logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp har beslutat om en riktad emission om cirka 1,8 miljoner euro med bemyndigandet av extra bolagsstämman

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 11.11.2019 kl. 14.00

Nexstim Abp har beslutat om en riktad emission om cirka 1,8 miljoner euro med bemyndigandet av extra bolagsstämman

I enlighet med företagsmeddelandet den 21 november 2019 om säkerställandet av Teckningsoptionerna och de relaterade riktade emissionerna d.v.s. Garantiemissionen och den Riktade Emissionen, fattade styrelsen i Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”Bolaget”) idag beslut om en riktad emission med bemyndigande av den extra bolagsstämman. I denna riktade emission emitteras högst 15 781 416 nya aktier till parterna beslutade av styrelsen som har gett emissionsgarantier till Bolaget (“Garanterna”) till ett teckningspris om 0,115 euro eller 1,24 kronor per aktie. Detta kommer att tillföra cirka 1,8 miljoner euro till Bolaget före garantiersättningen, andra avgifter och kostnader.

Garanterna har utifrån emissionsgarantierna i Garantiemissionen rätt att erhålla en garantiersättning om 6 procent kontant eller 8 procent i aktier i Bolaget. Varje Garant får välja mellan betalning kontant eller i aktier. Den totala garantiersättningen är maximalt 79 421 euro kontant eller 105 892 euro i aktier i Bolaget (d.v.s. 920 820 aktier till teckningspriset 0,115 euro). I den riktade emissionen kan en del av teckningspriset härmed betalas genom kvittning av garantiersättningen.

Likviden från den riktade emissionen ska främst användas för marknadsföring och kommersialisering, huvudsakligen i USA, av Bolagets NBT-system för behandling av depression, köp som hänför sig till leveranser av NBT-system, återbetalning av lån, utvärdering av nya kliniska prövningar inom kronisk neuropatisk smärta samt utvecklingskostnader och rörelsekapital. Orsaken till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital och stärka Bolagets finansiella position på ett kostnads- och tidseffektivt sätt samt att möjliggöra vidareutveckling och tillväxt av Bolagets kärnverksamhet. Det föreligger alltså vägande ekonomiska skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid den riktade aktieemissionen.

Teckningsperioden för aktier i den riktade aktieemissionen är den 11–14 november 2019 varvid teckningspriset ska också betalas.

Emissionslikviden från de nya aktierna kommer att bokas i fonden för inbetalt fritt eget kapital.

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:


Martin Jamieson, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga