Kontaktperson:
                                                                                                                                Adm. direktør
                                                                                                                                Christian B. Lund
                                                                                                                Tlf. 96 30 60 00

Aalborg, 29. august 2019


Delårsrapporten har flg. hovedpunkter med sammenligningstal for 1. halvår 2018 i parentes:

De tilbageværende aktiviteters resultater i 1. halvår 2019
Industridivisionen øger omsætning og indtjening, mens Byggeridivisionen midlertidigt er påvirket negativt af de forandringer, som et nyt ERP-system og frasalget af stålaktiviteterne har medført.

 • Omsætningen er 1.661 mio. kr. (1.706 mio. kr.).
  • I den danske forretning vokser Industri 5,8%, mens Byggeris salg falder 6,4%.
 • Bruttoavanceprocenten er øget til 24,6% (24,0%).
 • EBITDA er 69 mio. kr. (40 mio. kr.). Heri indgår en effekt på 39 mio. kr. fra implementering af IFRS 16.

Koncernens rapporterede resultater i 1. halvår 2019
De rapporterede resultater er som ventet præget af frasalg, afvikling og nyt ERP-system.

 • Den samlede omsætning er 2.020 mio. kr. (2.302 mio. kr.).
  • Stålforretningen i Danmark og Letland indgår frem til overdragelsen den 17. april med 358 mio. kr. (596 mio. kr.).
 • Driftsresultatet (EBITDA) er 68 mio. kr. (66 mio. kr.).
  • EBITDA i den frasolgte stålforretning er 9 mio. kr. ekskl. engangsomkostninger på 10 mio. kr. 
 • IFRS 16 øger EBITDA med 40 mio. ved tilbageførsel af leasingomkostninger, mens IFRS 16 modsat belaster afskrivninger og finansielle omkostninger med i alt 43 mio. kr.
 • Nettoresultatet er -14 mio. kr. (17 mio.) efter underskud på -13 mio. kr. i ophørende tyske aktiviteter.
 • Pengestrømme fra driften er 60 mio. kr. (22 mio. kr.); frie pengestrømme er 383 mio. kr. (-27 mio. kr.) som følge af frasalget af stålaktiviteterne.
 • Egenkapitalen er 790 mio. kr. og soliditeten udgør 37,8%.
 • Bankgælden er reduceret til 331 mio. kr. (762 mio. kr.)

Fokusering og udvikling af kerneforretningen
Væsentlige fremskridt i fokuseringen på de mest rentable enheder og udvikling af Saniståls kerneforretning:   

 • Det nye ERP-system ventes at øge effektivitet og skabe mere transparens.
 • Stålforretningen i Danmark og Letland er solgt pr. 17. april 2019. Effekten af salget er som ventet ca. 450 mio. kr. - et kontant vederlag på 376 mio. kr. og ca. 75 mio. kr. i den løbende reduktion af arbejdskapitalen.
 • Afviklingen af den tyske forretning er gennemført: De tyske stålaktiviteter er afviklet i 1. halvår, og industriaktiviteterne i Max Schön GmbH er solgt med virkning fra den 1. august 2019.
 • Udarbejdelse af ny 2022-strategi med fokus på værdiskabelse for kunder og aktionærer. 

Forventninger til 2019
Forventningerne er uændrede i forhold til selskabsmeddelelse nr. 8, 25. august 2019, hvor forventningerne til de tilbageværende aktiviteter blev justeret, mens forventningerne til de øvrige aktiviteter blev fastholdt:  

 • EBITDA (inkl. IFRS 16) i de tilbageværende aktiviteter ventes at blive i niveauet 140-160 mio. kr.
 • De frasolgte stålaktiviteters driftsindtjening (EBITDA inkl. IFRS16) ventes at være i intervallet 5-15 mio. kr. Der vil herudover skulle afholdes engangsomkostninger i niveauet 10 mio. kr.
 • Ophørende aktiviteter i Tyskland ventes at opnå et resultat efter skat i niveauet -35 mio. kr.

             

Med venlig hilsen


Sanistål A/S

Christian B. Lund

Adm. direktør


Vedhæftet fil