logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Oyj: Onnistuneen merkintäoikeusannin lopullinen tulos

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, Helsinki, 10.6.2020 klo 20.00 (EEST)

Nexstim Oyj: Onnistuneen merkintäoikeusannin lopullinen tulos

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA LEVITTÄMINEN TAI JULKISTAMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Nexstim Oyj:n (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) 25.5.2020 Ruotsissa ja 27.5.2020 Suomessa päättyneen merkintäoikeusannin (”Osakeanti”) lopullisen tuloksen mukaan Osakeanti ylimerkittiin ja osakkeita merkittiin 273 %:sesti tarjottuihin osakkeisiin nähden. Osakeannissa tarjotuista 376 719 780 uudesta osakkeesta (”Antiosakkeet”) merkittiin merkintäoikeuksilla 336 033 654 Antiosaketta (noin 89,2 % Antiosakkeista), jolloin loppuosa Antiosakkeista eli 40 686 126 Antiosaketta (noin 10,8 % Antiosakkeista) allokoitiin Osakeannin ehtojen mukaisesti merkintäoikeuksien perusteella tehneiden merkitsijöiden toissijaisille merkinnöille. Osakeannin lopullisen tuloksen mukaan yhtään Antiosakkeita ei allokoitu ilman merkintäoikeuksia Antiosakkeita merkinneille.

Lopullisen tuloksen mukaan merkintäsitoumuksen antaneiden eli Capricorn Healthtech Fundin, Kaikarhenni Oy:n, Ossi Haapaniemen lähipiiriyhtiöineen, sekä Yhtiön johtoryhmän ja eräiden hallituksen jäsenten, osakemerkinnät ovat yhteensä 110 371 150 osaketta, joka vastaa noin 29,3 prosenttia kaikista Antiosakkeista ja noin 0,66 miljoonaa euroa.

Johtuen Ruotsin kruunun määräisestä merkintähinnasta ja kurssierosta Nexstim keräsi Osakeannilla noin 2,2 miljoonan euron bruttovarat, jotka Osakeannin palkkioiden ja kulujen vähentämisen jälkeen ovat noin 2,1 miljoonaa euroa.

Osakeanti lyhyesti

  • Nexstimin merkintäoikeusannissa Yhtiön osakkeenomistajilla oli merkintäetuetuoikeus.
  • Jokainen Nexstimin osakkeenomistaja sai yhden (1) arvo-osuusmuotoisen merkintäoikeuden, joka oikeutti merkitsemään Antiosakkeita ("Merkintäoikeus") jokaista osakkeenomistajan Osakeannin täsmäytyspäivänä 6.5.2020 ("Täsmäytyspäivä") omistamaa Yhtiön osaketta kohden.
  • Jokainen yksi (1) Merkintäoikeus oikeutti merkitsemään kuusi (6) Antiosaketta merkintähintaan 0,006 euroa tai 0,06 Ruotsin kruunua Antiosakkeelta ("Merkintähinta").
  • Osakeannissa Yhtiö tarjosi täten osakkeenomistajilleen merkittäväksi yhteensä enintään 376 719 780 Yhtiön uutta osaketta.
  • Antiosakkeiden merkintäaika alkoi 11.5.2020 Suomessa ja Ruotsissa.
  • Merkintäoikeudet olivat vapaasti luovutettavissa ja kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla (”First North Finland”), kaupankäyntitunnuksella NXTMHU0120, ja Nasdaq Stockholm AB:n ylläpitämällä First North Growth Market Sweden -markkinapaikalla (”First North Sweden”), kaupankäyntitunnuksella NXTMS TR, 11.5.2020 ja 20.5.2020 välisenä aikana.
  • Antiosakkeiden merkintäaika päättyi 25.5.2020 Ruotsissa ja 27.5.2020 Suomessa.

Merkintöjen hyväksyntä ja Antiosakkeiden allokointi

Osakeannissa tehtiin merkintä yhteensä 1 029 802 417 osakkeen osalta, joten Osakeannissa osakkeita merkittiin noin 273 %:sesti tarjottuihin Antiosakkeisiin nähden. First North Finlandin osalta Merkintäoikeudet käytettiin noin 61,98 %:sesti ja First North Swedenin osalta noin 27,28 %:sesti, jolloin kaikista Antiosakkeista merkittiin Merkintäoikeuksille noin 89,20 %.

Nexstimin hallitus hyväksyi 10.6.2020 Osakeannissa Merkintäoikeuksilla tehdyt merkinnät yhteensä 336 033 654 Antiosakkeen osalta sekä Osakeannin ehtojen mukaan hyväksytyt merkintäoikeuksilla osakkeita merkinneiden toissijaiset merkinnät yhteensä 40 686 126 Antiosakkeen osalta. Siltä osin, kun Yhtiö ei ylimerkinnän johdosta allokoinut sijoittajan merkintätoimeksiannon mukaan merkittyjä ja maksettuja Antiosakkeita ko. sijoittajalle, Yhtiö palauttaa saamatta jääneitä Antiosakkeita vastaavan merkintähinnan sijoittajalle Antiehtojen mukaisesti.

Antiosakkeiden rekisteröinti ja kaupankäynnin alkaminen

Poiketen 30.4.2020 hyväksytyistä Osakeannin ehdoista (kohta ”Antiosakkeiden rekisteröinti ja toimittaminen”) kaupankäynti Merkintäoikeuksilla merkittyjä Antiosakkeita vastaavilla välikaisilla osakkeilla Ruotsissa (”betalda tecknade aktier”) Ruotsissa päättyy First North Swedenissä jo 12.6.2020.

Antiosakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä alkaen, kun ne on rekisteröity kaupparekisteriin, mikä tapahtuu arviolta 12.6.2020. Antiosakkeet toimitetaan ja yhdistetään Euroclear Finlandin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 15.6.2020 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North Finlandissa yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 15.6.2020. Antiosakkeet toimitetaan ja yhdistetään Euroclear Swedenin ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 18.6.2020 ja Antiosakkeet ovat kaupankäynnin kohteena First North Swedenissä yhdessä Yhtiön olemassa olevien osakkeiden kanssa arviolta 16.6.2020.

Osakeannin seurauksena Yhtiön osakkeiden lukumäärä nousee 376 719 780 osakkeella 62 902 976 osakkeesta yhteensä 439 622 756 osakkeeseen.

NEXSTIM OYJ

Leena Niemistö, hallituksen puheenjohtaja


Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Leena Niemistö, Hallituksen puheenjohtaja
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com


Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas  diagnostiikka ja hoito. 

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä,  SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

Huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiaan, Etelä-Afrikkaan, Hongkongiin, Japaniin, Kanadaan, Singaporeen tai Yhdysvaltoihin. Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Nexstim Oyj:n ("Yhtiö") tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa arvopapereita koskevasta tarjouksesta Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja on hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Yhtiö ei ole vastuussa, jos tällaisia rajoituksia rikotaan.

Tiedotteen sisältämä tieto ei muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä hankkia tiedotteessa mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä tai tarjota alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Suomea ja Ruotsia lukuun ottamatta missä tahansa muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, tämä tiedote on osoitettu ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseessa (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017 (ns. esiteasetus) määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville henkilöille.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Ison-Britannian ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Ison-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla ja (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, "Relevantit Henkilöt"). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan Relevanttien Henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan Relevanttien Henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Liite