Det finansielle resultat i denne meddelelse relaterer sig til Wirtek A/S, Danmark som sammen med Wirtek SRL, Rumænien og Software-Pro ApS, Danmark udgør alle Wirtek koncernens aktiviteter. Den fulde årsrapport er tilgængelig på http://www.wirtek.com/investor-overview-and-financials/ d. 6. marts 2020 og vedlægges endvidere nærværende First North meddelelse. Selskabets regnskab, som er revideret af BDO, er godkendt af bestyrelsen dags dato.

Sammendrag

Wirtek fortsætter de foregående års vækst i omsætning og resultat efter skat med tocifrede stigninger. Wirteks likviditet udvikler sig på samme måde positivt i takt med fremgangen i omsætning og resultat efter skat.

Bestyrelsen for Wirtek foreslår derfor et forøget udbytte ifh. til de foregående år, svarende til et direkte afkast på 2,2% målt i forhold til aktiens slutkurs ultimo 2019. 

Koncernens forventninger for 2020 er fortsat tocifret vækst i omsætning og resultat og en heraf forøget likviditet. Forventningerne til 2020 inkluderer en fremgang i omsætningen på 12 – 21 % og en forøgelse af resultat før skat på 15 – 30%.       

Koncernens hovedaktiviteter

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus som leverer outsourcing af softwareudvikling og produkttest til en række kunder i Danmark og i udlandet. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger.

Wirtek fokuserer på at opbygge og investerer i langvarige kundepartnerskaber, hvilket understreges af, at mange af koncernens faste kunder har været kunder gennem mange år. Heraf flere i over 10 år. 

Wirtek koncernen består af moderselskabet Wirtek A/S med hovedsæde i Aalborg, Danmark og de to 100% ejede datterselskaber Wirtek SRL i Rumænien og Software-Pro ApS i Aalborg, Danmark.

Wirteks økonomiske udvikling er ikke afhængig af større enkeltkunder. Dette forventes heller ikke at være tilfældet i de kommende år. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Wirtek har i 2019 opnået en omsætningsvækst på 14% med en omsætning, der ligger midt i det udmeldte omsætningsmål for 2019. Resultat før skat er på sidste års niveau og ligger ligeledes i midten af det udmeldte mål. Likviditeten er samtidig styrket i 2019. 

Ledelsen er tilfreds med udviklingen, der både afspejler årets investeringer i salg og marketing, men også en tocifret vækst i både omsætning og resultat efter skat i forhold til regnskabsåret 2018.

Væsentlige økonomiske resultater for 2019

  •  Koncernen realiserede i 2019 en omsætning på 23.216 t.kr., svarende til en vækst på 14% i forhold til regnskabsåret 2018. Omsætningen ligger i midten af det udmeldte interval på 22 til 25 millioner kr.
  •  Resultat før skat for 2019 blev 1.343 t.kr., hvilket er på linje med resultatet for 2018 og i midten af det udmeldte interval på 1,2 til 1,6 millioner kr.
  •  Resultat efter skat for 2019 blev 1.511 t.kr., en stigning på 50% i forhold til 2018. EPS (resultat pr. aktie) for 2019 ligger på 0,22 kr. 
  •  På koncernniveau havde selskabet likvide midler på 2.358 t.kr., en forbedring på 14% i forhold til 2018. Likviditeten er god og forventes fortsat at udvikle sig positivt i de kommende år. På den baggrund vil ledelsen på den ordinære generalforsamling i 2020 foreslå udbetaling af udbytte på 0,16 kr. pr. aktie med en pålydende værdi på 0,15 kr., en forøgelse på 45% i forhold til 2018. Den foreslåede udbyttebetaling på 0,16 kr. svarer til en udbytteprocent på 2,2% i forhold til slutkursen på 7,25 kr. for Wirtek’s aktier ultimo 2019.  
  •  Efter indregning af ledelsens anbefaling af udbyttebetaling for 2019 er selskabets egenkapital steget fra 2.979 t.kr. ultimo 2018 til 3.706 t.kr. ultimo 2019. Soliditeten er ultimo 2019 på 46%.

