Aqua Bio Technology ASA (ABT) har mottatt varsel om vedtak fra Finanstilsynet datert 17. januar 2020 knyttet til ABTs måling av varelager og patenter.

Finanstilsynet varsler at ABT pålegges å nedskrive varelageret til null per 31. desember 2018 i henhold til bestemmelsene i IAS 2 og at feil i anvendelsen av IFRS knyttet til verdsettelsen av varelager skal korrigeres i samsvar med IAS 8. Videre varsler Finanstilsynet at det vil pålegge ABT å foreta en estimering av patentenes gjenvinnbare beløp per 31. desember 2018 i tråd med bestemmelsene i IAS 38 og IAS 36.

ABT tar varselet til etterretning og vil senest innen fristen satt av Finanstilsynet til 7. februar 2020 komme tilbake til Finanstilsynet med selskapets eventuelle synspunkter relatert til det varslede pålegget om å nedskrive varelageret til null per 31. desember 2018.

Selskapet har besluttet at varelageret per 31. desember i 2019 skal nedsettes til null. Selskapet mener at verdien er potensielt betydelig høyere, men på grunn av lavt salgsvolum nedsettes verdien til null som følge av god regnskapsskikk.

For nærmere informasjon, kontakt Espen Kvale, konstituert adm. direktør, telefon 91 62 80 92.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12