TRAINERS' HOUSE OYJ, OSAVUOSIKATSAUS, 24.10.2019 KLO 8:30

Tällä kertaa Trainers' House on valmistautunut talven tuloon
 
Tammi-syyskuu 2019 lyhyesti

 • liikevaihto 8,0 milj. euroa (7,9 milj. euroa), muutos 1,9 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos 0,7 milj. euroa (0,5 milj. euroa), 9,0 % liikevaihdosta (6,6 %)
 • liiketoiminnan rahavirta 0,7 milj. euroa (-0,3 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos 0,03 euroa (0,02 euroa)


Heinä-syyskuu 2019 lyhyesti

 • liikevaihto 1,8 milj. euroa (2,0 milj. euroa), muutos -8,6 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna
 • liiketulos -0,3 milj. euroa (-0,2 milj. euroa), -14,1 % liikevaihdosta (-10,2 %)
 • liiketoiminnan rahavirta -0,6 milj. euroa (-0,0 milj. euroa)
 • osakekohtainen tulos -0,01 euroa (-0,01 euroa)


Tunnuslukuja vuoden 2019 kolmannen neljänneksen päättyessä

 • rahavarat 2,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa)
 • korollinen velka 1,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ja korolliset nettovelat -0,6 milj. euroa (-0,9 milj. euroa)
 • omavaraisuusaste 68,4 % (72,8 %)


Trainers’ House on soveltanut 1.1.2019 alkaen uutta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia. Muutos vaikuttaa taseeseen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velkaantumisasteeseen, negatiivisesti. Yllä raportoidut korolliset velat ja omavaraisuusaste eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2018 ja 2019 välillä. Muutoksen vaikutuksesta kerrotaan tarkemmin kappaleessa Osavuosikatsaus ja liitetiedot. Vuosien 2019 ja 2018 tunnusluvut on laskettu käänteisen splitin jälkeisellä 21.471.412 kpl osakemäärällä.


NÄKYMÄT VUODELLE 2019

Yhtiö arvioi vuoden 2019 operatiivisen kannattavuuden pysyvän samalla tasolla vuoteen 2018 verrattuna.


TOIMITUSJOHTAJA ARTO HEIMONEN

”Trainers’ House muutosmatkalla.
Olethan sinäkin kuulolla.
Jatkamme kulkua kasvun polulla”.

Tulevaisuus rakentuu vahvuuksille. Trainers’ House tunnetaan. Yhtiöllä on maine ja asiakkaiden luottamus. NPS-luku 81 on korkea. Tytäryhtiön Igniksen rekrytointi ja parhaiden tekijöiden kasvattaminen trainee-ohjelman kautta myyntiin toimii. Nykyisen henkilöstön nälkä oppia lupaa hyvää. Arvo syntyy yhtiön ulkopuolella asiakkaissa.

Kansantalouden talvi on tulossa. Kohta pyryttää.

Yhtiö valmistautuu pärjäämään myös heikomman kysynnän kaudella.

Yhtiö on onnistunut myynnin ja markkinoinnin yhteispelin vahvistamisessa. Jari Sarasvuon vetämät Mojo Mornings -podcastit ja live-tilaisuudet ovat saavuttaneet suosion. Digitaalisten sisältöjen liiketoimintamallien testaaminen ja kaupallinen hyödyntäminen vahvistuvat. Yhtiö rakentaa vahvemman sillan valmennustoiminnan ja tavoittelun toimialalla toimivan tytäryhtiön Igniksen välille.

Ihmistä koskettamalla saamme aikaan todennettavan muutoksen arjessa. Toiminnan tarkoituksena on sähköistää johtamista.

”Trainers’ House kasvaa ja muuttaa markkinaa.
Autamme ihmisiä toteuttamaan ja rakastamaan yhteistä tarinaa”.
Lainaukset Iizicola rap-duolta

Lämpimät kiitokset asiakkaille ja henkilöstölle.

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111


TOIMINTAKATSAUS

Katsauskaudella yhtiö keskittyi myyntityöhön ja asiakasprojektien toteuttamiseen. Yhtiön kolmas vuosineljännes on tuottojen osalta tosiasiallisesti vain noin kahden kuukauden mittainen heinäkuun lomakauden takia.

