SATAMA INTERACTIVE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006


SATAMA INTERACTIVE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006

Sataman vahva kasvu jatkui vuoden viimeisellä neljänneksellä

Neljäs neljännes
  - Markkinoiden hyvä kysyntä ja tarkennettu toiminnan fokus nostivat Sataman
   liikevaihtoa vuoden viimeisellä neljänneksellä. Liikevaihto kasvoi 43,4 %
   edellisvuoteen verrattuna ja oli 11,3 milj. euroa (7,8 milj. euroa).
  - Liiketulos parani 0,4 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna ja oli 0,7 milj.
   euroa, 6,6 % liikevaihdosta (0,4 milj. euroa, 4,8 % liikevaihdosta).

Koko vuosi 2006
  - Koko vuoden liikevaihto kasvoi 29,8 % edellisvuodesta ja oli 35,8 milj.
   euroa (27,6 milj. euroa).
  - Liiketulos oli 0,2 milj. euroa, 0,6 % liikevaihdosta (1,1 milj. euroa, 4,1 %
   liikevaihdosta). Liiketulokseen sisältyy kertaluonteisia, pääosin
   uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyviä kuluja 1,4 milj. euroa.
  - Tilikauden tulos oli 0,1 milj. euroa (2,5 milj. euroa)
  - Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,07 euroa)
  - Omavaraisuusaste oli kauden päättyessä 71,9 % (75,6 %)


Katsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita
noudattaen. Satama on tämän tilinpäätöstiedotteen laatimiseen soveltanut samoja
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2005, jossa laatimisperiaatteet on
kuvattu. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Toimitusjohtaja Jarmo Lönnfors tilinpäätöksen yhteydessä:

"Kesällä alkanut mittava toiminnan uudelleenjärjestely on nyt saatettu
päätökseen. Tulokset ovat olleet rohkaisevia. Huolimatta henkilöstövähennyksistä,
liikevaihdon kasvu ylitti tavoitteemme. Liikevaihtoa on yrityskauppojen lisäksi
kasvattanut lisääntynyt yhteistyö olemassa olevien asiakkaiden kanssa sekä uudet
asiakkuudet. Kapasiteetti on ollut aiempaa paremmin käytössä ja sitä kautta
kannattavuus on kääntynyt nousuun. Kannattavuus ei kuitenkaan ole sillä tasolla,
jota tavoittelemme pidemmällä aikavälillä. Jatkamme aktiivisia toimenpiteitä
kannattavuuden parantamiseksi.

Satama on hyvin positioitunut yhtiö kasvavilla markkinoilla. Olemme uudistaneet
visiomme seuraavasti: "Satama is a marketing technology services company. We
combine talent with technology to make work and customer dialogue simple, fun and
profitable." Uskomme, että kokemuksemme markkinointiosaamisen ja teknologian
yhdistämisessä antaa meille hyvät lähtökohdat sellaisten palvelujen
kehittämiseen, jotka ovat asiakkaidemme liiketoiminnan ytimessä. Myynnin ja
markkinoinnin johtamisjärjestelmät ovat esimerkki tällaisista palveluista. Näiden
palvelujen tulokset näkyvät suoraan asiakkaidemme parantuneena kannattavuutena.

Markkinoiden ennustetaan edelleen kasvavan Sataman toimialalla. Sataman vahva
markkina-asema luo meille hyvät mahdollisuudet jatkaa kannattavaa kasvua.
Panostamme edelleen olemassa olevien asiakkuuksien hoitoon ja vahvaan
uusasiakashankintaan."

Lisätietoja:
Jarmo Lönnfors. toimitusjohtaja, 0207 581 717
Martti Ojala, talousjohtaja, 0207 581 637

Tiedotustilaisuus:
Satama järjestää tilinpäätöstiedotetta koskevan tiedotustilaisuuden medialle ja
analyytikoille 8. helmikuuta klo 12 - 13 yhtiön toimitiloissa osoitteessa Henry
Fordin katu 6, Helsinki. Osallistujia pyydetään ystävällisesti ilmoittautumaan
etukäteen Nina Pakalenille puhelimitse 040 772 3415 tai sähköpostilla
nina.pakalen@satama.com.


SATAMA INTERACTIVE -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2006


TOIMINTAKATSAUS

Tilikauden aikana Satama on palvellut asiakkaitaan Helsingin, Tampereen, Turun,
Amsterdamin, Düsseldorfin ja Tukholman toimipisteistä. Projekteja on kauden
aikana toimitettu yli 20 maahan.

Vuoden 2006 liikevaihto kasvoi 29,8 % ja oli 35,8 milj. euroa. Mediamyynnin osuus
liikevaihdosta oli 1,2 milj. euroa. Vuonna 2005 mediamyynnin osuus oli 0,4 milj.
euroa. Mediamyynti koostuu pääosin Sataman palvelukokonaisuuksien mukana myydystä
verkkomediatilasta ja hakusanamainonnasta.

Tilikauden aikana tehtiin neljä strategian toteutusta tukevaa yrityskauppaa.
Huhtikuussa Satama hankki omistukseensa Aboavista Oy:n ja toukokuussa Marketing
Communication Agency Heimo Oy:n. Lokakuussa Satama osti Fimentor Oy:n ja
marraskuussa the Uncles Oy:n. Näiden hankintojen vaikutus tilikauden
liikevaihtoon ja tulokseen oli vielä vähäinen.

Vuoden 2006 liiketulos oli 0,2 milj. euroa. Vuosi oli liiketuloksen kehityksen
osalta kaksijakoinen. Alkuvuoden 2006 aikana Sataman strategian eteneminen ja
taloudellisen tuloksen paraneminen eivät kehittyneet toivotulla tavalla. Hallitus
käynnisti mittavan kannattavuuden parantamishankkeen, jonka yhteydessä Sataman
toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja erosivat yhtiön palveluksesta ja Suomessa
käynnistettiin yt-neuvottelut. Näistä uudelleenjärjestelyistä aiheutuneita
kertaluonteisia kuluja varten varattiin toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa.
Ensimmäisen puolivuotiskauden liiketulos oli varauksesta johtuen 0,9 milj. euroa
tappiollinen.

Toisella puolivuotiskaudella laaja toiminnan uudelleenjärjestely ja toiminnan
tarkennettu fokus paransivat merkittävästi kannattavuutta. Toisen
puolivuotiskauden liiketulos, 1,1 milj. euroa, oli 72,5 % parempi kuin vastaavana
ajankohtana edellisenä vuonna.

Toisen puolivuotiskauden tulokseen sisältyy 0,3 milj. euron kertaluonteinen tulo
uudelleenjärjestelyvarauksen purkamisesta. Kuluvarausta voitiin purkaa, kun
ulkoistamisella ja muilla järjestelyillä onnistuttiin pienentämään irtisanomisten
määrää. Kertaluonteisia kuluja kirjattiin vuodelle 2006 yhteensä 1,4 milj. euroa,
josta 0,3 milj. euroa kohdistui toiselle vuosipuoliskolle. Tämä 0,3 milj. euron
kulu liittyy kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksessa ilmoitettuun
projektiongelmaan, joka on nyt ratkaistu.

Uudelleenjärjestelykuluja on koko toimintavuodelle kirjattu 0,8 milj. euroa
siten, että ensimmäisellä puolivuotiskaudella kirjattiin varaus 1,3 milj. euroa
ja sitä käytettiin samalla puolivuotiskaudella toteutuneita kuluja vastaan 0,4
milj. euroa. Toisella puolivuotiskaudella varausta käytettiin kuluihin 0,4 milj.
euroa ja tuloutettiin 0,3 milj. euroa. Varausta oli vuoden vaihteessa jäljellä
0,2 milj. euroa.

Katsaus yksiköittäin

Suomi

Satama Suomen toimintoihin kuuluvat Satama Finland Oy (Helsinki, Tampere ja
Turku), Satama MST Oy, Mind On Move Oy, Aboavista Oy, Marketing Communication
Agency Heimo Oy, sekä viimeisellä neljänneksellä hankitut Fimentor Oy sekä the
Uncles Oy. Aboavista Oy:n luvut on yhdistelty konsernilukuihin huhtikuun alusta
lähtien, Marketing Communication Agency Heimo Oy:n luvut toukokuusta lähtien,
Fimentor Oy:n lokakuusta sekä the Uncles Oy:n luvut marraskuusta alkaen. Mind On
Move Oy, Aboavista Oy sekä Marketing Communication Agency Heimo Oy fuusioitiin
Satama Finland Oy:öön 31.12.2006.

Satama Suomen liikevaihto kasvoi tilikaudella 32,6 % edellisvuoteen verrattuna.
Orgaaninen kasvu oli 12,9 %. Tilikauden liikevaihto oli 28,6 milj. euroa (21,6
milj. euroa). Liiketulos ennen kertaluonteisia kuluja oli tyydyttävä. Neljännen
neljänneksen liikevaihto oli 9,2 milj. euroa (6,0 milj. euroa), kasvu 53,0 %
edellisvuoteen verrattuna ja liiketulos ennen kertaluonteisia eriä tyydyttävä.


Kansainväliset yksiköt

Sataman kansainväliset yksiköt (Satama Amsterdam ja OER Hollannissa, NeoMotion
Saksassa sekä Satama Sverige Ruotsissa) kasvoivat edelleen. Edelliseen vuoteen
verrattuna kasvu oli 24,7 %. Orgaaninen kasvu oli 10,0 %. Liikevaihtoa kertyi 7,6
milj. euroa (6,1 milj. euroa). Liiketulos oli positiivinen. Neljännen
neljänneksen liikevaihto oli 2,2 milj. euroa (1,9 milj. euroa), kasvu 16,7 % ja
liiketulos positiivinen.

Kansainvälisen toiminnan osuus Sataman liikevaihdosta tilikaudella oli 29% (36
%). Osuuteen on kansainvälisten yksiköiden lisäksi luettu Suomen liikevaihdosta
se osa, joka on syntynyt Suomen ulkopuolelle toimitetuista projekteista.


MARKKINAYMPÄRISTÖ

Markkinakysyntä säilyi hyvänä ja useiden tutkimuslaitosten mukaan sen ennustetaan
säilyvän hyvänä Sataman päämarkkina-alueilla pohjoismaissa ja läntisessä
Euroopassa.

EU-alueella yli puolet kuluttajista käyttää aktiivisesti Internetia ja yli 90 %
yrityksistä hyödynsi verkkoa liiketoiminnassaan. Sataman tärkeimmillä markkina-
alueilla Internetin hyödyntäminen ja laajakaistaliittymien yleisyys on vieläkin
korkeampaa. Vuoden 2006 perusteella voidaan ennustaa, että verkosta tulee yhä
kiihtyvämmällä tahdilla tärkein markkinoinnin, kaupankäynnin ja viestinnän
väline.

IDC-tutkimuslaitoksen (2006) mukaan Euroopan IT-järjestelmiin liittyvät
investoinnit kasvavat noin 7 %:lla vuoden 2007 aikana. Vastaavasti Forrester-
tutkimuslaitos ennustaa Sataman tärkeimpien markkina-alueiden (Pohjoismaat, Saksa
ja Hollanti) IT-projektiliiketoiminnan kasvavan noin 25 %, yhteensä 250
miljardiin euroon, vuoteen 2011 mennessä.

Eurooppa, erityisesti Iso-Britannia, kilpailee tasaväkisesti Yhdysvaltojen kanssa
johtavan digitaalisen markkinointiviestinnän alueen asemasta. Forresterin (2005)
mukaan EU-alueen digitaalisen markkinointiviestinnän investoinnit kasvavat lähes
80 %:lla vuoden 2006 noin 5 miljardista eurosta. Globaalin verkkomarkkinoinnin on
arvioitu kasvavan noin 28 %:lla vuoden 2007 aikana ja muodostavan tuolloin
yhteensä noin 30 miljardin euron kokonaismarkkinat (ZenithMedia, 2006). Tämä
kasvu edustaa lähes kolmannesta markkinointiviestintäalan ennustetusta vuoden
2007 kokonaiskasvusta (5,7% maailmassa; GroupM & Carat, 2006).

Forrester (2005) ennustaa mobiilin Internetin käyttöön soveltuvien puhelimien
määrän ylittävän EU-alueella 70 % vuoden 2007 aikana ja vastaavasti aktiivisten
mobiilin Internet-käyttäjien määrän nousevan neljännekseen mobiilikäyttäjistä.
Mobiilipalvelut liittyvät yhä useammin Internet-palveluihin ja esimerkiksi suurin
osa kamerapuhelimilla otetuista kuvista päätyy jaettavaksi ja muiden kuluttajien
tarkasteltavaksi verkon kuvapalveluihin.

Markkinakehitysten lisäksi Sataman toimialasektorin konsolidointikehitys jatkuu
ja kiihtyy Euroopassa. Toimialan fuusiot ja yrityskaupat indikoivat selvästi
uusien kilpailuasetelmien syntymistä ja hakemista. Satamalla on erinomaiset
valmiudet toimia aktiivisena tekijänä markkinoilla.


STRATEGIA JA LIIKETOIMINTA

Sataman tarjoamat palvelut on jaettu kolmeen, vahvasti toisiaan tukevaan
alueeseen: Marketing, Productivity ja Mobility.

Marketing tarjoaa markkinointiviestinnän palveluita, jotka mahdollistavat
aktiivisen vuorovaikutuksen asiakkaiden sekä palveluiden ja tuotteiden tarjoajien
välillä. Marketing keskittyy palveluihin ja ratkaisuihin suunnittelussa ja
asiakasanalyysissa, mainonnassa, asiakassuhdemarkkinoinnissa, sitouttavassa
markkinoinnissa ja analytiikassa ja tutkimuksessa. The Uncles Oy:n hankinta
parantaa entisestään Marketing-alueen osaamista multimedian, mm. animaatioiden ja
liikkuvan kuvan sisällyttämisessä verkkopalveluihin ja -mainontaan. Web-
analytiikan ja hakumarkkinoinnin osuus Sataman palvelutarjoomassa kasvaa.
Aboavista Oy:n ja Marketing Communication Agency Heimo Oy:n hankinnat
vahvistivat Sataman osaamista näillä alueilla merkittävästi.

Productivity suunnittelee ja kehittää palveluita, jotka tehostavat liiketoiminnan
tuottavuutta. Productivity keskittyy palveluihin ja ratkaisuihin
yrityssovelluksissa, kuten asiakkuuden- ja projektinhallinnassa, portaali- ja
sisällönratkaisuhallinnassa, kommunikaatio- ja ryhmätyöratkaisuissa, sähköisen
kaupan ja asioinnin ratkaisuissa, prosessiautomaatiossa- ja integraatiossa sekä
analytiikassa ja tutkimuksessa. Fimentor Oy:n hankinta tuo mahdollisuuden tarjota
asiakkaille laajemmin myös Business Intelligence ratkaisuja. Uskomme tämän
tyyppisten ratkaisujen roolin johtamisjärjestelmissä kasvavan nopeasti
tulevaisuudessa.

Mobility tarjoaa palveluita ja ratkaisuja palveluiden suunnittelussa ja
viimeisimmän teknologian hyödyntämisessä mobiileissa kanavissa. Mobility
keskittyy palveluihin ja ratkaisuihin mobiilimarkkinoinnissa,
markkinointikampanjoiden suunnittelussa mobiilissa kanavassa,
mobiilijulkaisuissa, sähköisessä kaupankäynnissä ja asioinnissa, kanava- ja
palvelustrategioissa, sisäistä tuottavuutta parantavissa
käyttöliittymäpalveluissa ja analytiikassa ja tutkimuksessa.


Sataman pitkän aikavälin strategiset taloudelliset tavoitteet ovat:
  - Liikevaihdon kasvu yli 20 %
  - Liikevoitto yli 10 % liikevaihdosta
  - Sijoitetun pääoman tuotto yli 20 %.

Orgaanista kasvua tuetaan harkituin yritysostoin.

ASIAKKAAT JA TILAUSKANTA

Sataman liikevaihto jakautui asiakkaiden toimialan mukaan vuonna 2006
seuraavasti: (suluissa osuus liikevaihdosta vuonna 2005):
-   telekommunikaatio      58% (66%)
-   finanssi        6% ( 4%)
-   julkishallinto     6% ( 2%)
-   media          4% ( 8%)
-   matkailu        2% ( 5%)
-   muut          24% (15%)


Merkittävimpiä asiakkaita tilikauden aikana ovat olleet: Finnmatkat, Fortum,
INHOLLAND, KPN, Nokia, Tapiola, TeliaSonera , UPC, Vodafone, Wataniya Telecom ja
Wärtsilä.

Markkinoinnin ratkaisuja toimitettiin muun muassa Finnmatkoille ja Nokialle.
Finnmatkojen Internetstrategia valittiin Scandinavian Interactive Media Event
SIMEn Paras Internetstrategia -sarjan voittajaksi. Satama on ollut Finnmatkojen
kumppani Internetstrategian suunnittelussa ja toteutuksessa. Nokialle
päivittäistä myyntityötä tukemaan Sataman ja Nokian yhteistyössä suunnittelema ja
toteuttama liiketoimintaratkaisujen käyttöliittymä (Business Solutions Portfolio)
voitti kansainvälisen ITSMA:n Marketing Excellence Award -palkinnon.

Esimerkkejä viimeisen neljänneksen aikana valmistuneista tuottavuutta
parantavista asiakasprojekteista olivat muun muassa Elcoteqin ja Tapiola-ryhmän
uudet Microsoftin ratkaisuihin perustuvat intranetpalvelut ja Iittala-ryhmälle
sekä TeliaSonera IC:lle (International Carrier) toteutetut Internetsivujen
uudistamiset.

Mobiilipuolella toimituksia ovat olleet muun muassa Sataman Wataniya Telecomille
kehittämä ja toteuttama 'Harakat' -verkkokilpailu, jossa kilpailijat ottivat osaa
päivittäisiin tai viikottaisiin tehtäviin mobiililaitteillaan tai PC:llä ja
tutustuivat niiden myötä Wataniyan uusiin palveluihin ja mobiilisovelluksiin.

Satama ei julkista tilinpäätöstiedotteessaan lukuja tilauskannasta, koska
projektien toteutuksen aikajänne on liiketoiminnan luonteesta johtuen
tyypillisesti lyhyt ja tilauskannan hetkelliset vaihtelut suuria.


TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT


Markkinoiden kehitys näyttää Sataman toimintaympäristössä edelleen hyvältä.

Odotamme, että koko vuoden 2007 liikevaihto on korkeampi ja liiketulos parempi
kuin edellisenä vuonna. Ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon ja liiketuloksen
ennakoimme myös ylittävän edellisvuoden vastaavat luvut.


LIIKEVAIHTO JA TULOSKEHITYS

Sataman liikevaihto kasvoi tilikaudella 29,8 % ja oli 35,8 milj. euroa (27,6
milj. euroa). Liiketulos (EBIT) oli 0,2 milj. euroa (1,1 milj. euroa).
Liiketulosta rasittavat yhteensä 1,4 milj. euron kertaluonteiset kulut, joista
suurimpana uudelleenjärjestelyistä aiheutunut 0,8 milj. euron kulu. Varausta oli
kauden päättyessä jäljellä 0,2 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 0,1 milj. euroa
(2,5 milj. euroa).

Suomen liikevaihto (Satama Finland, Satama MST, Mind on Move, Aboavista, Heimo,
Fimentor ja Uncles) oli tilikaudella 28,6 milj. euroa (21,6 milj. euroa) ja
liiketulos positiivinen. Kansainvälisten yksiköiden (Satama Amsterdam, NeoMotion
ja OER) liikevaihto oli 7,6 milj. euroa (6,1 milj. euroa) ja liiketulos
positiivinen.

Eritellyt konsernin luvut (yksikkö tuhat euroa) on esitetty seuraavassa
taulukossa:

                 2006      2005
Liikevaihto           35 779     27 562
Kulut
  Työsuhde-etuuksista
  aiheutuvat kulut      -21 609     -16 352
  Muut kulut         -13 152     -9 316
EBITDA              1 018      1 894
  Poistot            -814      -773
EBIT                203      1 121
 % liikevaihdosta         0,6       4,1
 Rahoitustuotot ja
 -kulut               9       259
Tulos ennen veroja         212      1 380
 Tuloverot            -129*)     1 157*)
Tulos                83      2 537
 % liikevaihdosta         0,2       9,2

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.

Alla olevassa taulukossa on esitetty liikevaihdon jakauma eriteltynä suomalaisiin
ja ulkomaisiin tytäryhtiöihin, ja liiketulos neljänneksittäin vuoden 2005 alusta
alkaen.

        Q105  Q205  Q305  Q405  2005  Q106  Q206  Q306  Q406 2006
Suomi     4755  6147  4654  6026 21582  6284  7395  5717  9219 28615
Ulkomaat    1069  1192  1970  1960  6191  1985  1875  1831  2202 7630
Eliminoinnit  -15  -23  -33  -140  -211  -51  -234  -273  -169  -466
Liikevaihto yht.5809 7316  6591  7846 27562  8218  9036  7274 11251 35779
Liiketulos   -280  751  271  378  1121  -244  -673  377  743  203

RAHOITUS, VAKAVARAISUUS JA RISKIT

Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 71,9 % (75,6 %) ja
käteisvarat 0,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa). Konsernin korolliset velat olivat
0,4 milj. euroa (0,0 milj. euroa). Satama toimii pääosin euroalueella, joten
olennaisia valuuttakurssiriskejä ei ole. Myyntisaamisten riskit on huomioitu
saatavien ikään ja yksittäisiin riskianalyyseihin perustuvalla kulukirjauksella.

Rahavirta oli 2,7 milj. euroa negatiivinen. Liiketoiminnan rahavirta oli 0,7
milj. euroa negatiivinen ja rahoituksen rahavirta 0,7 milj. euroa positiivinen.
Kassavirran negatiivisuuteen vaikuttivat yrityskauppoihin liittyvät maksut,
toimistomuuttoihin liittyvät investoinnit sekä uudelleenjärjestelyihin liittyvät
suoritukset.

Viimeisen neljänneksen rahavirta oli 0,2 milj. euroa negatiivinen.
HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Sataman varsinainen yhtiökokous 29.3.2006 valtuutti hallituksen yhden vuoden
kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhden tai useamman
vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta ja/tai
päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä yhdessä tai useammassa
erässä siten, että osakepääoman korotusten yhteismäärä voi olla korkeintaan
169.562,02 euroa ja uusia osakkeita voidaan merkitä yhteensä enintään 8.065.360
kappaletta. Ehdotettu osakepääoman korotuksen enimmäismäärä ja annettavien
osakkeiden yhteenlaskettu äänimäärä vastaavat alle 20 % yhtiön tämän hetkisestä
rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Hallituksella on oikeus päättää merkintähinnasta, merkintähinnan
määrittämisperusteista, muista osakemerkinnän ehdoista sekä uusmerkintään, optio-
oikeuksien antamiseen tai vaihtovelkakirjalainan ottamiseen liittyvistä muista
ehdoista ja seikoista. Valtuutus oli kokonaan käyttämättä 31.12.2006.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään, yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien, yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
voitonjakokelpoisilla varoilla yhdessä tai useammassa erässä siten, että
hankittavien osakkeiden lukumäärä on korkeintaan 4.000.000 osaketta, joka vastaa
alle 10 % yhtiön tämän hetkisestä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden
yhteenlasketusta äänimäärästä. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta hallitus
ei saa kuitenkaan tehdä siten, että yhtiölle ja sen tytäryhtiöille kuuluvien
yhtiön osakkeiden yhteenlaskettu osuus tai niiden tuottama äänimäärä hankinnan
jälkeen on yli 10 % yhtiön osakepääomasta tai kaikkien osakkeiden äänimäärästä.

