Årsrapport 2018/2019 for perioden 01.07.2018 – 30.06.2019


Koncernens hovedaktiviteter

Koncernen består af moderselskabet Odico A/S samt datterselskaberne Odico Formworks ApS og Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense ApS.

Koncernens- og moderselskabets hovedaktivitet omfatter udvikling, fremstilling og afsætning af avancerede robotteknologiske løsninger til bl.a. byggeindustrien. Teknologiplatformen – et koncept kaldet ’Factory On The Fly’ - baserer sig på standard industrirobotter i sammenhæng med egenudviklet software, skæreværktøjer og håndteringsudstyr. Ejendomsselskabet Oslogade 1, Odense ApS har erhvervet koncernens nye domicilejendom. 

Odico driver endvidere en ordrebaseret projektforretning med intern anvendelse af den udviklede teknologiplatform til bearbejdning i forskellige materialetyper.


Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Odico A/S gennemførte i 2017/18 et succesfuldt aktieudbud i forbindelse med optagelse på Nasdaq First North Denmark, som skulle forstærke selskabets og koncernens kapitalstruktur i den fremtidige vækstrejse. 

Koncernens resultatopgørelse for 2018/2019 udviser et underskud på 6,3 mio. kr. mod et overskud på 0,3 mio. kr. sidste år og koncernens balance pr. 30. juni 2019 udviser en egenkapital på 21,9 mio. kr.

Årets resultat før finansielle poster på -8,0 mio. kr. anses for værende tilfredsstillende og matcher det forventede seneste resultatestimat.

Koncernens oprindelige omsætningsforventning i 2018/19 var i niveauet 7,0 mio. kr. med en efterfølgende nedjustering til 5,0-5,5 mio. kr. Det realiserede udgør 5,0 mio. kr. Trods nedjusteringen forventer ledelsen fortsat, at koncernens ambitioner kan indfries over de kommende par år.

Året 2018/19 har budt på en massiv videreudvikling af Odicos robotløsning med henblik på at skalere og accelerere væksten, bl.a. ved at få tilført ressourcer på en række centrale poster i koncernen.

Odico har i løbet af finansåret gennemført en lang række produktionsopgaver for forskellige industrisegmenter, herunder vindmølleindustrien, betonindustrien og arkitektonisk design. Desuden har Odico nået de planlagt centrale milepæle i virksomhedens fortsatte teknologiudvikling, ligesom der fortsat er sket videreudvikling af softwareplatformen for parametrisk robotstyring, som ligger til grund for kommende udvikling af Factory On The Fly konceptet; samt opbygningen af en fysisk demonstrationsenhed af Factory On The Fly hardwareplatformen.

I regnskabsåret blev der endvidere nået en stor milepæl i form af indgåelse af aftale om leverance af den første Factory On The Fly til en dansk kunde i byggebranchen. Modtagelsen af denne første ordre på vort Factory On The Fly robotkoncept cementerer det holdningsskifte, som langsomt er ved at vinde indpas i byggebranchen. Branchen har erkendt, at der er et behov for at få hjælp fra automationsteknologi, hvis fremtidens efterspørgsel i byggeriet skal efterkommes, og vores mobile robotkoncept adresserer netop dette behov.


Forventet udvikling

For regnskabsåret 2019/20 forventes mere end en fordobling af omsætningen, samt et resultat før skat på minus 6-8 mio. kr.

I det kommende regnskabsår vil fokus være: 

  • Salg af platform til Factory On The Fly samt færdiggørelse af yderligere applikationer på denne platform.
  • Levering, installation og ibrugtagning af Factory On The Fly til kunder med henblik på at få stærke referencekunder.       
  • Fortsat fokus på øgning af kapaciteten i Formworks for at sikre en accelereret vækst i vores projektbaserede forretning.

Strategien er i sin helhed offentlig tilgængelig på koncernens hjemmeside (www.odico.dk), hvortil der henvises for en mere detaljeret redegørelse.


Risikoforhold

Generelle risici

De væsentligste forrentningsmæssige risici for Odico A/S koncernen er de almindeligt forekomne risici inden for byggesektoren; ændringer i markedet, konjunkturændringer samt den almindelige samfundsudvikling etc.

Risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

I forbindelse med ledelsens praktiske anvendelse af koncernens regnskabspraksis foretages en række skøn og vurderinger, som har indflydelse på årsrapporten, særligt for så vidt angår måling af udviklingsaktiviteter.

Valutarisici

Aktiviteter i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kursudviklingen mellem primært DKK og EUR. Der foretages ikke kurssikring.

Renterisici

Ændringer i renteniveauet vil ikke have nogen væsentlig direkte effekt på indtjeningen. Der indgås derfor ikke rentepositioner til afdækning af renterisici.


