Positiva prekliniska resultat för Active Biotechs projekt 57-57 för behandling av SLE


Data visar att oral behandling med 2 resp. 12 mg/kg/dag av ABR-215757 ger en statistiskt signifikant minskning av njurinflammation mätt som protein och blod i urinen, jämfört med kontrollgruppen. Som en konsekvens av detta ökades de behandlade djurens överlevnad. Ett likartat resultat sågs oavsett om djuren behandlades tidigt eller sent i sjukdomsförloppet. Resultaten indikerar att ABR-215757 kan utgöra ett nytt behandlingsalternativ för SLE-patienter.
 
Lund den 27 oktober 2003
Active Biotech AB (publ)
 
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
 
För ytterligare information kring Active Biotech :
 
Active Biotech AB
är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper, avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50