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö toteutti osakkeiden yhdistämisen 5:1-suhteella. 2.7.2019 alkaen yhtiön osakemäärä on ollut 21.471.412 kpl, kun kesäkuun lopussa osakemäärä oli 107.357.060 kpl.


TULOSKEHITYS

Raportointikauden liikevaihto oli 8,0 milj. euroa (7,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,7 milj. euroa, 9,0 % liikevaihdosta (0,5 milj. euroa, 6,6 %). Tilikauden tulos oli 0,7 milj. euroa, 8,7 % liikevaihdosta (0,5 milj. euroa, 6,2 %).

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa taulukossa:


1-9/2019 1-9/2018  
Liikevaihto 8 012 7 866  
Liiketoiminnan muut tuotot 14    
Kulut:      
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut -4 527 -4 581  
Muut kulut -2 505 -2 756  
EBITDA 994 529  
Poistot pysyvistä vastaavista *) -274 -11  
EBIT 720 518  
% liikevaihdosta 9,0 6,6  
Rahoitustuotot ja –kulut -21 -14  
Tulos ennen veroja 699 505  
Tuloverot **) 0 -16  
Tilikauden tulos 699 489  
% liikevaihdosta 8,7 6,2  *) IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvautuu vuokrasopimusvelkaan liittyvällä korkokululla sekä käyttöoikeusomaisuuserän poistolla. Katsauskauden tulokseen on kirjattu poistokulua 0,2 milj. euroa.

**) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia. Tulokseen kirjatuilla veroilla ei ole vaikutusta rahavirtaan.

Alla olevassa taulukossa on esitetty jatkuvien toimintojen liikevaihdon jakauma ja liiketulos vuosineljänneksittäin vuoden 2018 alusta alkaen (yksikkö tuhat euroa).

  Q118 Q218 Q318 Q418 Q119 Q219 Q319
Liikevaihto 2873 2978 2014 2805 3355 2817 1841
Liikevoitto 420 303 -205 288 610 369 -259PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on kannattava kasvu.


RAHOITUS, INVESTOINNIT JA VAKAVARAISUUS

Rahavirta ja rahoituksen tunnusluvut

Raportointikauden liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä oli 0,7 milj. euroa (-0,3 milj. euroa) ja niiden jälkeen 0,7 milj. euroa (-0,3 milj. euroa).

Raportointikauden investointien rahavirta oli 0,0 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Rahoituksen rahavirta oli -0,3 milj. euroa (-0,7 milj. euroa).

Kokonaisrahavirta oli 0,4 milj. euroa (-1,0 milj. euroa).

Konsernin käteisvarat olivat 30.9.2019 2,0 milj. euroa (1,0 milj. euroa). Omavaraisuusaste oli 68,4 % (72,8 %). Kauden päättyessä korollista vierasta pääomaa oli 1,4 milj. euroa (0,1 milj. euroa).


Rahoitusriskit

Yhtiön merkittävimpiä rahoitusvastuita ovat tällä hetkellä normaalit liiketoimintaan liittyvät leasing-vastuut sekä vuoteen 2024 asti ulottuva 1.10.2018 alkanut Salmisaaren toimitilan vuokrasopimus.

Myyntisaamisten riskit on huomioitu saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Rahoitusriskien hallinnassa keskeinen huomio kiinnittyy edelleen likviditeettiin, vaikka yhtiön rahoitusasema onkin jatkanut parantumistaan.

Yhtiön vastuiden täyttäminen edellyttää liiketoiminnan operatiivista kannattavuutta.


LIIKETOIMINNAN LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Yhtiön liiketoiminta on poikkeuksellisen suhdanneherkkää.

Muutokset Euroopan avoimuudessa, maailmankaupan vapaudessa ja maailmanpoliittisessa tilanteessa vaikuttavat suomalaisten yritysten vientiin, mikä näkyy kotimarkkinoiden kysynnässä. Tämä heijastuu viipeellä Trainers’ Housen toimeksiantojen määrään. Samanaikaisesti työvoiman kasvava kysyntä aiheuttaa haasteita avainhenkilöiden pitämiselle ja uusien työntekijöiden houkuttelemiselle. Trainers’ Housen nykyinen liiketoiminta on jälkisyklistä.