Forsknings- og udviklingsaktiviteter

I regnskabsåret 2018/2019 har koncernen fortsat været involveret i en række interne og eksterne R&D aktiviteter med samlet hensigt rettet mod en Factory On The Fly løsning.

Odicos robotløsning, Factory On The Fly, er integrationen af egenudviklet software og egenudviklet skæreværktøj i kombination med en række standardkomponenter, herunder en standard industrirobot som kan monteres i en skibscontainer. Det er ledelsens vurdering, at der i Odico er oparbejdet en unik tværdisciplinær viden indenfor krydsfeltet af softwareudvikling, robotik, arkitektur, CAD/CAM, matematisk modellering og procesteknologi, og at Odico derved har positioneret sig som international pioner indenfor arkitektonisk robotik. I perioden 2013-2018 har Odico som projektleder deltaget i tre nationale forsknings- og udviklingsprojekter, der har udviklet de teknologier som Factory On The Fly baseres på: BladeRunner, Digital Factory samt RobWin.

Odicos forretning er baseret på summen af denne unikke viden og erfaring.

Odico agter tillige at deltage i fremtidige forsknings- og udviklingsprojekter for nyudvikling og vidensopbygning af materiale- og procesteknologier til styrkelse af selskabets forretningsgrundlag.

Odico vurderer, at den effektivitet der opnås ved brug af Odicos teknologiplatform gør det økonomisk muligt for arkitekter og bygherrer at anvende avancerede former i konstruktioner og dermed anvende høj arkitektonisk kreativitet i flere byggerier. Odico kan med sin teknologi ligeledes producere forme med avancerede geometrier med samme høje hastighed, som Odico har påvist ved produktion af støbeforme til betonelementer.


Begivenheder indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.


Hovedtal
DKK

Periodetal 01.07.2018-30.06.2019 01.07.2017-30.06.2018    Egenkapitalforklaring 01.07.2018-30.06.2019 01.07.2017-30.06.2018
       
 Nettoomsætning 5.017.559 4.108.589    Egenkapital primo 27.578.968 1.150.653
 Resultat før finansielle poster -8.021.607 -1.890.380    Kapitalforhøjelse, netto 635.944 26.084.792
 Resultat efter skat -6.278.672 339.774    Overført via resultatdisponering -6.278.672 339.774
      Køb af egne kapitalandele - -2.246.251
 Aktiver i alt pr. 30.06 26.723.596 35.589.641    Salg af egne kapitalandele - 2.250.000
 Egenkapital i alt pr. 30.06 21.936.240 27.578.968    Egenkapital ultimo 21.936.240 27.578.968
       
 Pengestrømsopgørelse:      Aktierelaterede nøgletal:   
       
 Pengestrøm fra drift -12.040.675 4.627.364    Antallet af aktier pr. 30.06 13.409.091 13.409.091
 Pengestrøm til investering -11.983.962 -1.160.971    Resultat før skat pr. aktie -0,60 0,01
 Pengestrøm fra finansiering 635.944 26.088.542     
 Pengestrøm i alt -23.388.693 29.554.935    Indre værdi pr. aktie pr. 30.06 1,64 2,06
      Børskurs pr. aktie pr. 30.06 16,20 13,50
 Likvide beholdninger primo 27.846.411 -1.708.524    Markedsværdi pr. 30.06 217.227.274 181.022.729
 Likvide beholdninger ultimo 4.457.718 27.846.411     


Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Jens Munch-Hansen, formand
Niels Kåre Bruun
Lars Christiansen


Bestyrelsesbeslutninger

Der er ikke i perioden truffet principielle beslutninger bortset fra de meddelelser, som allerede er udsendt via First North.


Selskabets aktiebesiddelser i virksomheden

Odico A/S ejer ikke aktier i selskabet.


Direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet over 5%

Anders Bundsgaard, 32,17% (4.312.500 stk.)
Lars Baun, 16,31% (2.187.500 stk.)
Asbjørn Søndergaard, 15,23% (2.041.667 stk.)
Jens Munch-Hansen, 10,88% (1.458.333 stk.)


Certified Adviser og dennes medarbejderes   direkte og indirekte aktiebesiddelser i selskabet

Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.


Næste regnskabsmeddelelse

7. februar 2020 - Delårsrapport for 1. halvår 2019/20.


Yderligere information kan fås ved henvendelse til

Anders Bundsgaard, anders@odico.dk


Selskabets adresse

Odico A/S
Oslogade 1
5000 Odense C
(www.odico.dk)

Certified Adviser

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Christian Ejlskov, tlf. +45 2529 41 30
Englandsgade 25
Postboks 200
5100 Odense C

Vedhæftet fil