(Fornebu, 16. juli 2020) «Både kunder og ansatte har opplevd ekstraordinære utfordringer dette kvartalet. Alle de ni landene hvor Telenor er tilstede har gått gjennom COVID-19-pandemien og opplevd effektene av tiltakene som ble igangsatt for å stoppe den. Vår hovedprioritet har vært å opprettholde samfunnskritiske tjenester og sørge for ansattes trygghet og helse. På tross av disse utfordringene er jeg stolt av at Telenor har gjort store fremskritt. Vi akselererer arbeidet mot automatisk drift, digitale kundereiser og nye måter å jobbe på.

Vår organisasjonsmodell har gitt oss fleksibilitet nok til å gjennomføre nødvendige operasjonelle justeringer og tilpasninger i kostnadsbasen og investeringene. Det har bidratt til en EBITDA-vekst på 1 prosent i kvartalet og en fri kontantstrøm på 4 milliarder kroner. Som ventet førte COVID-19-nedstengninger til et negativt press på inntektene fra forhåndsbetalte abonnementer i Asia og roaming globalt. Sammen med en nedgang i salg førte dette til et fall i organiske trafikk- og abonnementsinntekter på 4 prosent. En nedgang i driftskostnader på 12 prosent kompenserte for inntektsbortfallet. Virksomhetene i Norge og Finland bidrar positivt til de finansielle resultatene i kvartalet. Bangladesh og Pakistan er som ventet de mest utfordrende markedene.

Vår strategi om vekst, modernisering og ansvarlig forretningsdrift har gjort det mulig for Telenor å levere samfunnskritiske tjenester og manøvrere gjennom en utfordrende periode. Fremover vil vi bruke denne erfaringen til å styrke gjennomføringen av moderniseringsreisen vår. For 2020 venter vi et lavt ensifret fall i abonnements- og trafikkinntekter og stabil organisk EBITDA. Driftsinvesteringene ventes å utgjøre 13 prosent av driftsinntektene. Vi opprettholder fokus på kostnadsstyring og investeringer for å sørge for en robust kontantstrøm».

Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor ASA

NØKKELTALL FOR TELENOR ASAAndre kvartalFørste halvårÅr
(NOK i millioner)20202019202020192019
Driftsinntekter30.90326.91761.85653.505113.666
Organisk inntektsvekst (%)-4,20,9-1,40,71,2
Abonnements- og trafikkinntekter23.75320.48047.62040.86785.954
Organisk abonnements- og trafikkinntektvekst (%)-3,6-0,4-0,9-0,10,4
EBITDA før andre inntekter og kostnader14.33112.02928.43724.20650.735
Organisk EBITDA-vekst (%)1,0-3,51,8-3,4-2,7
EBITDA før andre inntekter og kostnader (%)46,444,746,045,244,6
Nettoinntekt som kan tilskrives aksjeeiere i Telenor ASA4.4282.8565.1256.6787.773
Driftsinvesteringer ekskl. lisenser og spektrum3.8154.0876.8948.11617.415
Totale investeringer3.8614.0936.9858.12218.075
Fri kontantstrøm (før fusjoner og overtakelser)3.995-1.0926.6594953.831
Totalt fri kontantstrøm3.579-1.1477.3531.404-18.998
Mobilabonnenter – endring i kvartalet / totalt (millioner)-3,22,3182,4178,3186,0

Sammendrag av andre kvartal 20201

  • I andre kvartal falt organiske abonnements- og trafikkinntekter med 4 prosent, hovedsakelig drevet av fallende inntekter fra forhåndsbetalte abonnementer i Asia og globale roaming-inntekter. Totale driftsinntekter endte på 30,9 milliarder norske kroner i kvartalet. Det tilsvarer en økning på 4,0 milliarder norske kroner, eller 15 prosent, drevet av valutaeffekter på 2,8 milliarder norske kroner og konsolideringen av DNA.
  • Valutajusterte driftskostnader, ikke medregnet DNA, falt med 1,1 milliarder norske kroner i kvartalet. Det tilsvarer 12 prosent. Rapporterte driftskostnader økte med 0,7 milliarder norske kroner, ettersom underliggende kostnadsreduksjoner delvis veide opp for en økning knyttet både til konsolideringen av DNA og valutautvikling.
  • EBITDA før andre inntekter og kostnader opplevde en organisk vekst på 1 prosent eller 0,1 milliarder norske kroner i kvartalet, ettersom en betydelig reduksjon i driftskostnader utjevnet inntektsbortfallet. Rapportert EBITDA før andre inntekter og kostnader endte på 14,3 milliarder kroner og EBITDA-marginen var på 46 prosent.
  • Driftsinvesteringer ekskludert lisenser, spektrum og leasing endte på 3,8 milliarder norske kroner i kvartalet. Driftsinvesteringer utgjorde med det 12 prosent av driftsinntektene.
  • Fri kontantstrøm før fusjoner og overtakelser endte på 4,0 milliarder norske kroner i kvartalet. Total fri kontantstrøm utgjorde 3,6 milliarder norske kroner.
  • I mai utbetalte Telenor ASA den første transjen av utbytte til aksjonærer for 2019. Det utgjorde 6,3 milliarder norske kroner, tilsvarende 4,40 kroner per aksje. Generalforsamlingen vedtok videre å kjøpe tilbake aksjer fra den norske staten i sammenheng med tilbakekjøpsprogrammet 2019/2020, som førte til en allokering av en rentebærende forpliktelse på 4,1 milliarder norske kroner.
  • Gjeldsgraden falt fra 2,3x ved slutten av første kvartal til 2,2x ved slutten av andre kvartal.
  • 29. Juni 2020 kom EFTAs overvåkningsorgan (ESA) med et vedtak mot Telenor knyttet til misbruk av en dominerende markedsposisjon. På grunn av dette vedtaket har Telenor gjort en avsetning på 1,2 milliarder kroner i andre kvartal. Telenor vil anke saken til EFTA-domstolen. Se Note 6 for mer informasjon.

Pressekontakt:

Tormod Sandstø, Informasjonssjef Telenor ASA

M: 90943215 | Tormod.Sandsto@telenor.com

1 Vennligst se side 27 for beskrivelse av alternative resultatmålinger. Noen av kommentarene til konsernets økonomiske resultater for andre kvartal 2020 er unntatt DNA. Se side 9 for konsernets konsoliderte tall i NOK for DNA.