Yleinen taloudellinen tilanne Suomessa sisältää kasvavia riskejä.

Yhtiön rahoitustilanne on tiukka, vaikkakin kehitys on ollut myönteistä. Yhtiön vastuiden hoitaminen edellyttää operatiivisen liiketoiminnan kannattavuutta. Toiminta on myös osittain henkilösidonnaista.

Taseeseen kirjatut liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet on testattu uudelleen vuosineljänneksen päättyessä.

Trainers’ Housen konsernitaseessa on jäljellä liikearvoa 1,7 milj. euroa. Tavaramerkkien tasearvo on 6,1 milj. euroa. Mikäli yhtiön kannattavuus ei kehity ennustetulla tavalla tai muut yhtiön toiminnasta riippumattomat ulkoiset tekijät, kuten korkotaso, muuttuvat oleellisesti, on mahdollista, että liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä joudutaan kirjaamaan alas. Arvonalennustappion kirjaamisella ei olisi vaikutusta yhtiön rahavirtaan.

Toiminnan projektiluonteen vuoksi tilauskanta on lyhyt ja ennustettavuus siksi haasteellista.

Riskeistä on kerrottu myös yhtiön vuosikertomuksessa sekä verkkosivuilla osoitteessa www.trainershouse.fi – sijoittajille.


HENKILÖSTÖ

Syyskuun 2019 lopussa konsernin palveluksessa työskenteli 136 (144) henkilöä.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Trainers' House Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 27.3.2019 Helsingissä.

Kokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta 1.1.–31.12.2018.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa tilikaudelta 2018 ei jaeta.

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin neljä (4) jäsentä. Jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Jarmo Hyökyvaara, Jari Sarasvuo ja Nina Ignatius. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Aarne Aktanin.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenen palkkioksi 1500 euroa kuukaudessa ja puheenjohtajan palkkioksi 3500 euroa kuukaudessa.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun mukaan.

27.6.2019 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti toteuttaa yhtiön osakkeiden lukumäärän vähentämisen osakkeita yhdistämällä 5:1-suhteella. Osakkeiden yhdistämisen tarkoituksena on osakekaupankäynnin edellytysten parantaminen ja joustavuuden lisääminen mahdollisen varojenjaon yhteydessä. Kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkoi 2.7.2019. Ylimääräinen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään harkintansa mukaan osingonjaosta siten, että valtuutuksen perusteella jaettavan osingon määrä on yhteensä enintään 250 tuhatta euroa. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen alkuun asti.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Yhtiön osake on noteerattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä nimellä Trainers’ House Oyj (TRH1V).

Vuoden alussa yhtiön osakemäärä oli 107.357.062 kpl. Yhtiö mitätöi kesäkuussa kaksi osaketta osakkeenomistajan pyynnöstä. Pyyntö liittyi yhtiön osakemäärän leikkaamissuunnitelmaan ns. reverse splitin yhteydessä. Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö toteutti osakkeiden yhdistämisen 5:1-suhteella. Katsauskauden lopussa osakemäärä oli 21.471.412 kpl.

Raportointikauden päättyessä Trainers’ House Oyj:n osakekanta oli 21.471.412 osaketta ja rekisteröity osakepääoma oli 880.743,59 euroa. Yhtiöllä ei ole hallussaan omia osakkeita. Joulukuussa 2018 optio-oikeuksilla 2013D merkityt uudet osakkeet, 620.000 osaketta, rekisteröitiin kaupparekisteriin 21.3.2019. Optioilla tehdyillä merkinnöillä ei korotettu osakepääomaa, vaan koko merkintähinta, 37.200 euroa, on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Kauden aikana osakepääomassa ei ole tapahtunut muutoksia.

Osakevaihdon ja -kurssin kehitys

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiö toteutti osakkeiden yhdistämisen. 2.7.2019 alkaen yhtiön osakemäärä on ollut 21.471.412 kpl, kun kesäkuun lopussa osakemäärä oli 107.357.060 kpl. Vertailukauden ja alkuvuoden osakekohtaiset tiedot on oikaistu reverse splitin takia.

