Perioden juli - september

 • Resultatet efter skatt uppgick till -80 (141) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade -116 (105) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 0 (8) Mkr
  • Finansiella placeringar 36 (28) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -5,40 (9,52) kr
 • Substansvärdet per aktie minskade med 3 procent justerat för lämnad utdelning
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka -11 procent

Perioden januari - september
             

 • Resultatet efter skatt uppgick till 261 (286) Mkr, vilket fördelar sig på:
  • Aktiva innehav, noterade 103 (198) Mkr
  • Aktiva innehav, onoterade 1 (-8) Mkr
  • Finansiella placeringar 162 (102) Mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 17,66 (19,32) kr
 • Avkastningen på noterade aktiva innehav uppgick till cirka 9 procent
 • Substansvärdet per aktie uppgick till 192 (178) kr/aktie
 • Substansvärdet per aktie ökade med 10 (11) procent justerat för lämnad utdelning

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Värdeförändring inklusive erhållen utdelning på noterade aktieinnehav sedan 30 september uppgår till +3 Mkr per den 15 oktober 2019

För ytterligare information kontakta: 

Petter Stillström, verkställande direktör, tel: 08 - 506 289 00

Bilaga