MEDDELELSE NR. 169
 

 

Årsrapport 2018/19

 
ChemoMetec har i 2018/19 opnået en vækst i omsætningen på 56% samt en vækst i driftsresultatet (EBITDA) på 116%. Fremgangen er en følge af vækst i alle regioner, herunder især en væsentlig vækst inden for forretningsområdet cellebaseret immunterapi, samt en effektiv udnyttelse og styring af ressourcer og omkostninger.

Immunbaseret celleterapi er fortsat den primære vækstdriver
Den hastige udvikling af nye behandlingsmetoder inden for cellebaseret immunterapi
er fortsat i det forløbne år, og det er især succes med at sælge produkter til kunder inden for dette felt, der har trukket den høje vækst i omsætningen. ChemoMetec har over de seneste år satset intensivt på dette vækstområde, og er lykkedes med at opbygge en unik position for celletællingsproduktet NC-200. Strategien er at være en del af den samlede udviklingsproces helt fra start og på denne måde være en integreret del af de samlede behandlingspakker, når nye behandlinger skal godkendes og derefter anvendes.

Løbende styrkelse af produktpaletten
Sideløbende med den store aktivitet på salgsfronten har ChemoMetec arbejdet på udviklingen af et nyt instrument til celletælling, NC-202. Produktet er teknologisk set baseret på den avancerede Xcyto-teknologi, og dermed er der i et stort omfang foretaget genbrug af mange af de software-features, der er udviklet i forbindelse med Xcyto-produktet. På sigt betyder dette blandt andet, at det vil være muligt at imødekomme flere af kundernes ønsker om at kunne kontrollere instrument og datastrøm, samt muligheder for den enkelte bruger for at tilpasse skærmvisninger til egne behov. En anden af forbedringerne er den kortere analysetid, som reduceres fra omkring 45 sekunder til omkring 30 sekunder sammenlignet med NC-200. NC-202 forventes lanceret i løbet af september 2019.

Arbejdet med produktforbedringerne til Xcyto 5 og 10 er fortsat i regnskabsåret. Som omtalt i årsrapporten for 2017/18 er der igangsat to delprojekter, som har til formål at implementere to større produktopgraderinger af Xcyto 5 og 10. Begge delprojekter forventes afsluttet i løbet af 2019, og det er besluttet at afvente opgraderingen af Xcyto 5 og 10, inden fornyede salgsressourcer sættes ind.

Der er ligeledes i regnskabsåret anvendt en del ressourcer på udvikling af ChemoMetecs kommende højkadence celletæller, XcytoMatic. XcytoMatic, der også er baseret på Xcyto-teknologi, skal supplere den nuværende produktpalet og er rettet mod celletællingsmarkedet primært inden for farmaceutisk procesudvikling og produktion, hvor den vil komme til at konkurrere med andre produkter inden for dette felt. Instrumentet bliver udstyret med en genbrugs-flowkyvette, og forbrugsvarerne til instrumentet består af engangsprøverør og reagenser. I regnskabsåret er en funktionsmodel af XcytoMatic blevet udviklet og grundigt testet, både internt og eksternt hos potentielle kunder. Resultaterne fra disse tests er overordnet set særdeles positive. På basis af de opnåede testresultater og feedback fra potentielle kunder er der fastlagt en række specifikationer for produktet, hvorefter selve prototypefasen blev indledt i slutningen af regnskabsåret.

Økonomiske resultater

  • ChemoMetecs omsætning blev i 2018/19 på DKK 175,5 mio. svarende til en stigning på 56%.
  • Omsætningen har været stigende i alle regioner, og der eksporteres til mere end 100 lande.
  • Omsætningen af analyseinstrumenter steg med 63%, mens omsætningen af forbrugsvarer steg med 44%.
  • Driftsresultatet (EBITDA) blev på DKK 64,9 mio., og EBITDA-marginen blev på 37,0% (2017/18: DKK 30,1 mio. og 26,7%).
  • Årets resultat blev på DKK 41,8 mio. svarende til DKK 2,69 pr. aktie (2017/18: DKK 18,2 mio. og DKK 1,17 pr. aktie).
  • Både omsætning og EBITDA ligger væsentligt over forventningerne offentliggjort i forbindelse med årsrapporten for 2017/18, hvilket skyldes en højere end forventet omsætning kombineret med en stram styring af omkostningerne.
  • Det indstilles til generalforsamlingen, at der for første gang i ChemoMetecs historie udbetales udbytte til aktionærerne. Det foreslåede udbytte er på DKK 3 pr. aktie og skal ses på baggrund af flere års gode resultater.

