PRESSEMELDING.

Oslo, NORWAYHøvik 06.03.2002
Forsvarets innvendinger mot utbygging av vindkraft gjør at en rekke av Statkrafts planer om vindkraftverk kan bli skrinlagt.

Vindkraftparken på Stadlandet anbefales ikke utbygd i følge høringsuttalelsen fra forsvaret.
Saken om utbyggingen på Stadlandet er påklaget av andre på et tidligere tidspunkt og er til behandling i Olje og Energidepartementet.Statkraft avventer behandlingen i departementet og forutsetter at innvendingene fra forsvaret blir behandlet i forbindelse med ankebehandlingen.

I tillegg til utbyggingen på Stadlandet, går forsvaret også imot utbyggingen av vindkraft i regi av Statkraft i Finnmark,nærmere bestemt Skallhalsen og Magerøya.
Kraftproduksjonen i de vindkraftparkene forsvaret nå går imot er totalt 525 GWh, tilsvarende et "lite"Altakraftverk.

Statkraft har lagt med betydelige ressurser i planleggingen for utbygging av vindkraft. De lokaliteter Statkraft nå har planer for å bygge ut er fremkommet etter en vurdering av en rekke forhold. Det er derfor ikke sannsynlig at det er andre lokaliteter som vil være tilgjengelig som alternativ lokalisering av vindkraftparker, uten å komme i konflikt med andre interesser.

Hvis Forsvarets innvendinger blir tatt til følge vil det bety en halvering av Statkrafts offensive satsing på vindkraftprosjekter, og Statkraft må revurdere det kommersielle grunnlaget for gjennomføring av vindkraftprosjektene. Dette vil i første omgang ramme satsingen på Stadlandet, men også andre prosjekter som ikke er innvilget konsesjon.

Byggingen av vindkraftparken på Smøla som ble igangsatt i 2001 går som planlagt og produksjonen forventes igangsatt i løpet av inneværende år.