ÜLEVAADE MAJANDUSTEGEVUSEST

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Tuletame meelde, et seoses üleminekuga uuele majandusaastale pikenes eelmine finantsaasta 18 kuule. 01.07.2018 alanud finantsaasta on tavapäraselt 12 kuud ja lõppeb 30.06.2019. Tegevusaruandes on andmeid võrreldud võrreldavate perioodide lõikes: ettevõtte käesoleva majandusaasta 4. kvartalit ehk 2019. kalendriaasta 2. kvartalit võrreldakse 2018. kalendriaasta 2. kvartaliga ning majandusaasta 12 kuud ehk perioodi 01.07.2018 – 30.06.2019 võrreldakse perioodiga 01.07.2017 – 30.06.2018.

AS’i PRFoods 2018/2019. majandusaasta 4. kvartali müügitulu oli 21,5 miljonit eurot (eelmisel aastal samal ajal 22,2 miljonit eurot) ning 12 kuu müügitulu oli 85,7 miljonit eurot (võrdlusperioodil 94,9 miljonit eurot). Müügi vähenemise tingisid eelkõige väiksem müük Eesti tehasest Soome ning toorkala vahendamise vähenemine Soomes.

Vaatamata kvartali müügikäibe 3%-lisele vähenemisele, suurenes brutokasum 4. kvartalis 20%. 2018/2019. majandusaasta 4. kvartali brutokasum oli 2,1 miljonit eurot, kasvades 0,3 miljonit eurot võrreldes aastataguse 1,8 miljoni euroga. Brutomarginaal paranes 4. kvartalis 1,9 protsendipunkti võrra, saavutades 9,8% taseme. Majandusaasta brutokasum oli 11,9 miljonit eurot (12 kuud 2017/2018: 13,2 miljonit eurot). Majandusaasta brutomarginaal 13,9% jäi võrreldava perioodiga samale tasemele, kuna oleme suutnud säilitada efektiivsuse ning brutokasumi vähenemine tuleneb käibe langusest.

Grupi EBITDA oli 4. kvartalis 0,3 miljonit eurot jäädes eelmise aasta sama perioodi tasemele. 12 kuu kokkuvõttes oli Grupi EBITDA 1,7 miljonit eurot võrreldes 4,4 miljoni euroga eelmisel aastal. Peamiselt mõjutas EBITDA d 2. kvartali erakordselt halb tulemus Eesti üksusest, mis jätkus osaliselt veel 3. kvartalis. Suurim probleem oli tooraine ülevarumine eelmisel finantsaastal Eestis ja Soomes ning arvestades, et forelli hind on langenud, toimus lao realiseerimine kahjumlikult. Tänaseks on tooraine lattu varumine viidud teistele alustele, samuti on optimeeritud laomahu tase.

2018/2019. finantsaasta EBITDA äritegevusest oli 4,0 miljonit eurot, EBITDA koos biomassi väärtuse muutuse ja ühekordsete tulude-kulude mõjuga oli 1,7 miljonit eurot. 2018/2019 puhaskahjum oli 1,5 miljonit eurot, mille peamiseks teguriks oli bioloogiliste varade õiglase väärtuse muutuse negatiivne mõju, mis tulenes põhiliselt kalakasvatuse mahu vähenemisest ning ka forelli hinna turuväärtuse langusest. Lisaks eelmainitule lisasid negatiivset mõju müügimahtude langus ning tööjõukulude kasv.

2018/2019. majandusaasta põhiline tegevus on olnud suunatud tooteportfelli muutmisele, liikumaks välja madala marginaalsusega toodetest, mis on toonud endaga kaasa ka käibelanguse. Kõrgemad tootemarginaalid ei kompenseeri veel käibe langusest tulenevat oluliselt madalamat kogukasumit.

Finantsaasta talveperioodi väga kehv tulemus mõjutas kogu aastat. Alates 2. kvartalist oleme suutnud parandada oma tegevuse efektiivsust ja tulemust kõikides üksustes.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et põhilised kasumlikkuse vähenemist mõjutavad asjaolud olid:

-              Tooraine lao jääk kallimates hindades kui vaatlusperioodil (olukord tänaseks likvideeritud).

-              Ostetud ettevõtete ühendamisel tööjõukulude suurenemine ajutiselt ülemineku perioodil (tööjõukulude optimeerimist alustati suvel, täielik efekt saabub oktoobris).

-              Väiksem müük Soome (tingituna Eesti-Soome tehaste töökorralduse ümberstruktureerimisest).

-              Coln Valley tehase ümberkolimisega John Ross Jr tehasesse (samas saavutas John Ross Jr juba märkimisväärse kulude kokkuhoiu, mis realiseerub täies mahus 2019/2020. finantsaastal).

