logo.png
Source: Nexstim Oyj

Teckningsperioden för Nexstim Abp:s Teckningsoptioner 2019 börjar den 22 oktober 2019

Företagsmeddelande, Helsingfors, 21.10.2019, kl. 9.00

Teckningsperioden för Nexstim Abp:s Teckningsoptioner 2019 börjar den 22 oktober 2019

FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I USA, KANADA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN, JAPAN, HONGKONG, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN.

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”), ett företag inom neuromodulering som tagit fram och marknadsför en banbrytande teknik för hjärnstimulering för individanpassad behandling av egentlig depression, genomförde en företrädesemission som avslutades den 24 april 2019 i Sverige och den 26 april 2019 i Finland. I samband med företrädesemissionen tilldelades sammanlagt 15 601 167 särskilda rättigheter till Bolagets aktier d.v.s. teckningsoptioner (”Teckningsoptioner”) till tecknarna i företrädesemissionen (”Teckningsoptionerna 2019”). Teckningspriset i euro för aktier baserat på Teckningsoptionerna har fastställts till 0,115 euro.

Teckningspriset per aktie enligt Teckningsoptionerna 2019 är 0,115 euro eller 1,24 kronor.

Teckningsperioden för teckning av aktier med Teckningsoptioner är 22 oktober 2019–4 november 2019.

Villkoren för Teckningsoptionerna finns tillgängliga på https://nexstim.com/investors/rights-issue-2019/.

För mer information gå in på Bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:


Martin Jamieson, styrelseordförande, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Viktig information

Informationen i detta meddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Nya Zeeland, Australien, Japan, Hongkong, Singapore eller Sydafrika. Detta material utgör inte ett erbjudande av värdepapper till försäljning i Förenta staterna. Värdepapper får inte säljas i USA ifall de inte är registrerade hos USA:s värdepappersinspektion eller undantagna från registrering i enlighet med USA:s värdepapperslag från 1933, i dess nuvarande lydelse. Nexstim Abp ("bolaget") ämnar inte registrera någon del av aktieemissionen i Förenta staterna eller genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Distribution av detta meddelande kan vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i vars besittning något dokument eller annan häri nämnd information kommit, bör informera sig själva och iaktta sådana restriktioner. Bolaget eller Sisu Partners Oy åtar sig inte något ansvar för eventuella överträdelser av sådana restriktioner.

Detta meddelande innehåller varken ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera, eller teckna, eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva, sälja, emittera eller teckna några som helst värdepapper och ingen försäljning av värdepapper kommer att göras i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, en sådan inbjudan eller en sådan försäljning skulle vara lagstridigt innan registrering eller kvalificering som följer av värdepapperslagstiftningen i någon sådan jurisdiktion. Investerare bör inte acceptera erbjudandet om värdepapper som hänvisas till i detta företagsmeddelande eller förvärva värdepapperen som hänvisas till i detta företagsmeddelande ifall de inte gör det på grundval av informationen som finns i prospektet som offentliggjorts av Bolaget.

Denna kommunikation är endast riktad till (i) personer utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare i enlighet med artikel 19(5) i lagen om finansiella tjänster och marknader Föreskrift 2005 rörande finansiell marknadsföring ("föreskriften") i Storbritannien (Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) eller (iii) företag med högt nettovärde och andra personer som detta dokument lagligen får riktas till i enlighet med artikel 49(2) i föreskriften (alla sådana personer kallas nedan "relevanta personer"). Eventuella investeringar som detta meddelande avser kommer endast att vara tillgängliga för och riktade till relevanta personer. Andra än relevanta personer ska inte handla enligt eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Bilaga