Source: Yleiselektroniikka Oyj

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

          
          
YLEISELEKTRONIIKKA OYJ  PÖRSSITIEDOTE  25.3.2020 klo 19.30

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

 Yleiselektroniikka Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 16.4.2020 klo 16.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Luomannotko 6, 02200 Espoo.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

-          Toimitusjohtajan katsaus

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 ei nyt jaeta osinkoa. Sen sijaan yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään myöhemmin enintään 0,34 euron osingosta osaketta kohden. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Toimielinten palkitsemispolitiikan käsittely
Palkitsemispolitiikka on kutsun liitteenä.

11. Hallituksen jäsenten palkkiosta päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 77 prosenttia Yleiselektroniikka Oyj:n äänistä ja osakkeista, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta riippumattomalle hallituksen jäsenelle maksetaan 1.500 euroa kuukaudessa ja yhtiön suurimmasta osakkeenomistajasta riippumattomalle hallituksen puheenjohtajalle 4.000 euroa kuukaudessa. Lisäksi osakkeenomistajat ehdottavat, että hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkion lisäksi palkkiota 1.000 euroa.

    Matkakorvaukset maksetaan Verohallituksen voimassaolevan matkakorvauksia koskevan ohjeen verovapaan enimmäismäärän mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä.

13. Hallitusten jäsenten valitseminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Simon Hallqvist, Ralf Holmlund, Anssi Ruohtula, Michaela von Wendt ja Martti Yrjö-Koskinen sekä uusiksi jäseniksi Camilla Grönholm ja Jouni Grönroos. Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa valinnalle.
Camilla Grönholmin ja Jouni Grönroosin esittely on nähtävillä yhtiön internet-sivuilla www.yeint.fi.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen Moore Rewinet Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT-tilintarkastaja Jari Paloniemi.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 512.500 osaketta, mikä vastaa 20 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista kokouskutsun päivämääränä.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Uudet osakkeet samoin kuin optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista muista osakeantiin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa liiketoiminnan kehittämiseen, pääomarakenteen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, yrityskauppojen tai –järjestelyjen toteuttamiseen tai rahoitukseen, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hankkeisiin.

Hallituksen valtuutus osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden luovuttamisesta on  voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.
Valtuutus ei vaikuta yhtiön muihin osakeanti-, optio- tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin liittyviin päätöksiin tai valtuutuksiin.

          17. Kokouksen päättäminen

          B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset ja tämä kokouskutsu ovat saatavilla Yleiselektroniikka Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.yeint.fi. Yleiselektroniikka Oyj:n Toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1.-31.12.2019, joka sisältää yhtiön toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen ovat olleet saatavilla mainituilla internet-sivuilla viikosta 10 alkaen.

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyynnöstä pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 30.4.2020.

            C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1.      Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.4.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.4.2020
-          sähköpostitse osoitteeseen keskus@yeint.fi
-          puhelimitse numeroon 010 2891 282
-          telefaxilla numeroon 010 2891 270
-          postitse osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj, Marika Rusko, PL 73, 02201 Espoo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Osakkeenomistajien Yleiselektroniikka Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

2.      Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan osoitteeseen Yleiselektroniikka Oyj,
Marika Rusko, PL 73, 02201 Espoo ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 2.4.2020.

Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.4.2020 klo 10.00.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään omaisuuden- hoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut tiedot

Yleiselektroniikka Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 2.562.500 osaketta ja ääntä.

Espoossa 25.3.2020

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ

HALLITUS

Jakelu:                   
NASDAQ Helsinki Oy
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.yeint.fi

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Martti Yrjö-Koskinen +358 40 6844 643
Talousjohtaja Marika Rusko +358 10 2891 282

Yleiselektroniikka lyhyesti:
Vuonna 1969 perustettu Yleiselektroniikka on Pohjois-Euroopan vanhimpia ammattielektroniikan myynti- ja jakeluyrityksiä.  Päätuotteita ovat elektroniikan komponentit sekä mittaus- ja testauslaitteet. Asiakkaitamme ovat elektroniikan valmistajat, huollot sekä tutkimus & tuotekehitys. Suomen ulkopuolella Yleiselektroniikka tunnetaan YE International nimellä.

Machinery on vuonna 1911 perustettu suomalainen tekninen tukkukauppa, joka tarjoaa markkinan johtavien päämiesten työkaluja ja -koneita, sekä ratkaisuja teollisiin koneisiin, generaattoreihin ja rakennuskoneisiin. Lisäksi Machinery tarjoaa sopimuskumppaneidensa tuotteiden kunnossapitoa ja huoltoa sekä asennettuja ratkaisuja. Machinery tuli osaksi Yleiselektroniikka konsernia maaliskuussa 2020.
Konserni toimii 5 maassa ja työllistää yli 300 työntekijää. Yleiselektroniikka Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.


 

 

 

Liite