Katsauskaudella yhtiön osakkeiden vaihto Helsingin pörssissä oli 8,9 milj. osaketta. Osakkeiden kappalemääräinen vaihto on laskettu toteutuneiden kauppojen mukaisesti. Osakkeiden vaihto oli 10,1 % osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä (6,3 milj. osaketta, 29,5 %) ja 0,9 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Ylin noteeraus oli 0,55 euroa (0,59 euroa), alin 0,34 euroa (0,40 euroa) ja päätöskurssi 0,36 euroa (0,47 euroa). Painotettu keskikurssi oli 0,40 euroa (0,52 euroa). Osakekannan markkina-arvo katsauskauden päätöskurssilla 30.9.2019 oli 7,7 milj. euroa (10,0 milj. euroa).


OSAVUOSIKATSAUS JA LIITETIEDOT

Katsaus on laadittu IAS 34 mukaisesti. Katsausta laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 1.1.2019 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Trainers’ House on tässä puolivuosikatsauksessa noudattanut samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 2018 vuositilinpäätöksessä lukuun ottamatta 1.1.2019 voimaantulleita uusia ja muutettuja standardeja. Tunnuslukujen laskentakaavat löytyvät vuoden 2018 vuosikertomuksen tilinpäätösliitteestä sivulta 92.

Trainers’ House on soveltanut 1.1.2019 alkaen uutta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardia. IFRS 16 korvaa IAS 17 -standardin sekä siihen liittyvät tulkinnat. IFRS 16:lla on vaikutusta pääasiallisesti vuokralleottajan kirjauksiin, sillä standardi poistaa erottelun käyttöleasing- ja rahoitusleasingsopimusten välillä ja edellyttää jatkossa kaikkien vuokrasopimusten osalta käyttöoikeusomaisuuserän ja vuokranmaksuvelan kirjaamista taseeseen lukuun ottamatta vuokrasopimuksia, jotka ovat arvoltaan pieniä tai kestoltaan lyhyitä. Tasevaikutusten lisäksi muutos johtaa aiempaa suurempiin korkokuluihin ja poistoihin tuloslaskelmassa sekä suurempiin rahoituksen rahavirtoihin rahavirtalaskelmalla johtuen vuokranmaksuvelan lyhennyksistä. Vuokralleantajan kirjauksiin standardi ei aiheuta muutoksia, sillä käyttöleasing- ja rahoitusleasingmallit säilyvät ennallaan.

Trainers’ House on ottanut käyttöön uuden standardin yksinkertaistettua menettelytapaa soveltaen eikä vertailutietoja ole oikaistu. Uusista laatimisperiaatteista johtuvat uudelleenluokittelu ja oikaisut on kirjattu avaavaan taseeseen 1.1.2019. Alle 12 kuukauden pituisissa vuokrasopimuksissa sekä arvoltaan vähäisissä omaisuuserissä konserni hyödynsi standardin sallimaa helpotusta ja jatkaa näiden sopimusten käsittelyä muina vuokrasopimuksina.

Trainers’ Housen IFRS 16:n mukaisista vuokrajärjestelyistä suurin osa on toimitilavuokrasopimuksia. Muut standardin mukaiset vuokrajärjestelyt liittyvät autosopimuksiin. Vuokrasopimukset kirjataan taseeseen käyttöoikeusomaisuuseränä ja vastaavana rahoitusvelkana sillä hetkellä kun vuokrasopimus on konsernin käytettävissä. Vuokrasopimusmaksut jaetaan velaksi ja rahoituskuluksi. Rahoituskulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan omaisuuserän taloudellisen vaikutusajan tai lyhyemmän vuokra-ajan kuluessa tasapoistoina. Vuokrasopimusvelat on diskontattu 1.1.2019 sovelletulla lainakorolla.

