Den 22. august 2019

  

Udarbejdet på baggrund af ledelsesberetningen

  • EBVAT-resultatet er på 10,1 mio. kr. i årets første seks måneder
  • Indre værdi er steget med 3,09% til 237,84 i perioden 1. april til 30. juni 2019
  • Selskabets havde seks tomme lejemål den 30. juni 2019

Perioden 1. april til 30. juni 2019
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S har i 2. kvartal 2019 realiseret et resultat før skat på i alt 23,1 mio. kr., hvoraf 18,1 mio. kr. kan henføres til dagsværdiregulering af investeringsejendomme. Det svarer til 1,33% af selskabets langfristede aktiver. Udmeldingerne om lejebegrænsning er indarbejdet i værdifastsættelsen. Resultatet før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør 5,1 mio. kr. i perioden.

Selskabets indre værdi er steget med 3,09% til 237,84, og børskursen er faldet fra 218 til 196, hvilket er et fald på 10,09%.

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 4,2% for perioden og soliditeten 40,9.

Første halvår 2019
Det samlede resultat før skat er på 33,6 mio. kr. og resultat før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) udgør på 10,1 mio. kr. i de første seks måneder.

Egenkapitalforrentningen før skat udgør 6,2% i første halvår.

Selskabets tomgang er 0,84% for boliger og 0,00% for erhverv pr. 30. juni 2019, i alt 0,75% (seks lejemål).

De likvide beholdninger udgør 8,5 mio. kr. Der er ubenyttede kreditter i selskabet på 54,9 mio. kr., som kan anvendes til renoveringsprojekter og andre tiltag på ejendommene.

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S modtog et betinget frivilligt overtagelsestilbud den 23. maj 2019. Bestyrelsens vurdering var og er fortsat, at tilbuddet ikke er finansielt attraktivt og anbefaler derfor, at aktionærerne ikke accepterer tilbuddet.

Ledelsens forventninger
EBVAT-resultatet udgør 10,1 mio. kr. i årets første seks måneder og følger dermed budgettet. Selskabet fastholder forventningerne om, at driftsresultatet for regnskabsåret 2019 kommer til at ligge i intervallet 18,5-20,0 mio. kr. Hertil kommer værdireguleringer af selskabets ejendomme, fortæller adm. direktør Thorkild Steen Sørensen.

Med venlig hilsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Certified Adviser er: Clearwater International K/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Ulla Sørensen, kommunikationschef, tlf. 7625 0154, us@egnsinvest.dk

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Knud Lomborg – 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Thorkild Steen Sørensen - 76 25 01 46

eller 

Clearwater International K/S 
Jakob Tolstrup Kristensen – 70 22 50 33

Vedhæftet fil