Hallitus päätti omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä 8.8.2006.
Osakkeiden hankinta Helsingin Pörssissä käynnistettiin 15.8.2006 ja se päättyi
31.12.2006. Ohjelman kuluessa hankittiin 143.600 osaketta, joka vastaa noin
0,3 % Sataman osakekannasta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään, yhden vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien, yhtiölle hankittujen osakkeiden luovuttamisesta yhdessä
tai useammassa erässä siten, että luovutettavien osakkeiden lukumäärä on
korkeintaan 4.000.000 osaketta, joka määrä vastaa alle 10 % yhtiön tämän
hetkisestä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään siitä kenelle
osakkeita luovutetaan ja siitä millä tavalla osakkeet luovutetaan.

Hallitus käytti 31.10.2006 kaikki omien osakkeiden osto-ohjelmassa hankitut
143.600 osaketta osavastikkeena yrityskaupassa, jossa Satama Interactive Oyj
hankki Fimentor Oy:n koko osakekannan. Luovutettujen osakkeiden arvo oli 0,96
euroa per osake, joka perustui yrityskaupan osapuolten sopimaan osakkeen arvoon.
Luovutettavien osakkeiden määrä oli noin 0,3% prosenttia Satama Interactive Oyj:n
koko osakekannasta.


HENKILÖSTÖ

Sataman palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 370 (305) henkilöä.
Kauden lopussa Satama työllisti 366 (375) henkilöä, joista Suomessa 315 (323) ja
ulkomailla 51 (52).


TOIMIVA JOHTO

Sataman toimitusjohtajana on 13.11.2006 alkaen toiminut Jarmo Lönnfors. Jan Sasse
toimi toimitusjohtajana 30.5.2006 saakka. Tuomas Airisto toimi vt.
toimitusjohtajana 12.11.2006 saakka.


INVESTOINNIT

Konsernin bruttoinvestoinnit olivat 2,4 milj. euroa (8,3 milj. euroa), 6,7 %
(30,1 %) liikevaihdosta. Investoinnit muodostuivat yrityskaupoista,
vuokrakiinteistöjen perusparannuksista sekä koneista ja laitteista.


OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Kauden päättyessä Satama Interactive Oyj:n osakekanta oli 40.861.808 osaketta.
Rekisteröity osakepääoma oli 859.057,86 euroa. Kauden aikana osakepääomaa
korotettiin 15.633,06 eurolla henkilöstölle suunnattujen vuoden 2002A ja 2003B
optio-ohjelmien perusteella tehtyjen merkintöjen seurauksena. Uusia osakkeita
merkittiin 743.600 kappaletta.

Satama Interactiven osake (SAI1V) on noteerattu Helsingin Pörssissä vuodesta 2000
alkaen.


HENKILÖKUNNAN OPTIO-OHJELMAT

Satamalla on voimassa kaksi optio-ohjelmaa yhtiön henkilöstölle osana henkilöstön
sitouttamis- ja kannustusjärjestelmää.

Yhtiön 27.3.2002 pidetty yhtiökokous päätti laskea liikkeelle henkilöstöoptio-
ohjelman, johon kuului 2.000.000 optio-oikeutta. Optio-oikeudet on merkitty
tunnuksella 2002A. Yhtiön osakepääoma voi optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen
seurauksena nousta enintään 40.000 eurolla (ei tarkka arvo) ja osakkeiden
lukumäärä 2.000.000 kappaleella. Merkintähinta oli 0,63 euroa osaketta kohden.
Osakkeiden merkintäaika alkoi 1.2.2004 ja päättyi 1.2.2006. Tilikauden aikana
optio-oikeuksilla merkittiin 208.600 osaketta.

Yhtiön 26.3.2003 pidetty yhtiökokous päätti laskea liikkeelle henkilöstöoptio-
ohjelman, johon kuuluu 2.000.000 optio-oikeutta. Yhtiön osakepääoma voi optio-
oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 42.046,98 eurolla
ja osakkeiden lukumäärä 2.000.000 kappaleella. Optio-oikeuksista 1.000.000 on
merkitty tunnuksella 2003B ja 1.000.000 tunnuksella 2003C. Osakkeiden
merkintäaika 2003B optio-oikeuksilla on 1.2.2005 - 1.2.2007 ja merkintähinta 0,36
euroa. Osakkeiden merkintäaika 2003C optio-oikeuksilla on 1.2.2006 - 1.2.2008 ja
merkintähinta 1,11 euroa. Tilikauden aikana optio-oikeuksilla 2003B merkittiin
535.000 osaketta.