Laatimisperiaatteen muutos vaikutti seuraaviin taseessa oleviin eriin 1.1.2019:
• käyttöoikeusomaisuus: kasvua 1,6 milj. euroa
• pitkäaikaiset velat: kasvua 1,2 milj. euroa
• lyhytaikaiset velat: kasvua 0,4 milj. euroa

Tuloslaskelmalla taseeseen kirjattaviin vuokrasopimuksiin liittyvä vuokrakulu korvautuu vuokrasopimusvelkaan liittyvällä korkokululla sekä käyttöoikeusomaisuuserän poistolla. Katsauskauden tulokseen on kirjattu poisto- ja rahoituskulua 0,3 milj. euroa. Rahavirtalaskelman osalta standardin soveltaminen kasvatti liiketoiminnan rahavirtaa ja pienensi rahoituksen rahavirtaa 0,3 milj. euroa. Muutos vaikuttaa taseeseen perustuviin tunnuslukuihin, kuten velkaantumisasteeseen, negatiivisesti.

Osavuosikatsauksessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.

TULOSLASKELMA IFRS (Teur)

 

 
Konserni
01.07.-
30.09.19
  Konserni
01.07.-
30.09.18
Konserni
01.01.-
30.09.19
Konserni
01.01.-
30.09.18
Konserni
01.01.-
31.12.18
LIIKEVAIHTO   1 841   2 014 8 012 7 866 10 671
Liiketoiminnan muut tuotot   5   0 14 0 73
Kulut:              
Materiaalit ja palvelut   -243   -344 -1 122 -1 305 -1 694
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut
  -1 287   -1 373 -4 527 -4 581 -6 283
Poistot   -102   -2 -274 -11 -43
Liiketoiminnan muut kulut   -472   -501 -1 384 -1 451 -1 918
Liiketulos   -259   -205 720 518 807
Rahoitustuotot ja kulut   -6   -2 -21 -14 -15
Tulos ennen veroja   -264   -208 699 505 791
Tuloverot*)   100   0 0 -16 84
TILIKAUDEN TULOS   -164   -208 699 489 875
Tilikauden tuloksen jakautuminen:              
Emoyhtiön omistajille   -164   -208 699 489 875
Osakekohtainen tulos:              
Emoyhtiön omistajille kuuluva
osakekohtainen tulos
  -0,01   -0,01 0,03 0,02 0,04
Tilikauden tuloksesta laskettu
osakekohtainen tulos
  -0,01   -0,01 0,03 0,02 0,04


Laimennusvaikutuksella oikaistut osakekohtaiset tulokset ovat samat kuin laimentamattomat osakekohtaiset tulokset.

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.


TASE IFRS (Teur)

Konserni
30.09.19
Konserni
30.09.18
Konserni
31.12.18
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Aineelliset hyödykkeet 120 80 141
Käyttöoikeusomaisuus 1 327    
Liikearvo 1 653 1 653 1 653
Muut aineettomat hyödykkeet 6 125 6 125 6 125
Laskennalliset verosaamiset 100   100
Pitkäaikaiset varat yhteensä 9 325 7 858 8 019
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 6 5 5
Myyntisaamiset ja muut saamiset 1 900 2 024 1 785
Rahavarat 2 046 1 044 1 646
Lyhytaikaiset varat yhteensä 3 953 3 073 3 436
       
VARAT YHTEENSÄ 13 278 10 931 11 455
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma
pääoma
     
Osakepääoma 881 881 881
Sijoitetun vapaan oman pääoman
rahasto
37   37
Kertyneet voittovarat 8 124 7 039 7 425
Oma pääoma yhteensä 9 042 7 919 8 343
       
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 1 225 1 225 1 225
Pitkäaikaiset muut velat 943    
       
Lyhytaikaiset ostovelat ja muut
velat
2 068 1 787 1 887
       
Velat yhteensä 4 236 3 012 3 112
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 13 278   10 931 11 455
       RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)

Konserni
01.01.-
30.09.19
Konserni
01.01.-
30.09.18
Konserni
01.01.-
31.12.18
Tilikauden tulos 699 489 875
Oikaisut tilikauden tulokseen 293 79 -79
Käyttöpääoman muutos -329 -857 -305
Rahoituserät -0 -19 -25
Liiketoiminnan rahavirta 663 -307 466
       
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-5   -93
Osakkuusyhtiöstä palautuneet
tuotot
  5 5
Investointien rahavirta -5 5 -88
       
Optiomerkinnöistä saadut
maksut
    37
Pitkäaikaisten lainojen
takaisinmaksut
  -667  
Lyhytaikaisten lainojen
takaisinmaksut
    -782
Käyttöoikeusomaisuusvelan lyhennys -258    
Rahoituksen rahavirta -258 -667 -745
       
