MEDDELELSE NR. 170

Vedlagt offentliggøres selskabets indkaldelse til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag, den 10. oktober 2019 kl. 17.30.

Generalforsamlingen afholdes hos Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Michael Eising, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 4813 1020


Allerød, den 17. september 2019

Til aktionærerne i ChemoMetec A/S

Ordinær generalforsamling i ChemoMetec A/S

ChemoMetec A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling, som afholdes torsdag den 10. oktober 2019 kl. 17.30 i Nordsjællands KonferenceCenter, Gydevang 39-41, 3450 Allerød.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er som følger, jf. vedtægternes § 9:

 1. Udpegelse af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse, herunder meddelelse af decharge til direktion og bestyrelse
 4. Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af bestyrelse
 6. Valg af revisor
 7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer

Bemærkninger og fuldstændige forslag til dagsordenens punkter:

Ad dagsordenens punkt 1
Bestyrelsen vil udpege advokat Niels Thestrup til at være dirigent, jf. vedtægternes § 12.

Ad dagsordenens punkt 2
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen tager bestyrelsens beretning om selskabets aktivitet i 2018/19 til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 3
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender selskabets årsrapport for 2018/19. Årsrapporten kan findes på selskabets hjemmeside, www.chemometec.com.

Ad dagsordenens punkt 4
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til resultatdisponering, som beskrevet i årsrapporten for 2018/19, herunder forslag om udbetaling af et udbytte på DKK 3,00 pr. aktie à nominelt DKK 1,00, svarende til et samlet udbytte på DKK 47,3 mio.

Ad dagsordenens punkt 5
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen genvælger følgende bestyrelsesmedlemmer indtil næste ordinære generalforsamling:

 • Preben Edvard Kønig,
 • Hans Martin Glensbjerg, og
 • Peter Reich

Nærmere beskrivelse af de pågældende findes på side 41 af selskabets årsrapport for 2018/19.

Ad dagsordenens punkt 6
Bestyrelsen foreslår genvalg af selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen er ikke i sin vurdering og indstilling blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg.

Ad dagsordenens punkt 7

7.a. Bestyrelsen fremsætter forslag om vederlagspolitik

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag til vederlagspolitik, der er vedhæftet som bilag A.

Vederlagspolitikken omfatter principper og retningslinjer for den samlede aflønning af selskabets bestyrelse og den til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktion. Vederlagspolitikken er udarbejdet i overensstemmelse med selskabsloven, Aktionærrettighedsdirektivet inkl. Ændringsdirektivet samt Gældende Anbefalinger for god Selskabsledelse. 

7.b. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at bestyrelsen fortsat bemyndiges til at lade selskabet erhverve egne aktier. Der stilles derfor forslag til beslutning om, at følgende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i overensstemmelse med selskabslovens § 198:

”Generalforsamlingen bemyndiger herved bestyrelsen til at lade selskabet erhverve egne aktier under iagttagelse af selskabslovens § 198. Der kan maksimalt erhverves egne aktier for en samlet pålydende værdi af i alt 20% af selskabets aktiekapital. Vederlaget, der erlægges for selskabets aktier, må ikke afvige fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq OMX Copenhagen senest noterede børskurs med mere end 10%. Nærværende bemyndigelse gives til selskabets bestyrelse i perioden indtil næste ordinære generalforsamling, dog maksimalt for 18 måneder”.

7.c. Forslag fra bestyrelsen om ajourføring af selskabets vedtægter

Bestyrelsen fremsætter forslag om ajourføring af selskabets vedtægter, bl.a. fordi enkelte bestemmelser (bemyndigelser) ikke længere er aktuelle. Ajourføringen omfatter i væsentlighed de nugældende vedtægters §§ 4, 4A, 7 og 10. Forslag til nye vedtægter er vedhæftet som bilag B.

I henhold til forslaget udgår §§ 4 og 4A, da bemyndigelserne ikke længere er aktuelle. § 6 (tidligere § 7) ændres således, at udbytter udbetales ved overførsel til konti, som aktionærerne har anvist i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for VP Securities A/S. Endelig omfatter ajourføringen en tilpasning af § 9 (tidligere § 10) vedrørende aktionærers ret til deltagelse i og stemmeafgivelse på generalforsamlingen.

Til vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 7.c. fremsatte forslag om vedtægtsændringer kræves, jf. selskabslovens § 106 og vedtægternes § 11, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. De foreslåede ændringer til de enkelte vedtægtsbestemmelser er uafhængige af hinanden, hvorfor dirigenten kan vælge at sætte disse til afstemning enkeltvis.

Vedtagelse af de øvrige forslag, herunder dagsordenens pkt. 7.a-b, kan ske ved simpel stemmeflerhed i medfør af vedtægternes § 11.

Der er ikke fremkommet forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen bemyndiger dirigenten til med substitutionsret at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen og til at foretage sådanne ændringer og tilføjelser heri, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve som betingelse for registrering eller godkendelse.

Aktionærinformation

Dagsordenen med de fuldstændige forslag samt årsrapporten vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Gydevang 43, 3450 Allerød, senest onsdag den 18. september 2019. Materialet vil endvidere være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet ”Investor Relations”.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 17.402.479, fordelt i aktier à DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, har adgang til generalforsamlingen og til at afgive stemme på aktionærens aktier, forudsat at vedkommendes aktiebeholdning er anmeldt til notering i ejerbogen senest på registreringsdatoen, torsdag den 3. oktober 2019, og vedkommende senest mandag den 7. oktober 2019, kl. 9.00 har bestilt adgangskort via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.chemometec.com.

Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives i aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen. 
                                                                                               
Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, opfordres til at afgive brevstemme eller fuldmagt til enten bestyrelsen eller tredjemand til at afgive stemme på aktionærens aktier.

Brevstemme eller fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen eller ved brug af tilmeldingsblanketten. Fristen for at afgive brevstemme er mandag den 7. oktober 2019, kl. 9.00.  

Enhver aktionær kan stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen kan ligeledes stilles skriftligt og skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlige spørgsmål sendes med tydelig identifikation af aktionæren pr. e-mail til cma@chemometec.com.

Følgende oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under “Investor Relations” fra tirsdag den 17. september 2019:

 • indkaldelse til generalforsamlingen,
 • det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,
 • de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten for 2018/19,
 • dagsorden og de fuldstændige forslag, samt
 • formularer, der anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Indkaldelse med de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen er samtidig sendt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Materialet fremlægges tillige på selskabets kontor.

Udbetaling af udbytte
Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil være til rådighed for aktionærerne tirsdag den 15. oktober 2019.

Behandling af personoplysninger
I henhold til selskabslovgivningen behandler selskabet og selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, personoplysninger om noterede aktionærer og repræsentanter som led i administrationen af selskabets ejerbog og til brug for indkaldelser samt kommunikation i øvrigt. Behandlingen omfatter oplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer. Læs nærmere herom i Privacy Policy, der kan findes på aktionærportalen.

Med venlig hilsen
ChemoMetec A/S

Bestyrelsen

Vedhæftede filer