Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp:s styrelse beslutade om en riktad aktieemission på cirka 141 tusen euro till Kreos Capital V (UK) Ltd

Pressmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 18 december 2019 kl. 9.00

Nexstim Abp:s styrelse beslutade om en riktad aktieemission på cirka 141 tusen euro till Kreos Capital V (UK) Ltd

Styrelsen för Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) har med stöd av befullmäktigandet av bolagsstämman 11 november 2019 beslutat om nyemission av totalt 1 186 718 aktier i bolaget till Kreos Capital V (UK) Limited (”Kreos”) till teckningspriset 0,119 euro per aktie under villkor att hela teckningspriset för dessa aktier på sammanlagt 141 219,44 euro betalas som kvittning av Kreos lånefordran på bolaget.

Enligt bolagets pressmeddelande av 13 september 2019 hade bolaget och Kreos avtalat om en avbetalningsplan om frivilliga extra amorteringar. Enligt avtalet ska Nexstim betala Kreos två frivilliga extra amorteringar på cirka 600 tusen euro, den första betalningen i september 2019 och den andra i november 2019. Dessa amorteringar har betalats. Utöver de två amorteringarna har Kreos och bolaget nu avtalat om att avgifter för den tidigare betalningen, till ett belopp på 141 219,44 euro, kan betalas med aktier i bolaget.

Bolaget har tungt vägande finansiella skäl för att genomföra en riktad emission, genom att det med tanke på bolagets behov av rörelsekapital är motiverat att en del av lånet återbetalas som aktier och inte som likvida medel samtidigt som emissionen stärker bolagets balansräkning och finansiella ställning. Teckningspriset för aktierna är den vägda medelkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Finland under tjugo handelsdagar (18.11–16.12.2019) före emissionsbeslutet. Teckningspriset för de nya aktierna kommer att bokföras till fonden för inbetalt fritt eget kapital.

Kreos har tecknat de nya aktierna som kommer att införas i handelsregistret uppskattningsvis 23 december 2019. Aktierna upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market Finland uppskattningsvis 27 december 2019. Efter registreringen av de nya aktierna i handelsregistret har bolaget totalt 62 786 630 registrerade aktier.

Nexstims vd Martin Jamieson lämnade följande kommentar om emissionen: ”Vi gläder oss över denna kapitalinvestering från vår långivare Kreos. Investeringen symboliserar deras starka tilltro till Nexstims strategi som utgår från tillväxt inom behandlingsverksamheten. Strategin har varit framgångsrik, och en växande skara kunder litar på vår unika teknik i en tid då neurostimulering vinner gehör som en erkänd behandlingsform.”

NEXSTIM ABP

Martin Jamieson, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:


Martin Jamieson, verkställande direktör
+44 (0)771 516 3942
martin.jamieson@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga