Sammendrag

  • Årets resultat pr. aktie 29,0 kr. (2018: 28,2 kr.)
  • Resultat før skat 3.079 mio. kr. forrenter gns. egenkapital med 9,1% (2018: 3.140 mio. kr. og 9,5%)
  • Resultat efter skat 2.440 mio. kr. forrenter gns. egenkapital med 7,1% (2018: 2.500 mio. kr. og 7,6%)
  • Basisindtægter 8.060 mio. kr. (2018: 7.999 mio. kr.)
  • Basisresultat 3.132 mio. kr. (2018: 2.635 mio. kr.)
  • Kapitalprocent 21,5, heraf egentlig kernekapitalprocent 17,4 (ultimo 2018: 20,0 og 16,4)
  • Det igangværende aktietilbagekøbsprogram forhøjes med 500 mio. kr. og forlænges til 31. juli 2020
  • Til bankens ordinære generalforsamling i marts indstilles annullation af 3.651.372 stk. tilbagekøbte aktier
  • Fra 1. maj 2020 indføres et maksimum på 250.000 kr. på privatkunders indestående på NemKontoen til en rente på 0%
  • For 2020 forventes årets resultat efter skat at ligge i intervallet 1,8-2,2 mia. kr.

Ledelsen udtaler

I forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2019 udtaler ordførende direktør Anders Dam:

Årets resultat
”I 2019 opnåede Jyske Bank et resultat pr. aktie på 29,0 kr. og et resultat efter skat på 2.440 mio. kr. mod henholdsvis 28,2 kr. pr. aktie og 2.500 mio. kr. i 2018. Som følge af tilbagekøb af egne aktier i de senere år og en forventet fortsættelse af den linje i de kommende år vil resultat pr. aktie være et relevant mål for aktionærernes afkast.

2019 var præget af fortsat fremgang i dansk økonomi og en gunstig udvikling på de finansielle markeder. Kundernes økonomiske situation var overordnet på et tilfredsstillende niveau, og de faldende renter understøttede en høj konverteringsaktivitet. Kundernes robuste økonomi afspejlede sig i tilbageførsel af nedskrivninger på trods af øgede ledelsesmæssige skøn som følge af Finanstilsynets orienteringsbrev. Omvendt tiltog presset på netto renteindtægterne som følge af især lavere renter og danskernes høje opsparingslyst.

Negative renter
Efter 1. december 2019 er knap halvdelen af bankens indlån fortsat friholdt for negative renter. Det negative rentemiljø, som næsten uafbrudt har været gældende siden år 2012, har hen over de sidste 5 år medvirket til et fald i Jyske Banks netto renteindtægter på ca. 650 mio. kr. på trods af en vækst i udlånet (ekskl. repoudlån) på ca. 100 mia. kr. i samme periode.

Da det negative renteniveau forventes at fortsætte i flere år frem, finder Jyske Bank det nødvendigt med virkning fra 1. maj 2020 at fastsætte grænsen for nul rente for privatkunders indestående på NemKontoen til 250.000 kr. På indlånskonti til børn vil grænsen for nul rente være 100.000 kr.

De hidtidige erfaringer med rådgivning af vore privatkunder, som berøres af negative renter, er positive. Rådgivningen viser kunderne en eller flere måder til at undgå at blive berørt af de negative renter. Det forventes fortsat at gøre sig gældende, selvom grænsen for friholdelse af negative renter sænkes.

Forretningsaktivitet
Udbredelsen af negative indlånsrenter og en positiv udvikling på de finansielle markeder skabte øget interesse for investeringsprodukter i løbet af året. Det sikrede i kombination med særdeles høj konverteringsaktivitet et højt aktivitetsniveau i 2019. Realkreditudlån udviste en moderat vækst, mens bankudlån var udfordret af lav lånelyst og investeringsefterspørgsel.

Jyske Bank har målsætning om et CO2-neutralt elforbrug inkl. bankens andel af JN Datas og Bankdatas elforbrug ved egen vedvarende energiproduktion fra 2021 fremfor den nuværende CO2-afdækning gennem grønne el-certifikater. Koncernen ønsker i den forbindelse at erhverve en landbaseret vindmølle, som producerer ca. 16 gigawatt-timer om året.

Jyske Bank har ændret forretningsbetingelser, så banken fra primo 2020 kan stille krav til alle erhvervskunder om godkendt revisor. De hidtidige erfaringer gennem 2019 har vist en positiv effekt på indsatsen mod hvidvask.

Kapitalforhold mv.
Med en kapitalprocent på 21,5 opfylder Jyske Bank allerede ultimo 2019 sin målsætning om at have et kapitalniveau som ønsket i år 2022. Med optagelsen af Tier 2 kapital for ca. 1,5 mia. kr. i januar 2020 giver kapitalforholdene plads til at forøge og forlænge det igangværende aktietilbagekøbsprogram med 500 mio. kr. frem til 31. juli 2020.

I lyset af den økonomiske situation er det bankens målsætning at levere et resultat efter skat på 1,8-2,2 mia. kr. i 2020”, slutter Anders Dam.

Forventninger til fremtiden
I 2020 forventer Jyske Bank, at væksten i Danmark fortsætter på et moderat niveau.

Det er bankens målsætning fortsat at skabe moderat vækst i udlånsbalancen for Jyske Realkredit. Balancen udgjorde 338 mia. kr. ultimo 2019. I 2020 forventes væksten i højere grad at komme fra finansiering af erhvervsejendomme end ejerboliger.

Basisindtægter forventes realiseret på et lavere niveau i 2020.

Koncernen har løbende fokus på omkostningerne og præsterede i 2019 en stort set flad underliggende omkostningsudvikling. Ambitionen er fortsat at holde de underliggende omkostninger i ave i 2020.

Nedskrivninger på udlån mv. forventes at være på et lavt niveau i 2020.

I 2020 vil banken fortsat have fokus på den gradvise erstatning af bankens ældre foranstillede seniorgæld med ny ikke-foranstillet seniorgæld, der skal bruges til opfyldelse af koncernens krav til nedskrivningsegnede passiver fra 2021. Jyske Bank forventer at udstede ikke-foranstillet seniorgæld i størrelsesordenen EUR 750 mio. i 2020.

Jyske Bank har en målsætning om en kapitalprocent på 20-22 og en egentlig kernekapitalprocent på 15-17 i de kommende 2-3 år.

I lyset af de gældende markedsvilkår er det koncernens målsætning at levere et resultat efter skat på 1,8-2,2 mia. kr. i 2020.

Jyske Banks egenkapitalforrentning er afhængig af især renteniveau og samfundsøkonomisk aktivitetsniveau.

Vedhæftede filer