Væsentlige aktiviteter og hændelser i 2019

  •  Omsætningsvæksten i 2019 blev opnået gennem kombineret vækst hos eksisterende kunder samt tilgang af en række nye kunder. 71% af Wirtek’s omsætning stammer fra danske kunder, mens 29% af omsætningen kommer fra kunder i Holland og USA. 
  •  Wirtek har i 2019 investeret i øget salgskapacitet for at fastholde de seneste års tocifrede vækstrater også i de kommende år. 
  •  For at håndtere den fortsatte vækst har Wirtek medio 2019 udvidet kapaciteten i de rumænske udviklings- og testcentre. 
  •  Wirtek aktien udviste en stigning på 22% i 2019. Over de seneste 3 år er aktien steget med 462% i en periode med gennemsnitlig årlig omsætningsvækst på 22% og gennemsnitlig årlig vækst i resultat før skat på 38%.

Forventninger til fremtiden

De foretagne investeringer i 2019 i bl.a. øget salgskapacitet forventes at bidrage positivt til både omsætning og resultat i 2020. 

Omsætningen for 2020 forventes at ligge mellem 26,0 mio. og 28,0 mio. kr., en vækst på 12% til 21% i forhold til 2019. 

Resultat før skat for 2020 forventes at ligge i intervallet 1,55 mio. kr. til 1,75 mio. kr., en vækst på 15% til 30% i forhold til 2019. 

Likviditetsberedskabet i Wirtek koncernen forventes fortsat at blive styrket gennem driften i løbet af 2020.

Ledelsen har et mål om, at Wirtek skal være en stabil vækstaktie, som tilgodeser selskabets investorer med både høj udbyttebetaling og stigende aktiekurs. Ledelsens mål er udbetaling af udbytte på minimum 2% af ultimo aktiekursen for året – dog udbetales maksimalt 75% af årets resultat efter skat som udbytte, således at selskabets egenkapital fortsat styrkes år for år.  

Som led i øget investorpleje og et forøget indblik i koncernens økonomiske udvikling har ledelsen besluttet at overgå fra halvårsrapportering til kvartalsrapportering fra 2020. Selskabet har herudover fra februar 2020 indgået en likviditetsstilleraftale med Lago Kapital. For årets første 2 måneder er der handlet Wirtek aktier svarende til 55% af den totale volumen for hele 2019. 

For at reducere omkostninger, og dermed yderligere øge profitabiliteten i koncernen, har ledelsen besluttet at fusionere det 100% ejede datterselskabet Software-Pro ApS med moderselskabet Wirtek A/S i løbet af 1. halvår 2020. 

Som et led i fastholdelse af Wirtek’s dygtige medarbejdere og tiltrækning af nye talenter, der skal sikre den fremtidige vækst i selskabet, fortsætter ledelsen implementeringen af det warrantsprogram, der blev etableret i løbet af foråret 2018. 


Selskabskapital

Selskabskapitalen omfatter pr. 31. december 2019 i alt 6.902.412 stk. aktier på hver nominelt 0,15 kr.

Selskabets aktiebesiddelser i selskabet

Selskabet har ingen beholdning af egne aktier. 

Bestyrelsen og direktionens direkte og indirekte aktiebesiddelser i Selskabet pr. 31/12 2019:

Michael Aaen, Adm. Direktør, 2.739.376 aktier (heraf 10.000 aktier udlånt vederlagsfrit til likviditetsstiller Lago Kapital).

Kent M. Sørensen, Bestyrelsesformand, 982.398 aktier.

Jens Uggerhøj, Bestyrelsesmedlem, 412.739 aktier.

Certified Advisors og dennes relevante medarbejderes samlede eller indirekte aktiebesiddelser i Selskabet per 31/12 2019:

Per Vestergaard, CDI Global, har 1.650 aktier i Selskabet. 

Finanskalender

Ordinær generalforsamling: 3. april 2020

Meddelelse for 1. kvartal 2020: 15. maj 2020

Meddelelse for 2. kvartal 2020: 14. august 2020

Meddelelse for 3. kvartal 2020: 18. november 2020

Årsrapporten 2020: 5. marts 2021

Yderligere information: 

Kent Mousten Sørensen, Bestyrelsesformand, Wirtek A/S, Tlf.: +45 21 25 90 01

Michael Aaen, Administrerende direktør, Wirtek A/S, Tlf.: +45 25 29 75 75
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø, www.wirtek.com

Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Tlf.: +45 21 76 43 17

Vedhæftede filer