(Selskabsmeddelelse 16/2019)

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Strategi Invest, fredag den 4. oktober 2019 kl.11.00. Generalforsamlingen afholdes på Peberlyk 4, 6200 Aabenraa.

Dagsorden

  1. Forslag fremsat af bestyrelsen:
    1. Fusion mellem Investeringsforeningen Strategi Invest og Investeringsforeningen Wealth Invest, med sidstnævnte som fortsættende forening.
    2. Vedtægtsændringer.
  2. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter samt fusionsdokumenter, som måtte blive påkrævet af offentlige myndigheder herunder Finanstilsynet som betingelse for godkendelse af det vedtagne.
  3. Eventuelt.

 Uddybning af dagsordenens punkter fremgår af indkaldelsens side 2 med tilhørende bilag A og B.

Stemmeret og dagsorden
Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommende senest 5 bankdage forinden har tilmeldt sig generalforsamlingen ved henvendelse til Syd Fund Management A/S. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som en uge før generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Syd Fund Management A/S udleverer adgangskortet ved indgangen.

Dagsorden samt fuldstændigt forslag til vedtægtsændringer vil være fremlagt på foreningens kontor til eftersyn for medlemmerne fra dags dato.

Bestilling af adgangskort
Adgangskort kan bestilles ved henvendelse til Syd Fund Management A/S på tlf. 74 37 33 00 eller via si@sydinvest.dk

Aabenraa den 10. september 2019

Bestyrelsen for
Investeringsforeningen Strategi Invest

Hans Lindum Møller
formand

Ad. 1 a: Forslag om fusion
Der vil blive fremlagt forslag fra bestyrelsen i Investeringsforeningen Strategi Invest om fusion med Investeringsforeningen Wealth Invest, og med Investeringsforeningen Wealth Invest som fortsættende forening. Ved fusionen ophører Investeringsforeningen Strategi Invest, og afdelingerne i foreningen overgår til Investeringsforeningen Wealth Invest.
Der henvises til den offentliggjorte fusionsplan og fusionsredegørelse med tilhørende bilag, som kan findes på foreningens hjemmeside, www.strategiinvest.dk  
Fusionen er betinget af Finanstilsynets godkendelse.

Ad. 1 b. Vedtægtsændringer
Der vil ikke blive foretaget ændringer til afdelingerne Stabil, Alternativer og Aktiers nuværende investeringspolitikker som et led i fusionen, og de med investeringen i afdelingerne forbundne risici vil derfor ej heller ændre sig som følge heraf.

De fremlagte forslag til ændringer af de vedtægtsmæssige investeringsprofiler for afdelingerne Stabil, Alternativer og Aktier omfatter således alene ændringer, der anses for teknisk nødvendige med henblik på afdelingernes optagelse i vedtægterne for den fortsættende forening samt navneændring. Se de væsentligste vedtægtsændringer i vedhæftede bilag A og B – skematisk oversigt over vedtægtsændringerne og udkast til vedtægter i den fortsættende Investeringsforening Wealth Invest. 

Vedhæftede filer