Selskabsmeddelelse nr.: 10


Bestyrelsen for Blue Vision A/S har den 23. august 2019 behandlet og godkendt del-årsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2019. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor.

Resume

Blue Vision koncernen realiserede i perioden 1. januar – 30. juni 2019 et resultat efter skat på -3.074 tkr. (1. januar – 30. juni 2018: 2.675 tkr.). Selskabets egenkapital pr. 30. juni 2019 udgjorde 74.498 tkr. (30. juni 2018: 87.960 tkr.). 
           
De øgede administrationsomkostninger på i alt 3.069 tkr., mod 731 tkr. i førstehalvår 2018 kan hovedsageligt henføres til ekstraordinære omkostninger relateret til frasalget af selskabets aktiviteter på Madeira, hvor en del omkostninger, der tidligere har været afholdt i datterselskabet i det første halvår, i 2019 er blevet afholdt af Blue Vision. Der er fsva 2.049 tkr. tale om engangsomkostninger.

Fremadrettet er det ledelsens forventning at driften af Blue Vision frem mod ultimo 2020 vil udgøre 1.000 tkr. per halvår.

Resultatet følger de stillede forventninger til perioden.

Hovedpunkter  (1. halvår 2019)

Blue Vision eneste aktivitet består i at forvalte et tilgodehavende fra salget af Portinho S.A. Portinho S.A. blev frasolgt ultimo 2018. Selskabet modtog første afdrag i form af EUR 500t tilbage i april 2019.
           
Blue Vision A/S har i første halvår 2019 arbejdet på at udarbejde og implementere ny forretningsstrategi inden for rammerne af de eksisterende vedtægter,  således at selskabet kan foretage såvel ejendomsrelaterede investeringer som investeringer i obligationer, aktier, pantebreve og andre aktiver med henblik på at opnå størst mulig værditilvækst på længere sigt under iagttagelse af et princip om risikospredning.
           
I fortsættelse af den nævnte tilretning af forretningsstrategi og implementering af samme, forventes både bestyrelse og direktion at blive tilpasset tilsvarende således at ledelsen fremadrettet vil blive tilført yderligere kompetencer.
           
Resultatforventningerne er beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 5 af den 29. marts 2019, ligesom de er beskrevet i den offentliggjorte selskabspræsentation. Der er ingen ændringer til tidligere udmeldinger og ledelsen forventer således en positiv udvikling.
           
Likviditet, fortsat drift og kapitalgrundlag

Blue Vision A/S gennemførte ultimo 2018 et salg af selskabets kapitalandele og tilgodehavender i Portinho S.A. for samlet beløb på EUR 11,0 mio. Betaling herfor forfalder således, at køber i 2019 betaler EUR 1,0 mio. ad to omgange. Beløbet vil kunne dække samtlige forventede i regnskabsårene 2019 og 2020, og det forventes derfor at Blue Vision A/S har et fornødent finansielt beredskab frem til, at den sidste betaling på EUR 10,0 mio. forfalder ultimo 2020.

Begivenheder efter del-årsperiodens udløb

Der er ikke indtruffet begivenheder efter del-årsperiodens udløb.

Kontaktperson – Investor Relations

På Blue Vision A/S' hjemmeside www.blue-vision.dk findes yderligere informationer og samt­lige offentliggjorte meddelelser.

Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan desuden rettes til:


Henning Borg

Telefon: +45 4075 4434

E-mail:  hb@bluevision.dd


København, den 23. august 2019

Blue Vision A/S

Bestyrelsen

Attachment