Yhtiön 29.3.2006 pidetty yhtiökokous päätti laskea liikkeelle henkilöstöoptio-
ohjelman, johon kuuluu 2.000.000 optio-oikeutta. Satama Interactive Oyj:n
osakepääoma voi vuoden 2006 optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena
nousta enintään 42.046,98 eurolla ja osakkeiden lukumäärä enintään 2.000.000
uudella osakkeella. Optio-oikeuksista 1.000.000 merkitään tunnuksella 2006A ja
1.000.000 tunnuksella 2006B. Osakkeiden merkintäaika 2006A optio-oikeuksilla
alkaa hallituksen päättämänä päivänä vuoden 2008 toisen neljänneksen tuloksen
julkaisemisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.9.2008 ja päättyy 28.2.2009 ja
optio-oikeudella 2006B hallituksen päättämänä päivänä vuoden 2009 toisen
neljänneksen tuloksen julkaisemisen jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.9.2009 ja
päättyy 28.2.2010. Osakkeen merkintähinta optio-oikeudella 2006A on 1,02 euroa ja
optio-oikeudella 2006B Satama Interactiven osakkeen vaihdolla painotettu
keskikurssi Helsingin Pörssissä pyöristettynä lähimpään senttiin, vuoden 2006
tilinpäätöksen julkistamispäivää välittömästi seuraavalta kuuden kuukauden
ajanjaksolta, kuitenkin vähintään 1,08 euroa.


OMISTUSMUUTOKSET

Kauden aikana yhtiöön tietoon tuli 9 kpl liputusrajan ylittäviä
liputusilmoituksia. Tarkemmat tiedot liputusilmoituksista ovat nähtävissä yhtiön
verkkosivuilla www.satama.com. Vuoden 2007 aikana liputusilmoituksia on tullut 2
kpl. Yhtiön osakekanta on hajautunut laajalle. 31.12.2006 Suurin omistaja oli
Trainers' House Oy 11,7 prosentin osuudella. Vuoden vaihteen jälkeen Trainers'
Housen omistus on noussut 16,9 %:iin.


RIITA-ASIAT

Helsingin hovioikeus hylkäsi 5.1.2006 annetulla päätöksellä Satama Interactive
Oyj:n vuoden 2000 hallituksen jäseniä ja toimitusjohtajaa vastaan nostetut
syytteet oikeudenkäynnissä, joka käsitteli epäiltyä tulosvaroituksen
myöhästymistä keväällä 2000.

Päätöksessään Helsingin hovioikeus hylkäsi myös valtionsyyttäjän Satama
Interactive Oyj:lle esittämän yhteisösakkovaatimuksen.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi ensimmäisenä oikeusasteena syytteen vuonna 2005.


OSINGONMAKSU

Sataman hallitus esittää 22.3.2007 järjestettävälle varsinaiselle
yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2006 ei jaeta osinkoa. Sen sijaan hallitus
tulee esittämään varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valtuuttaisi
hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön
voitonjakokelpoisilla varoilla siten, että hankittavien osakkeiden lukumäärä on
korkeintaan 4.000.000 osaketta, joka määrä vastaa alle 10 % yhtiön tämän
hetkisestä rekisteröidystä osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta
äänimäärästä.- - -

Tässä katsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen
näkemykseen, ja todelliset tulokset voivat poiketa nyt arvioidusta.

- - -
HUOMIOITAVAA LUVUISTA

Katsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita
noudattaen. Satama on tämän tilinpäätöstiedotteen laatimiseen soveltanut samoja
laadintaperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2005, jossa laatimisperiaatteet on
kuvattu. Tilinpäätöstiedotteessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.


TULOSLASKELMA IFRS (Teur)
               Konserni   Konserni   Konserni   Konserni
                1.10.-    1.10.-    1.1.-    1.1.-
               31.12.06   31.12.05   31.12.06   31.12.05

Liikevaihto           11 251    7 846    35 779    27 562

Liiketoiminnan muut tuotot     11      99     175     158

Kulut:
Materiaalit ja palvelut     2 503    1 245    6 187    4 428
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat kulut         6 116    4 650    21 609    16 352
Poistot              204     205     814     773
Liiketoiminnan muut kulut    1 697    1 466    7 141    5 046

Liiketulos             743     378     203    1 121

Rahoitustuotot ja kulut       10     177      13     259
Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta   -6            -4

Tulos ennen veroja         748     555     212    1 380

Tuloverot             -202*)   1 350*)    -129*)   1 157*)

Tilikauden tulos          546    1 905      83    2 537

Jakautuminen:
Emoyhtiön omistajille       546    1 905      83    2 537


Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta
laskettu osakekohtainen tulos:
Laimentamaton
osakekohtainen tulos (eur)    0,01     0,05     0,00     0,07
Laimennusvaikutuksella oikaistu
osakekohtainen tulos (eur)    0,01     0,05     0,00     0,06

*) Tuloslaskelman verot ovat laskennallisia.


