Selskabsmeddelelse
 nr. 8/2019

 

 

Søborg, 22. august 2019

 

 

Delårsrapport 1. halvår 2019
Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten 1. januar – 30. juni 2019.
Resumé af 1. halvår 2019
Omsætningen i DLH’s fortsættende forretning i 1. halvår 2019 blev DKK 176,9 mio. mod 173,9 mio. i 1. halvår 2018, svarende til en stigning på DKK 3,0 mio.
EBIT for 1. halvår 2019 blev DKK 4,1 mio. efter indregning af warrant-program og IFRS 16. Warrantprogrammet påvirkede EBIT negativt med DKK -0,8 mio., og implementeringen af IFRS 16 påvirkede EBIT positivt med DKK 0,1 mio. i forhold til samme periode sidste år, hvor warrants og IFRS 16 ikke var indregnet. Uden indregning af warrant-programmet og IFRS 16 blev EBIT realiseret med DKK 4,8 mio., svarende til en tilbagegang på DKK 1,5 mio. i forhold til samme periode sidste år. Periodens resultat for ophørte aktiviteter udgjorde DKK 1,6 mio. mod DKK 4,4 mio. i samme periode sidste år.
Periodens resultat efter skat for 1. halvår 2019 udgjorde DKK 4,9 mio., svarende til en tilbagegang på DKK 5,7 mio. i forhold til samme periode sidste år. DLH har et betydeligt skatteaktiv, og den effektive skattesats i de kommende år forventes fortsat at være 0%.
Pengestrømme for den fortsættende forretning var positiv med DKK 2,8 mio. kr., hvilket er en forbedring på DKK 15,2 mio. i forhold til samme periode sidste år. Den positive udvikling er et resultat af en øget fokusering på nedbringelse af arbejdskapitalen.
Hovedpunkter

  • 1. halvår 2019 har været præget af faldende verdensmarkedspriser i modsætning til 1. halvår 2018, hvor priserne på træ generelt steg. Faldet i priserne gennem 1. halvår har påvirket omsætningen og bruttoavancen negativt på allerede indkøbte lagerpositioner og varer i transit. Det er derfor positivt at kunne konstatere, at konsekvensen af prisfaldet i løbet af halvåret er absorberet af en organisk omsætningsvækst på DKK 3,0 mio. (1,7%). Væksten er drevet af en øget afsætning af pladematerialer til nye og eksisterende kunder, og DLH fastholder dermed sin position, som den markedsledende importør og distributør af træbaserede pladeprodukter til tømmerhandlere og byggemarkeder i Danmark.
  • Bruttoavanceprocenten faldt fra 14,0% til 13,1% svarende til et fald på DKK 1,2 mio. Det forventes, at bruttoavancen vil stabiliseres i takt med, at eksisterende lagerpositioner omsættes og erstattes med nye produkter, som er indkøbt til det nye lavere markedsprisniveau. Forventningen er derfor også, at bruttoavanceprocenten bliver højere i 2. halvår end 1. halvår af 2019.
  • Faldet i EBIT i forhold til samme periode sidste år skyldes primært den lavere bruttoavance. Sekundært skyldes faldet højere lønomkostninger som følge af insourcing, men denne stigning opvejes delvist af sparede eksterne omkostninger. Desuden har DLH haft engangsomkostninger i forbindelse med den strategiske reviewproces samt større afskrivninger på inventar på grund af flytningen til Horsens.
  • Det nye lager og logistikcenter i Horsens betyder, at DLH igen har fået samlet salg, indkøb, lager og logistik under samme tag. Det har været positivt og mere optimalt i forhold til processer og kommunikation samt skabt den forventede fleksibilitet og effektivitet ved af- og pålæsning og produktplacering. Som led i optimeringen har DLH udskiftet sine eksisterende syv gaffeltrucks med seks nye, eldrevne, hvilket vil påvirke indtjeningen positivt.
  • Vi har øget fokuseringen på at gøre DLH mere synlig over for kunder, aktionærer og øvrige interessenter. I april afholdt DLH indvielse af det nye salgs- og logistikcenter i Horsens for kunder og leverandører, og efterfølgende har Dansk Træforening og Dansk Aktionærforening været inviteret til rundvisning og foredrag hos DLH.
  • Den nye interiørafdeling er lanceret, og de produkter og leverandører som skal danne det fremtidige forretningsgrundlag for afdelingen er identificeret.
  • I takt med markedets stigende interesse og efterspørgsel af certificerede pladeprodukter, har DLH øget sin certificeringsgrad. I 1. halvår er certificeringsgraden øget fra 67% til 75%, og DLH er dermed markedsledende inden for certificerede og bæredygtige pladeprodukter i Norden.
  • Implementering af et nyt integreret ERP/IT-system forløber planmæssigt og go-live forventes fortsat i 2. halvår. Det forventes, at DLH med det nye ERP/IT-system vil være i stand til yderligere at effektivisere og digitalisere forretningen, hvilket vil bidrage positivt til selskabets indtjening.
  • Afviklingen af de ophørende aktiviteter er fortsat i 2. kvartal, og den ophørende forretning forventes i det væsentligste afsluttet inden for det kommende år. DLH guider ikke på resultat for de ophørende aktiviteter.
  • DLH igangsatte i henhold til selskabsmeddelelse nr. 03/2019 en strategisk gennemgang af markedsmulighederne med M&A-rådgiver Oaklins. Processen er fortsat igangværende, og der vil blive kommunikeret til markedet, når konkret nyt foreligger.