             
Forventninger

  • ChemoMetec forventer i regnskabsåret 2019/20 en fortsat vækst i salget til kunder inden for LCF-markedet (Life science research, Cellebaseret immunterapi og Farmaceutisk proces- og kvalitetskontrol). Det forventes, at det nye instrument til celletælling, NC-202, vil bidrage til salgsvæksten.
  • ChemoMetec forventer i 2019/20 en omsætning i niveauet DKK 193-202 mio. og et driftsresultat (EBITDA) i niveauet DKK 60-66 mio.
  • ChemoMetec forventer i 2019/20 at investere ca. DKK 30 mio. i blandt andet produktudvikling, patenter og produktionsanlæg.

         
”2018/19 har været et særdeles godt år for ChemoMetec, hvor vi fortsat har styrket vores markedsposition og vundet markedsandele. Markedsforholdene inden for vores kernesegmenter er gunstige, og vi forventer at kunne fortsætte ad vækstsporet i de kommende år - om end vi ikke forventer en vækst på samme niveau som i det forløbne år, der har været helt exceptionelt. I det kommende år vil vi både have fokus på at fastholde væksten i omsætningen af vores eksisterende produkter inden for celletælling, specielt inden for cellebaseret immunterapi, og på lanceringen af NC-202. Vi forventer, at kunderne inden for cellebaseret immunterapi vil have stor interesse i det nye instrument, som tilbyder en række forbedringer i forhold til NC-200 – blandt andet kortere analysetider.” siger administrerende direktør Michael Eising.

Årsrapport 2018/19 er vedhæftet som bilag til denne meddelelse. Derudover kan årsrapporten downloades på ChemoMetecs hjemmeside www.chemometec.com.


Yderligere oplysninger
Adm. direktør Michael Eising, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 48 13 10 20


Om ChemoMetec A/S
ChemoMetec udvikler, producerer og sælger analyseudstyr til celletælling og celleanalyse. Den patentbeskyttede teknologiplatform er unik, og ChemoMetecs analyseinstrumenter henvender sig til forskellige markedssegmenter, blandt andet inden for farma, biotek og landbrug. ChemoMetecs kerneteknologi består i at fotografere en præpareret væskeprøve gennem et mikroskop og derefter gennemføre en automatisk celletælling og -analyse ved hjælp af digital billedbehandling. Denne teknologi giver mulighed for at tælle og analysere et stort antal celler med særdeles høj præcision og til konkurrencedygtige priser.

Se også www.chemometec.com.

 

Hoved- og nøgletal

T.DKK2014/152015/162016/172017/182018/19
HOVEDTAL     
Nettoomsætning61.23985.23290.329112.687175.513
Driftsresultat (EBITDA)11.39922.62815.86530.072  64.888
Resultat af primær drift (EBIT)5.82815.89710.41924.284  54.079
Resultat af finansielle poster844-2.125-1.767-982  -368
Årets resultat7.94810.4837.48618.215  41.845
Totalindkomst8.11010.4997.52818.204  41.849
Egenkapital46.35056.84964.37773.010173.341
Balancesum63.46690.37997.620113.995238.215
Inv. i materielle anlægsaktiver4.52322.2853.0425.513  15.156
Inv. i immaterielle anlægsaktiver4.4637.6067.54810.949  11.911
Nettoarbejdskapital9.09312.34617.45020.448  26.813
Investeret kapital30.47962.77172.68982.880100.195
Nettorentebærende gæld-3.0608.3519.67510.203 -79.740
 

NØGLETAL
     
Overskudsgrad EBIT-margin (%)9,518,711,521,530,8
EBITDA-margin (%)18,626,517,626,737,0
Afkast af inv. kapital (%)18,033,615,431,259,1
Nettooms./investeret kapital1,91,31,21,41,8
Nettorentebærende gæld/EBITDA-0,30,40,60,3-1,2
Finansiel gearing-0,10,10,20,1-0,5
Egenkapitalens forrentning (%)17,820,312,426,534,0
Nettoresultat pr. aktie, EPS (DKK)0,51,00,51,22,7 
Indre værdi pr. aktie (DKK)2,73,03,74,210,0
Børskurs pr. aktie ultimo (DKK)17,333,832,561,0158,0
Antal medarbejdere (gennemsnit)3946656985

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Finansforeningens ”Anbefalinger & Nøgletal”.

 

Vedhæftede filer