TASE IFRS (Teur)
                       Konserni    Konserni
                       31.12.06    31.12.05
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet              1 591     1 150
Liikearvo                    9 953     8 978
Muut aineettomat hyödykkeet            148      154
Muut rahoitusvarat                 43       39
Muut saamiset                   160      157
Laskennalliset verosaamiset           5 689     5 861
Pitkäaikaiset varat yhteensä          17 583     16 339

Lyhytaikaiset varat
Myyntisaamiset ja muut saamiset         12 150     8 407
Rahavarat                     547     3 276
Lyhytaikaiset varat yhteensä          12 697     11 683

Varat yhteensä                 30 280     28 022


OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma                    859      843
Osakeanti                             14
Ylikurssirahasto                13 101     12 792
Muuntoerot                     -1       -1
Kertyneet voittovarat              7 704     7 545
Oma pääoma yhteensä               21 663     21 193

Pitkäaikaiset velat
Laskennallinen verovelka                      16
Pitkäaikaiset muut velat              373      494
Pitkäaikaiset velat yhteensä            373      510

Lyhytaikaiset ostovelat ja muut velat      8 085     6 319
Lyhytaikaiset varaukset              160
Lyhytaikaiset velat yhteensä           8 245     6 319

Velat yhteensä                  8 618     6 829

Oma pääoma ja velat yhteensä          30 280     28 022


RAHAVIRTALASKELMA IFRS (Teur)
                      Konserni    Konserni
                         1.1.-     1.1.-
                       31.12.06    31.12.05

Tilikauden tulos                  83     2 537
Oikaisut tilikauden tulokseen          1 151      884
Käyttöpääoman muutos              -1 918     -2 538
Rahoituserät                    43      108
Liiketoiminnan rahavirta             -640      992

Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin           -2 368     -7 547
Lisäkauppahinnan muutos              -424
Investointien rahavirta             -2 792     -7 547

Maksullinen osakeanti               345      957
Omien osakkeiden hankkiminen           -103
Omien osakkeiden käyttö              103      244
Pitkäaikaisten saamisten lisäys/vähennys      295      217
Lainojen lisäys/vähennys              62
Rahoituksen rahavirta               703     1 417

Rahavarojen muutos               -2 729     -5 138
Rahavarat kauden alussa             3 276     8 413
Rahavarat kauden lopussa              547     3 276

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (Teur)
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

            Osake- Osake- Ylikurssi- Muunto- Kertyneet
            pääoma anti  rahasto   erot   voittovarat Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2005    811     11 881    144     4 673   17 509
Muuntoerot                     -145           -145
Käytetyt osakeoptiot    32  14    911                957
Osakeperusteisten maksujen
kustannus                             91     91
Omien osakkeiden hankinta                    1 724   1 724
Omien osakkeiden käyttö                    -1 481   -1 481
Tilikauden tulos                        2 537   2 537
Oma pääoma 31.12.2005   843  14  12 792    -1     7 545   21 193

Oma pääoma 1.1.2006    843  14  12 792    -1     7 545   21 193
Käytetyt osakeoptiot    16  -14    308                310
Osakeperusteisten maksujen
kustannus                             40     40
Omien osakkeiden hankinta                     103    103
Omien osakkeiden käyttö                      -67    -67
Tilikauden tulos                          83     83
Oma pääoma 31.12.2006   859     13 101    -1     7 704   21 663


INVESTOINNIT (Teur)              Konserni    Konserni
                         1.1.-      1.1-
                       31.12.06    31.12.05
Bruttoinvestoinnit aineellisiin
ja aineettomiin hyödykkeisiin
sekä osakkeisiin                 2 394     8 302

Bruttoinvestoinnit
 % liikevaihdosta                 6,7      30,1


HENKILÖSTÖ                  Konserni    Konserni
                         1.1.-      1.1-
                       31.12.06    31.12.05

Henkilöstö keskimäärin               370      305
Henkilöstö kauden lopussa             366      375


VASTUUSITOUMUKSET (Teur)           Konserni    Konserni
                       31.12.06    31.12.05

Omista sitoumuksista annetut
vakuudet ja vastuut               5 752     6 201


MUITA TUNNUSLUKUJA              Konserni    Konserni
                         1.1.-      1.1-
                       31.12.06    31.12.05

Omavaraisuusaste (%)               71,9      75,6
Oma pääoma/osake (eur)              0,53      0,53


Helsingissä 8.2.2007

SATAMA INTERACTIVE OYJ

HALLITUS


Lisätietoja:
Jarmo Lönnfors, toimitusjohtaja, 0207 581 717
Martti Ojala, talousjohtaja, 0207 581 637

JAKELU:
OMX
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.satama.com