Generalforsamling i
Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 22. april 2020 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1 - 3, 1780 København V.

Dagsorden

1.         Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår og eventuelt forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer, samt godkendelse af bestyrelsesmedlemmernes honorar
2.         Forslag fremsat af bestyrelsen – ingen forslag
3.         Valg af medlemmer til bestyrelsen
4.         Valg af revision
5.         Eventuelt

Ad 3.    Samtlige bestyrelsesmedlemmer Tine Roed, Kim Høibye, Mads Jensen samt Erik Højberg Nielsen er på valg. Alle har erklæret sig villige til at modtage genvalg.

Ad 4.    Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young P/S, Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg som revisor.

Henset til det udstedte forsamlingsforbud og øvrige anbefalinger fra sundhedsmyndigheder for at hindre smittespredning i forbindelse med COVID-19, henstiller Multi Manager Invest til sine investorer at udøve deres investorrettigheder uden at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet afgive deres stemme via fuldmagt til bestyrelsen eller ved instruktions-fuldmagt. Investorer, der ønsker at fremføre mundtlige indlæg på generalforsamlingen, har mulighed for at anmode foreningen om at offentliggøre sådanne indlæg på hjemmesiden i det omfang det vurderes praktisk muligt og hensigtsmæssigt.

Multi Manager Invest er nødsaget til at afstå fra al servering i år på grund af den helt exceptionelle situation og regeringens påbud. Det vil således udelukkende være den formelle del af generalforsamlingen, der gennemføres.

Det er i Multi Manager Invests bedste interesse at gennemføre generalforsamlingens formelle del på en forsvarlig måde, hvorfor foreningen løbende vil følge myndighedernes anvisninger.

Revideret årsrapport med tilhørende revisionspåtegning er tilgængelige på foreningens hjemmeside eller ved telefonisk henvendelse til foreningens kontor, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10 Den reviderede årsrapport med tilhørende revisionspåtegninger fremsendes til alle navnenoterede investorer, der fremsætter begæring herom.
                  
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske senest den 15. april 2020 via investorportalen på nykreditinvest.dk eller ved henvendelse til Nykredit Portefølje Administration, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, tlf. 44 55 91 10.

Stemmeret på generalforsamlingen kan alene udøves for de andele, som en uge forud for generalforsamlingen er noteret på navn i foreningens register over investorer.

København, den 27. marts 2020

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen
Multi Manager Invest

Vedhæftet fil