SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2019, hvorfra følgende kan fremhæves:

  • SmallCap Danmark A/S’ resultat for 2019 blev på DKK -0,1m før og efter skat.
  • Selskabets egenkapital udgjorde d. 31. december 2019 DKK 37,8m, svarende til en indre værdi pr. aktie på 10,1 kr. Selskabets aktiepost i Rias A/S havde d. 31. december 2019 en værdi på DKK 25,6m. Likvider m.m. udgjorde DKK 12,6m.
  • Henset til selskabets aktuelle situation og planer vurderer bestyrelsen at selskabets likvide beholdninger overstiger behovet og vil derfor indstille til generalforsamlingen at der udloddes et udbytte på DKK 2,7 pr. aktie.
  • Strategic Investments A/S blev i 2019 majoritetsaktionær i selskabet med en ejerandel på ca. 60%. I forlængelse heraf fik selskabet i efteråret 2019 en ny bestyrelse, som er identisk med bestyrelsen for Strategic Investments A/S.
  • Strategien er uændret at afsøge markedet for mulige købere til hele selskabet med henblik på at opnå den højest mulige værdi af børsplatformen. Det er uvist om, og i givet fald hvornår, en transaktion på attraktive vilkår kan gennemføres.
  • SmallCap Danmark A/S forventer i 2020 driftsomkostninger i niveauet DKK 1,5-2m.

Med venlig hilsen
SmallCap Danmark A/S

Peter OttSteffen Schouw
Formand for bestyrelsenDirektør

Vedhæftet fil