Source: Heeros Oyj

Heeros Oyj: Heeros Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 24.3.2020


HEEROS OYJ Yhtiötiedote 24.3.2020 klo 15.45

Heeros Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 24.3.2020 Helsingissä. Kaikkiaan kokouksessa oli paikalla 7 henkilöä. Kokoukseen osallistui henkilökohtaisesti 6 osakkeenomistajaa, jotka edustivat itse ja valtakirjalla yhteensä 62,02 % yhtiön kaikista osakkeista.

Heeros Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 24.3.2020

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2019.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen viisi jäsentä ja valitsi hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen sen nykyiset jäsenet Keijo Karjalainen, Marko Kauppi ja Samuli Saviala sekä uusina jäseninä Juho Nikkola ja Päivi Kangasmäki.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 2 700 euroa kuukaudessa ja hallituksen muille jäsenille maksetaan 1 000 euroa kuukaudessa ja että hallituksen jäsenten matkustus- ja majoituskustannukset korvataan yhtiön kulukorvauskäytännön mukaan.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana valitaan jatkamaan tilintarkastusyhteisö Moore Rewinet Oy. Tilintarkastusyhteisön nimeämänä vastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Jari Paloniemi. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

2. Taseen osoittaman tappion käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikauden tappio kirjataan taseessa voitto-/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla siten, että hankittava määrä on enintään 439.000 kappaletta. Määrä vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi, pidettäväksi tai mitätöitäväksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhteensä enintään 879.000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä osakeannilla ja/tai antamalla osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Määrä vastaa noin 20 prosenttia yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä.

Valtuutusta voidaan käyttää mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamiseen ja toteuttamiseen, yhtiön taseen ja rahoitusaseman vahvistamiseen, yhtiön kannustinohjelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista osakeannin sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisten erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien osakkeiden tai osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus sisältää siten myös oikeuden antaa osakkeita tai erityisiä oikeuksia suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen laissa määritellyin edellytyksin. Osakeanti voi osakeyhtiölaissa mainituin edellytyksin olla myös maksuton.

Valtuutus kumoaa aiemmat antivaltuutukset ja on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.

Heeros Oyj:n hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 24.3.2020

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valita puheenjohtajakseen Marko Kaupin.

HEEROS OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Hyväksytty neuvonantaja: Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190

Sähköposti: antti.uusitalo@fi.ey.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.