-              Kala hinna vähenemine mõjutas bioloogiliste varade ehk kalakasvatuste kogukasumlikkust. Võrreldes eelmise aasta 12 kuuga oli biovarade ümberhindlusest tulenev negatiivne mõju 1,1 miljoni euro võrra suurem kui eelmise aasta samal perioodil. Põhiline muutus tuli arvelevõetud biomassi vähenemisest 437 tonni võrra. Samuti vähenes vikerforelli hind aasta jooksul 19,9%. Arvestades, et oma kala kasutatakse 100% meie endi tehastes, on bioloogiliste varade õiglase väärtuse muutusel eelkõige raamatupidamislik mõju. Biomassi vähenemisest tingitud puuduva lisatooraine ostab PRFoods teistelt kasvatajatelt samas hinnasuurusjärgus kui oma kala väljamüügihind meie kasvatustest oma tehastele.

Positiivse poole pealt võib esile tuua:

-              Ettevõtte äritegevuse rahavoo paranemine.

-              Suuremahulise investeerimisprogrammi lõpuleviimine Saaremaal ja Suurbritannias, samuti meie kalakasvandustes.

-              Saaremaa tehas on esimene BRC sertifikaati omav tehas Eestis, mis võimaldab nüüd valmistada tooteid ka John Ross Jr brändile Suurbritannias.

-              Ettevõtete ühendamisest tuleneva kokkuhoiuprogrammi realiseerumine, mille tulemusel näeme kulubaasi vähenemist üle 0,5 miljoni euro võrra aastas.

-              Juhtkonna ja spetsialistide koosseisu täiendamine – alates juulist 2019 on palgatud Eesti-Soome ettevõtetele uus juhatuse esimees, Grupil on ametis uus finantsjuht ja pearaamatupidaja.

-              Investeeringud muutmaks PRFoodsi regiooni kõige keskkonnasõbralikumaks kalatöötlejaks (uued pakendiliinid, päikseenergia kasutuselevõtt Eestis ja Soomes).

Kokkuvõttes oli 2018/2019. aasta üks keerulisemaid ettevõtte ajaloos. Mitmete asjaolude kokkulangemisel (liiga suur laojääk, forelli hinna langus, dubleerivad funktsioonid Eesti ja Soome tütarettevõtetes, tootmise ümberkorraldamine Eestis, uute toodete turule toomine) ning mitmete projektide samaaegne käivitamine viis olukorrani, kus Grupp lõpetas aasta kahjumiga.

Kuigi ei saa rahul olla Grupi tootmis- ja müügiüksuste restruktureerimise kiirusega eelmisel aastal Eestis ja Soomes, on Grupp saavutanud positiivse arengu kalakasvatuse üksuses. Grupp ootab Rootsist täiendavaid kasvatuslube ning Eestis on alustatud keskkonnamõjude hindamist kolmes piirkonnas. Eelduste kohaselt viiakse need läbi 2019. aastal, et alustada kalakasvanduste rajamist juba 2020. aastal. Positiivsete arengute korral peaks meie kasvandusmaht tõusma lähiaastatel vähemalt 5000 tonni võrra. Lisaks oleme alustanud Paldiskis kalakasvanduse rajamise uurimist.

2019/2020. majandusaastaks ootame müügikasvu vähemalt 5% ja EBITDA paranemist 25-30%. Samuti on alates käesolevast aastast uuendatud täielikult nii Heimon Kala kui John Ross Jr pakendid ja tootearendus. Kalahanked Eestis ja Soomes on viidud konsolideeritud alusele, mis võimaldab olulist säästu tooraine hindades.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE 

mln EUR2kv 20191kv 20194kv 20183kv 20182kv 20181kv 20184kv 20173kv 2017
Müügitulu21,518,126,719,422,122,732,018,0
Brutokasum2,12,14,73,01,82,46,62,5
EBITDA äritegevusest0,30,22,41,1-0,20,74,31,2
EBITDA0,3-0,50,81,10,30,61,62,0
EBIT-0,3-1,00,20,6-0,20,11,01,5
EBT-0,4-1,20,00,4-0,5-0,20,81,3
Puhaskasum (-kahjum) -0,6-1,20,20,1-1,1-0,21,21,1
Brutomarginaal9,8%11,7%17,7%15,2%7,9%10,6%20,5%13,6%
Äritegevuse EBITDA marginaal1,4%1,1%9,1%5,4%-1,1%3,1%13,4%6,7%
EBITDA marginaal1,4%-2,5%2,9%5,8%1,2%2,5%4,9%11,1%
EBIT marginaal-1,2%-5,6%0,9%3,0%-1,1%0,2%3,1%8,5%
EBT marginaal-2,0%-6,5%0,1%1,8%-2,3%-0,9%2,5%7,3%
Puhaskasumi marginaal-3,0%-6,6%0,8%0,7%-5,1%-1,0%3,9%6,2%
Tegevuskulude suhtarv11,7%14,1%11,2%13,5%12,0%10,5%9,3%11,1%

