PRESSMEDDELANDE

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, HONG KONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

14 februari 2020                                                        

Prospektet avseende den företrädesemission av units som Saniona AB (”Saniona” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 10 januari 2020 har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Sanionas hemsida, www.saniona.se, tillsammans med annan information relaterad till företrädesemissionen. Prospektet hålls även tillgängligt på Sedermera Fondkommissions hemsida www.sedermera.se, och kommer göras tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se. Teckningstiden i företrädesemissionen påbörjas på måndag, den 17 februari 2020 och pågår till och med den 2 mars 2020.

Företrädesemission av units i sammandrag:

Teckningstid: 17 februari – 2 mars 2020.

Teckningskurs: Units i företrädesemissionen emitteras vederlagsfritt, varför ingen betalning för tecknade units ska ske under teckningstiden.

Företrädesrätt till teckning av units: Företrädesemissionen riktar sig till befintliga aktieägare i Saniona per avstämningsdagen den 13 februari 2020. Allmänheten ges inte rätt att teckna units utan stöd av uniträtter i företrädesemissionen. Teckning av units utan stöd av uniträtter kan endast ske av tecknare som också har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var en aktieägare på avstämningsdagen eller inte. Anmälningssedel för teckning av units hålls tillgänglig på Sanionas respektive Sedermera Fondkommissions hemsidor från och med den 17 februari 2020. Aktieägare som på avstämningsdagen var direktregistrerade hos Euroclear Sweden AB, erhåller förtryckt avi om tilldelning av uniträtter, anmälningssedel, sammanfattade informationsblad samt fullständiga villkor för företrädesemissionen. Aktieägare vars innehav av aktier i Saniona var förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare på avstämningsdagen erhåller sammanfattade informationsblad samt fullständiga villkor för företrädesemissionen.

Uniträtter: Varje befintlig aktie i Saniona på avstämningsdagen ger innehavaren en (1) uniträtt och tjugonio (29) uniträtter berättigar till vederlagsfri teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) teckningsoption av serie TO 1, en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3.

Handel med uniträtter: 17 februari – 27 februari 2020.

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit): 17 februari – till och med att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av mars 2020.

Emissionsvolym: Företrädesemissionen består av högst 1 014 224 units vilket omfattar 3 042 672 teckningsoptioner (1 014 224 teckningsoptioner av serie TO 1, 1 014 224 teckningsoptioner av serie TO 2 och 1 014 224 teckningsoptioner av serie TO 3). Bolaget tillförs initialt ingen emissionslikvid i samband med företrädesemissionen men kan tillföras mellan cirka 76-91 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 1, TO 2 och TO 3.

Villkor för teckningsoptionerna: Teckningskursen för teckningsoptionerna ska motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under en tvåveckorsperiod som slutar två handelsdagar innan respektive nyttjandeperiod påbörjas, dock lägst 25 kronor och högst 30 kronor. Nyttjandeperioden för TO 1 är 11–25 maj 2020. Nyttjandeperioden för TO 2 är 7–21 september 2020.  Nyttjandeperioden för TO 3 är 6–20 april 2021. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns att tillgå på Bolagets hemsida, www.saniona.se.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Saniona i samband med företrädesemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Feldthus, vVD och CFO, Saniona. Mobil: +45 2210 9957, E-mail: tf@saniona.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 kl. 09:40 CET.

Om Saniona

Saniona (OMX: SANION) fokuserar på forskning och utveckling av läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar i centrala nervsystemet. Saniona har för avsikt att i egen regi utveckla och kommersialisera behandlingar av sällsynta indikationer såsom Prader-Willis syndrom och hypotalamisk fetma. Bolaget har för närvarande tre egenutvecklade program under klinisk utveckling och fyra kliniska utvecklingsprogram i samarbete. Sanionas plattform för läkemedelsupptäckt är inriktad på jonkanalsforskning och bolaget har en bred portfölj av program i ett tidigt skede. Sanionas samarbetspartners är bland andra Boehringer Ingelheim GmbH, Productos Medix, S.A de S.V och Cadent Therapeutics.

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Saniona. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige och Danmark. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Saniona kommer endast att ske genom det prospekt som offentliggjorts idag.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Schweiz, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk eller dansk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Saniona har registrerats, och inga units, aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige och Danmark, som omfattas av Prospektförordningen är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektförordningen, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

 

Bilaga