Rahavarojen muutos 400 -969 -367
Rahavarat kauden alussa 1 646 2 013 2 013
Rahavarat kauden lopussa 2 046 1 044 1 646
       
LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma


  Osakepääoma SVOP-
rahasto
Kertyneet
voittovarat
Yhteensä
Oma pääoma
01.01.2018
881   6 550 7 431
Laaja tulos     489 489
Oma pääoma
30.09.2018
881   7 039 7 919
       
Oma pääoma
01.01.2019
881
37
7 425 8 343
Laaja tulos     699 699
Oma pääoma
30.09.2019
881
37
8 124 9 042LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Trainers’ House -konsernin lähipiiriin kuuluvat hallituksen jäsenet sekä johtoryhmän jäsenet toimitusjohtaja ja talousjohtaja.

Konserni harjoittaa liiketoimintaa hallituksen jäsenen Jari Sarasvuon määräysvaltayhtiöiden Stronghold Suksee Oy:n, Causa Prima Oy:n ja Hannoa Oy:n kanssa.

Konsernin liiketoimintaan kuuluvat digitaaliset valmennustuotteet toteutetaan yhteistyössä Stronghold Suksee Oy:n kanssa. Yhteistyöhön kuuluu myös määräysvaltayhtiöiltä ostetut ja niille myydyt sisältömarkkinointi- ja valmennuspalvelut. Liiketoiminta on toteutettu tavanomaisin kaupallisin ehdoin.

Stronghold Suksee Oy on Trainers’ House Oyj:n alivuokralaisena Helsingin Salmisaaren toimitiloissa.

Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:

(Teur)

Konserni
01.01.-
30.09.19
Konserni
01.01.-
30.09.18
Konserni
01.01.-
31.12.18
Vuokratuotot 14   5
Myynnit 37 58 75
Ostot 83 85 107
Saamiset 30.09./31.12. 2 2 5
Velat 30.09./31.12. 22 2 0

UUDELLEENJÄRJESTELYVARAUS (Teur) Konserni
01.01.-
30.09.19
Konserni
01.01.-
30.09.18
Konserni
01.01.-
31.12.18
Varaukset 1.1. 26 138 138
Varausten käyttö     -12
Varausten purku     -100
Varaukset 30.9./31.12. 26 138 26
       
HENKILÖSTÖ      
Henkilöstö keskimäärin 130 138 139
Henkilöstö kauden lopussa 136 144 134
       
VASTUUSITOUMUKSET      
Omista sitoumuksista annetut
vakuudet ja vastuut
193 2 611 2 513
       
MUITA TUNNUSLUKUJA      
Omavaraisuusaste (%) 68,4 72,8 75,2
Oma pääoma/osake (eur) 0,42 0,37 0,39Tunnuslukujen laskentakaavat

Osakekohtainen tulos  = Emoyhtiön omistajille kuuluva kauden tulos
                                    Katsauskauden keskimääräinen osakeantioikaistu
                                    osakemäärä

Korolliset nettovelat = Korolliset velat – rahavarat

Omavaraisuusaste (%)  = Oma pääoma x 100
                                      Taseen loppusumma – saadut ennakot

Oma pääoma / osake    = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
                                      Katsauskauden päätöspäivän osakeantioikaistu
                                      osakemäärä


Tunnuslukujen laskentaan
vaikuttavat erät
Konserni
01.01.-
30.09.19
Konserni
01.01.-
30.09.18
Konserni
01.01.-
31.12.18
       
Saadut ennakot (Teur) 53 50 366
Korolliset velat (Teur) 1 415 115 0
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä keskimäärin
kauden aikana (Tkpl)
21 471 106 737 106 737
Osakkeiden osakeantioikaistu
lukumäärä kauden lopussa (Tkpl)
21 471 106 737 106 737Helsingissä 24.10.2019

TRAINERS’ HOUSE OYJ

HALLITUS

Lisätietoja:
Arto Heimonen, toimitusjohtaja, 0404 123 456
Saku Keskitalo, talousjohtaja, 0404 111 111

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.trainershouse.fi – Sijoittajille


Liite