Ny regnskabsregulering i 2019
Med virkning fra 2019 har DLH A/S implementeret IFRS 16 Leasingkontrakter.
Der henvises til note 9 og 11 for en beløbsmæssig opgørelse af effekten af implementeringen af IFRS 16.
Forventninger til 2019
Forventningerne til hele 2019 fastholdes i henhold til periodemeddelelse 07/2019 svarende til en omsætning i niveauet DKK 340 – 345 mio. EBIT-forventningen for de fortsættende aktiviteter fastholdes ligeledes på DKK 8,5 – 9,5 mio. kr. før indregning af warrants og IFRS 16 og DKK 7,2 – 8,2 mio. kr. efter indregning af warrants og IFRS 16.

Forventninger til 2019 og årsresultat 2018
DKK mio.Forventet 2019
Selskabsmedd.
nr. 8/2019
Realiseret 2018Forventet 2019
Selskabsmedd.
nr. 7/2019
Forventet 2019
Årsrapport 2018
Omsætning340 – 345334,2340 – 345325 – 330
EBIT fortsættende før IFRS 16 og warrants8,5 – 9,59,28,5 – 9,58,5 – 9,5
EBIT fortsættende7,2 – 8,27,27,2 – 8,27,2 – 8,2

DLH forventer fortsat at opnå den finansielle målsætning i DLH 2018-2021 -  "En ny begyndelse", jf. selskabsmeddelelse nr. 08/2018.

Begivenheder efter delårsperiodens udløb
Efter delårsperiodens udløb er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder.
Selskabsmeddelelser udsendt 1. halvår 2019

15. januar 201901/2019: Justering af resultatforventninger for 2018
18. marts 201902/2019: Årsrapport 2018
18. marts 201903/2019: DLH A/S igangsætter en strategisk review proces
27. marts 201904/2019: Indkaldelse til ordinær generalforsamling
24. april 201905/2019: Referat vedrørende ordinær generalforsamling
24. april 201906/2019: Bestyrelseskonstituering
16. maj 201907/2019: Periodemeddelelse for 1. kvartal 2019

Udsagn om fremtiden
De forventninger til fremtiden, der er omtalt i denne delårsrapport, herunder forventninger til indtjeningen, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder og kan påvirkes af faktorer som eksempelvis globale økonomiske forhold og øvrige væsentlige forhold, herunder kreditmarkeds-, rente- og valutakursudviklingen. Dermed kan den faktiske udvikling og det faktiske resultat adskille sig markant fra forventningerne i delårsrapporten. Der henvises i øvrigt til afsnittet risikostyring i koncernens årsrapport 2018.

For yderligere information vedrørende selskabsmeddelelsen, kontakt:
Bestyrelsesformand Michael Hove mobil +45 28126609

Vedhæftede filer