Beslut från extra bolagsstämma Active Biotech AB (publ)


De huvudsakliga villkoren för personaloptionerna är som följer:
  • Personaloptioner av serie 1 tilldelas i december 2003 och ger de anställda möjlighet att förvärva högst 330.000 aktier under perioden 1 juni 2006 - 31 maj 2009. Personaloptioner av serie 2 och 3 tilldelas i juni 2005 respektive juni 2006 och ger de anställda möjlighet att förvärva högst 330.000 aktier under perioden 1 juni 2007 - 31 maj 2010 respektive högst 340.000 aktier under perioden 1 juni 2008 - 31 maj 2011.
  • Lösenkursen för personaloptioner av serie 1 skall fastställas till ca 150 procent av genomsnittlig aktiekurs under perioden 10 - 16 december 2003. Lösenkursen för personaloptioner av serie 2 och 3 skall fastställas till ca 120 procent av genomsnittlig aktiekurs under de fem sista börsdagarna i maj 2005 respektive maj 2006.
  • Personaloptionerna skall tilldelas utan vederlag med högst 33.600 till verkställande direktören, samt med ett lägre antal per person till övriga anställda.
Vidare beslöts, i enlighet med styrelsens förslag, för säkring av åtagandena enligt personaloptionsprogrammet att till helägt dotterbolag emittera sammanlagt högst 1.330.000 optionsrätter till nyteckning av aktier på villkor motsvarande de som gäller för personaloptionerna. Fullt utnyttjande av personaloptionerna medför en utspädningseffekt om ca 3,8 procent av aktiekapitalet.
 
Ändring av bolagsordning
Vid den extra bolagsstämman beslöts även om en ändring av bolagsordningen gällande § 5. § 5 lyder nu enligt följande:
 
"Aktie lyder på tio (10) kronor."
 
Innebörden av ändringen i bolagsordningens § 5 är att bolagets samtliga aktier skall vara av samma aktieslag och att alla aktier således skall ha samma röstvärde samt att bolagsordningen inte längre medger att A- eller B-aktier utges. Bolagsstämmans beslut skall effektueras i VPCs system med en orderdag den 23 december 2003. Sista dag för handel på Stockholmsbörsen med A- respektive B-aktier i Active Biotech AB blir den 18 december 2003 och första dag för handel med den nya, enda aktieserien blir den 19 december 2003.
 
Lund den 8 december 2003
Active Biotech AB (publ)
 
Styrelsen
 
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper, avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer.
 
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50