Selskabsmeddelelse nr. 5/2020

Til: NASDAQ Copenhagen A/S                                                 

København, Danmark, 15. januar 2020

 

Veloxis Pharmaceuticals: Offentliggørelse af ledende medarbejderes og personer, der er nært knyttet til ledende medarbejderes transaktioner med Veloxis-aktier og finansielle instrumenter forbundet hermed

 

I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, af Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) offentliggør Veloxis Pharmaceuticals A/S (OMX: VELO) ("Veloxis") hermed de vedhæftede indberetninger af transaktioner med Veloxis-aktier og finansielle instrumenter forbundet hermed foretaget af ledende medarbejdere samt personer, der er nært knyttet til ledende medarbejdere.

Salget af aktier og warrants omtalt i de vedhæftede indberetninger relaterer sig til gennemførelsen af det anbefalede, frivillige offentlige tilbud fremsat af Asahi Kasei Pharma Denmark A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 21/2019.

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Craig A. Collard             Ira Duarte                               
CEO                              CFO     

Telefon:                        +1 919-591-3090     
E-mail:                         IR@Veloxis.com

Denne meddelelse er blevet udarbejdet på både engelsk og dansk. I tilfælde af nogen uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version, skal den engelske version have forrang.

 

Bilag

Indberetninger i henhold til artikel 19, stk. 3, af forordningen om markedsmisbrug

 

Om Veloxis

Veloxis er et specialiseret farmaceutisk selskab engageret i at forbedre transplanterede patienters liv. Som et dansk selskab driver Veloxis virksomhed i USA gennem Veloxis Pharmaceuticals, Inc., et helejet datterselskab med hovedkontor i Cary, North Carolina i USA. Veloxis har succesfuldt udviklet Envarsus XR (tacrolimus extended-release tablets) baseret på selskabets unikke og patenterede delivery-teknologi, MeltDose®, som er designet til at forbedre absorberingen og biotilgængeligheden af udvalgte oralt-indgivne medicinalvarer. Selskabet er fokuseret på den umiddelbare kommercialisering af Envarsus XR i USA, udvidelsen af partnerskaber i hele verden samt erhvervelse af aktiver brugt af transplanterede patienter og på tilgrænsende lægelige specialområder. Veloxis er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen under handelssymbolet OMX: VELO. For yderligere oplysninger, besøg www.veloxis.com.

 

Disclaimer

Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i nogen jurisdiktion, hvor dette ville stride mod lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende Købstilbuddet må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen anden måde i nogen jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, herunder særligt i Canada, Japan, Australien eller Sydafrika. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i Veloxis. Købstilbuddet fremsættes udelukkende i form af tilbudsdokumentet  der er udarbejdet og offentliggjort af Asahi Kasei Pharma Denmark, og som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for Købstilbuddet. Aktionærer og warrantindehavere i Veloxis opfordres til at læse tilbudsdokumentet, bestyrelsens redegørelse og eventuelt tilhørende dokumenter, da de indeholder vigtige oplysninger om Købstilbuddet.

Købstilbuddet fremsættes i USA i overensstemmelse med Section 14(e) i og Regulation 14E udstedt i medfør af den amerikanske Securities Exchange Act af 1934 med senere ændringer (“Exchange Act”), for så vidt angår tilbuddet om at købe udestående aktier med forbehold af undtagelserne i Rule 14d-1(c) i Exchange Act og i øvrigt i overensstemmelse med dansk ret. I overensstemmelse med én eller flere undtagelser fastsat i Rule 14e-5(b) i Exchange Act kan Asahi Kasei Pharma Denmark eller dennes repræsentanter eller fondsmæglere (der optræder som agenter eller lignende for Asahi Kasei Pharma Denmark) til enhver tid erhverve eller indgå aftaler om at kunne erhverve Veloxis-aktier og -warrants uden for USA på anden vis end i henhold til Købstilbuddet i den periode, hvor Købstilbuddet er åbent for accept.

 

Vedhæftede filer