Engangsinntekter preger resultatet for 2001

Oslo, NORWAY


Pressemelding

- Vi er fornøyd med resultatet. 2001 ble et godt år for Statkraft. Avkastningen på den investerte kapitalen ble for første gang tilfredsstillende. Etter at det korrigeres for enkelte betydelige engangskompensasjoner som er inntektsført, ble avkastningen på egenkapitalen 9,5 % etter skatt, mot 3,9 % i 2000.

Inntekter
Omsetningen i 2001 økte til 10,4 milliarder kroner, fra 5,3 milliarder kroner i 2000.
Inntektene fra kraftsalget økte med nær 2,4 milliarder kroner fra året før, til 7 milliarder kroner. Det gode resultatet fra krafthandelen skyldes både høyere kraftpriser og positive bidrag fra finansiell kraftomsetning. I tillegg er Skagerak Energi konsolidert som datterselskap i konsernet fra oktober 2001, og Khimti-kraftverket i Nepal hadde sitt første hele driftsår i 2001. Disse to selskapene bidro derved med 0,5 milliard kroner av inntektsøkningen.
Kompensasjoner for flere forhold ga Statkraft engangsinntekter på rundt 2,5 milliarder kroner i 2001. Rundt 2 milliarder kroner kommer som erstatning for at tyske E.ON trakk seg fra kraftutvekslingsavtalen knyttet til den planlagte Viking Cable mellom Norge og Tyskland. Stortinget ga en erstatning på 450 millioner kroner for tap knyttet til at utbyggingen av Beiarn-, Bjellåga- og Melfjord-vassdragene ble stanset
- Året sett under ett har vært preget av stor aktivitet. Engangsinntektene gjør at vi får et spesielt godt resultat, men sterke resultater fra handel med kraft og et positivt prisbilde gjennom året bidrar også til at vi leverer vårt beste resultat noensinne, sier Mikkelsen.

Skatt og utbytte
Statkraft er Fastland-Norges største skattyter, og vil i 2001 betale 2,2 milliarder kroner i skatt. Stortinget har i statsbudsjettet vedtatt å ta et utbytte på 2,69 milliarder kroner i 2001, som tilsvarer 62 % av Statkrafts resultat etter skatt.

Kraftmarkedet
Prisutviklingen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool i 2001 reflekterer hvordan tilbud og etterspørsel i Norge har endret seg. Økning i kraftforbruket gjennom flere år har gjort at Norge i et år med normal mengde nedbør har gått fra å være netto eksportør til netto importør av kraft. Markedet er som en følge av dette blitt mer følsomt for variasjoner i temperatur og tilsig av vann. I år 2001 var den gjennomsnittlige spotprisen 18,7 øre per kilowatt time, mot 10,3 øre i 2000.
- Etter fire år med mye regn hadde vi i 2001 tilnærmet en normal mengde nedbør. Reduksjon i nedbør og tilsig av vann til magasinene førte til at Statkraft produserte 33,3 TWh, som er en nedgang på 6,9 TWh fra året før. Samtidig fikk vi bedre betalt for den strømmen vi produserte, sier Mikkelsen.

Statkraft-alliansen
Statkraft har i løpet av 2001 kjøpt andeler i flere kraftselskaper. Selskapet har inngått avtaler om å kjøpe 45,5 % av Agder Energi og 100 % av Trondheim Energiverk. I tillegg har Statkraft inngått en avtale med eierne i BKK om å øke eierandelen fra 26 % til 49,9 %. Fra før eier Statkraft 66,6 % av Skagerak Energi og 49 % i Hedmark Energi AS. I tillegg har Statkraft finansielle investeringer i Sydkraft (44,6 %), og E-CO (20 %).

Fremtidsutsikter
Statkraft er i ferd med å sluttføre sin ønskede posisjonering i Norge, men har som målsetting å komme i majoritetsposisjon i de selskaper der dette er ønsket. Statkraft har også fått en størrelse i det nordiske kraftmarkedet som er i tråd med selskapets strategi.
Statkraft er den nest største kraftprodusenten i det felles nordiske markedet, og en stor del av selskapets inntekter vil også i fremtiden komme fra kraftproduksjon og handel med kraft. I tillegg vil Statkraft gjennom sine regionale alliansepartnere spille en aktiv rolle i forbrukermarkedet, der alliansen samlet er den nest største aktøren.
Statkrafts satsing i Sverige (Sydkraft), Laos og Nepal har vært vellykket, og Statkraft vurderer muligheter for internasjonal ekspansjon. Europeisk liberalisering, teknologiske fremskritt og etterspørsel av miljøvennlig kraft setter Statkraft i en unik posisjon som selskapet ønsker å utnytte.
- Statkraft står nå godt rustet til å møte den utfordringen det er å være en norsk aktør i et nordisk og snart europeisk kraftmarked, sier Mikkelsen.

Attachments

Resultatregnskap Statkraft Konsernet