Dato: 21. februar 2020

Selskabsmeddelelse nr.: 2

Blue Vision A/S – Erhvervsstyrelsens afgørelse om at administrativt tilbageføre registreringen af kapitalnedsættelsen foretaget den 29. oktober 2019

Erhvervsstyrelsen har den 21. februar 2020 truffet afgørelse om at administrativt tilbageføre registreringen af kapitalnedsættelsen foretaget den 29. oktober 2019 i Blue Vision A/S. Erhvervsstyrelsen vurderer, at der ved kapitalnedsættelsen ikke er blevet stillet betryggende sikkerhed for en kreditors anmeldte krav, jf. selskabslovens § 193, stk. 4. Den registrerede kapitalnedsættelse anses således som en nullitet. 

Bestyrelsen i Blue Vision A/S er dog uenige i Erhvervsstyrelsens afgørelse, idet Blue Vision A/S allerede forud for kapitalnedsættelsens gennemførelse havde stillet sikkerhed for kreditors krav ved at deponere et beløb svarende til det af kreditor anmeldte krav hos Blue Vision A/S’ advokat. Erhvervsstyrelsen har vurderet, at der burde være stillet bankgaranti. Blue Vision A/S vil straks kunne stille en bankgaranti.

Det bemærkes endvidere, at det af kreditor anmeldte krav er bestridt, og at der pt. verserer en sag herom.

Blue Vision A/S vil snarest muligt indbringe Erhvervsstyrelsens afgørelse for Erhvervsankenævnet. Derudover vil Blue Vision A/S straks, for at imødegå den pågældende kreditors krav om behørig sikkerhedsstillelse, udstede en bankgaranti for det anmeldte krav.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til Nicolai Kærgaard på mobil nr. +45 26 22 99 11.

Med venlig hilsen                 

Bestyrelsen