Til

NASDAQ København
 Direktionen
Lersø Parkallé 100
2100 København Ø
www.rd.dk

 

Telefon 7012 5300
Telefax 4514 9622 

 
9. marts 2020Selskabsmeddelelse nummer 18/2020 

Kort beskrivelse af ordinær generalforsamling i Realkredit Danmark A/S i dag

Realkredit Danmark A/S har i dag kl. 10.00 afholdt ordinær generalforsamling på adressen Lersø Parkalle 100, 2100 København Ø.

Dagsordenen var med aktionærens tiltræden udvidet med to nye punkter, nemlig punkterne 4 og 5.

Ad punkt 1. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse:
Årsrapport 2019 blev godkendt.

Ad punkt 2. Forslag om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion:
Indstilling om decharge for bestyrelse og direktion blev godkendt.

Ad punkt 3. Forslag til beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport:
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der udbetales udbytte til aktionæren med 4.300 mio.kr.

Ad punkt 4. Forslag til Realkredit Danmarks Aflønningspolitik 2020
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 5 Godkendelse af honorar til bestyrelsen
Der forelå forslag om, at honoraret til formanden for revisionsudvalget blev fastsat til DKK 200.000, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Berit Behring, Jakob Groot og Kim Andersen havde forud for generalforsamling meddelt, at de ikke ønskede at genopstille.

Generalforsamlingen genvalgte derfor:

Bankdirektør Jacob Aarup-Andersen
Bankdirektør Carsten Rasch Egeriis

Generalforsamlingen nyvalgte:

Global Head of WM Banking Claus Harder
Senior Vice President, Head of Digital Banking Line Munkholm Haukrogh
Professionelt bestyrelsesmedlem Jesper Koefoed

Herudover består bestyrelsen af de medarbejdervalgte medlemmer:

Relationsship manager Lisbeth Sahlertz Nielsen
Chefkonsulent, cand. polyt. Majken Hammer Sløk
Vurderingsspecialist Anna-Marie Mikkelsen

Ad punkt 7. Valg af revisorer:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt for 1-årig periode som selskabets revisor.

Ad punkt 8. Behandling af eventuelle forslag og emner fra bestyrelse eller aktionær:
Der var ingen forslag.

                                                                                       ---ooo0ooo---

Efterfølgende bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S:

På det bestyrelsesmøde i Realkredit Danmark A/S, som blev afholdt umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerede bestyrelsen sig med Bankdirektør Jacob Aarup- Andersen som formand og Bankdirektør Carsten Rasch Egeriis som næstformand. Revisionsudvalget består af Professionelt bestyrelsesmedlem Jesper Koefoed som formand og af Global Head of WM Banking Claus Harder.


                                                                                      ---ooo0ooo---


Direktionen


Eventuel henvendelse kan rettes til Chefjurist, Advokat Jacob Elverum, tlf. 45 13 20 11.

Vedhæftet fil