Selskabsmeddelelse
11. september 2019

Storaktionærmeddelelse

I overensstemmelse med § 30 i lovbekendtgørelse nr. 459 af 24. april 2019 om kapitalmarkeder med senere ændringer meddeler NeuroSearch A/S ("NeuroSearch") hermed at have modtaget storaktionærmeddelelse fra Luxor Capital Group, LP, som Investment Manager for Luxor Capital Partners Offshore Master Fund, LP og Luxor Wavefront, LP ("Luxor").

Luxor har meddelt NeuroSearch, at Luxor i dag har afhændet alle sine aktier i NeuroSearch som led i det pligtmæssige offentlige overtagelsestilbud fremsat af Nordic Transport Group Holding A/S, jf. selskabsmeddelelse af 7. august 2019, hvorefter Luxor ikke ejer aktier eller stemmerettigheder i NeuroSearch.

Øvrige oplysninger

Som oplyst i selskabsmeddelelser af 5. april 2019 og 9. juli 2019 har NeuroSearch indgået en ikke-bindende hensigtserklæring om (i) en sammenlægning af NeuroSearch og Nordic Transport Group A/S ("NTG") ved at aktierne i NTG (og aktier i visse af dets datterselskaber) indskydes i NeuroSearch mod udstedelse af nye aktier i NeuroSearch til aktionærerne i NTG, samt (ii) et udbud af aktier til nye investorer ("Transaktionen"). Det er hensigten, at Transaktionen gennemføres i 4. kvartal 2019. NTG er nærtstående selskab til Nordic Transport Group Holding A/S.

Det bemærkes, at Transaktionen i henhold til udstederreglerne vil udgøre et "identitetsskifte", jf. udstederreglernes pkt. 2.9. Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq") har oplyst NeuroSearch, at Nasdaq vil foretage en vurdering af, om NeuroSearch efter gennemførelse af Transaktionen kan opretholde sin børsnotering efter ændringen af identitet. Nasdaq har desuden oplyst NeuroSearch, at Nasdaq vil indlede en proces, hvor børsen vil tage stilling til, om NeuroSearchs aktier fortsat kan være optaget til handel, medmindre NeuroSearch i det væsentligste følger modellen med sammenlægning med NTG i overensstemmelse med ovennævnte tidsplan.

Mikkel Primdal Kæregaard                                           Allan Andersen                                                                                       
Bestyrelsesformand                                                     Adm. direktør


Kontaktperson
Allan Andersen, Adm. direktør, mobil +45 4016 3864.

Om NeuroSearch
NeuroSearch A/S (NEUR) er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S.


Vedhæftet fil