FINANSIELLT SAMMANDRAG     

Andra kvartalet

  • Nettoomsättning för kvartalet ökade med 10% till 33 879 (30 888) kSEK.
  • EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) steg med 52% till 3 470 (2 277) kSEK
  • Resultat efter skatt förbättrades med 240% till 2 484 (730)
  • Resultat per aktie 0,20 (0,06) SEK

Ackumulerat 2019

  • Nettoomsättning 68 505 (56 143) kSEK, en ökning med 22% mot föregående år.
  • EBITDA förbättrades med 147% till 5 317 (2 152) kSEK, en ökning med 3 166 kSEK
  • Resultat efter skatt steg till 3 142 (-932) kSEK
  • Resultat per aktie 0,25 (-0,07) SEK


VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN
Mattias Rundgren utses till Business Controller med tillträde 1:a augusti 2019.
                                                                                                                 
                                                        
EFTER PERIODEN
Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut.

  
 Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 07.30

 

 

VD-kommentar           

Kraftfull resultatförbättring, omsättning ökar med 10% i andra kvartalet

Rörelseresultatet förbättras med 1,7 MSEK i jämförelse med samma period förra året. Ackumulerat för de två första kvartalen 2019 är EBITDA 5,3 MSEK. Omsättningen fortsätter växa. Under 2019 har omsättningen ökat med totalt 22%. 

Vi har väsentligt bättre bruttomarginal i andra kvartalet i jämförelse med det första kvartalet, vilket till största del beror på en lägre andel detektorförsäljning samt en mer gynnsam produktmix.

Vi har personalkostnader som är 1 MSEK lägre mot samma period förra året, framförallt då vi nu klarat av viktiga personalomställningar. Vi har med den nya organisationen en kraftigt ökad aktivitet inom alla områden, vilket sammantaget skapar både resultat och kassaflödesförbättringar.

Ökad aktivitet inom både marknad och utveckling

Försäljningen i Nordamerika ökar i jämförelse med första kvartalet. Vi ser positivt på affärsmöjligheterna i Nordamerika på både kort och lång sikt. Vår partner Canon i Nordamerika ökar succesivt sina försäljningsaktiviteter, tack vare förvärvet och integrationen av Toshiba Medical systems, vilket ger bättre geografisk täckning och access till nya segment och större sjukhuskedjor.  I Europa är tillväxten lägre, men tack vare att vi nu säljer kompletta system med detektorer ökar värdet av Arcomas affär och vi får en omsättningsökning som växer mer än marknaden. I Asien är volymerna fortsatt på en låg nivå. Det samarbete vi har med Canon är i en uppstartsfas och har en betydande framtida potential att bidra till Arcomas tillväxt.

För att ytterligare stärka Arcomas varumärke och öka stödet för marknad och försäljningsaktiviteter till våra distributörer och partners har vi anställt en ny marknadschef. Med adderad kraft till vår marknadsavdelning kan Arcoma öka tempot ytterligare.

Även inom utveckling ökar aktivitetsnivån. Vi har fortsatt stort fokus på att sänka våra produktkostnader, men vi gör också investeringar för att öka funktionalitet och modernisera produkterna, vilket kommer öka Arcomas konkurrenskraft.

Nöjda kunder motiverar och inspirerar

Vi jobbar intensivt med ständiga förbättringar och tydliga prioriteringar så att vi adresserar det som skapar störst kundvärde. Det är riktigt kul och stimulerande att få positiv feedback från kunder och att se hur Arcomas resultat lyfter tack vare hela personalens insats.  Vi investerar nu i utveckling för framtiden för att stärka konkurrenskraft samt skapa nya affärsmöjligheter för Arcoma.

Efter en välbehövlig semesterperiod har vi nu ny energi och motivation till att fortsätta utveckla Arcoma - ett lönsamt tillväxtbolag. 

Jesper Söderqvist
VD, Arcoma AB (publ)

Bilaga