BILANSS

mln EUR30.06.201931.03.201931.12.201830.09.201830.06.201831.03.2018
Netovõlgnevus20,518,720,021,918,116,7
Omakapital21,923,324,224,123,324,3
Käibekapital-3,1-1,61,02,02,84,6
Varad62,563,565,564,565,566,4
Likviidsuskordaja0,9x0,9x1,0x1,1x1,1x1,2x
Omakapitali suhtarv35,0%36,7%37,0%37,4%35,6%36,6%
Finantsvõimendus48,3%44,5%45,2%47,6%43,7%40,7%
Võlakordaja0,7x0,6x0,6x0,6x0,6x0,6x
Netovõlg / EBITDA5,1x5,4x5,1x3,8x3,1x2,6x
Omakapitali tootlus-6,5%-8,2%-4,0%0,1%0,2%8,6%
Varade tootlus-2,3%-3,0%-1,5%0,0%0,1%4,1%

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

Tuhandetes eurodes30.06.201930.06.2018
VARAD  
Raha ja ekvivalendid2 5835 960
Nõuded ja ettemaksed5 3004 706
Varud11 98012 678
Bioloogilised varad4 9246 498
Käibevara kokku24 78729 842
   
Edasilükkunud tulumaksuvara41153
Pikaajalised finantsinvesteeringud202134
Materiaalne põhivara14 53512 764
Immateriaalne vara22 96922 604
Põhivara kokku37 74735 655
VARAD KOKKU62 53465 497
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Võlakohustused13 50212 562
Võlad ja ettemaksed14 10514 254
Sihtfinantseerimine234216
Lühiajalised kohustused kokku27 84127 032
   
Võlakohustused 9 54011 487
Võlad ja ettemaksed1900
Edasilükkunud tulumaksukohustus2 0102 441
Sihtfinantseerimine1 0871 226
Pikaajalised kohustused kokku12 82715 154
KOHUSTUSED KOKKU40 66842 186
   
Aktsiakapital7 7377 737
Ülekurss14 00714 007
Oma aktsiad-390-390
Kohustuslik reservkapital5148
Realiseerimata kursivahed-2147
Jaotamata kasum (-kahjum)-451 904
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa21 14623 313
Väikeaktsionäridele kuuluv osa720-2
OMAKAPITAL KOKKU21 86623 311
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU62 53465 497

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

Tuhandetes eurodes2kv 20192kv 201812k 2018/201912k 2017/201818k 2017/2018
Müügitulud21 48522 14985 72794 871118 499
Müüdud kaupade kulu-19 383-20 395-73 830-81 694-103 811
Brutokasum2 1021 75411 89713 17714 688
      
Tegevuskulud-2 522-2 658-10 702-10 007-12 423
  Turundus- ja müügikulud-1 797-1 924-7 499-7 125-8 841
  Üldhalduskulud-725-734-3 203-2 882-3 582
Muud äritulud/-kulud-106-42883-162-250
Bioloogiliste varade ümberhindlus2681 099-1 744-674-524
Ärikasum (-kahjum)-258-233-4662 3341 491
  Finantstulud0423910
  Finantskulud-169-274-799-945-1 034
Maksustamiseelne kasum (-kahjum)-427-503-1 2421 398467
  Tulumaks-213-622-230-399-410
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-640-1 125-1 47299957
      
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) jaotus:     
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-621-1 051-1 5691 00159
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-19-7497-2-2
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjum) kokku-640-1 125-1 47299957
      
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:     
Valuutakursi vahed-770-105-221-410-421
Kokku koondkasum (-kahjum)-1 410-1 230-1 693589-364
      
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjum) jaotus:     
emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-1 391-1 156-1 790591-362
Väikeaktsionäridele kuuluv osa-19-7497-2-2
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku-1 410-1 230-1 693589-364
      
Tava puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,04-0,03-0,050,020,00
      
Lahustatud puhaskasum (-kahjum) aktsia kohta (EUR)-0,04-0,03-0,050,020,00

Indrek Kasela

 AS PRFoods

 Juhatuse liige

 T: +372 452 1470

 investor@prfoods.ee

 www.prfoods.ee 

Manus