Tilinpäätöstiedote

Helsinki, FINLAND

  SSK Suomen Säästäjien   PÖRSSITIEDOTE 9.2.2007 klo 12
  Kiinteistöt Oyj

  SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE
  2006

  SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n konsernin taloudellinen tulos
  muodostui edellisvuotta paremmaksi. SSK-konsernin liikevoitto katsauskaudella
  oli 847 TEUR (370). Konsernin tilikauden voitto oli 953 TEUR (281).

  Liikevaihto oli 783 TEUR (796) koostuen vuokra- ja hallintopalkkiotuotoista.
  Yhtiö sai osinkotuloja vuonna 2006 63 TEUR (38). Muut tuotot sisältävät SSK
  Kauppakiinteistöt Oy:n osakekannan kaupasta syntyneen myyntivoiton noin 500
  TEUR.

  Tilinpäätös on laadittu IFRS-standardien mukaisesti. Siirtymisestä IFRS-
  raportointiin annettiin erillinen pörssitiedote 27.1.2006. Omistetut
  sijoituskiinteistöt arvostetaan tilinpäätöksessä historialliseen
  alkuperäiseen hankintamenoon ja suunnitelman mukaisiin poistoihin perustuen.


  KONSERNITULOSLASKELMA (TEUR)     2006   2005   muutos%

  Liikevaihto              783    796     -1,6
  Muut tuotot              500     0     100,0
  Poistot               -125   -123      1,6
  Liiketoiminnan muut kulut      -311   -303      2,6
  Liikevoitto              847    370     128,9
  Rahoitustuotot ja kulut (netto)    70    32     118,8
  Voitto ennen veroja          917    402     128,1
  Verot                 35   -120    -129,1
  EMOYHTIÖN OMISTAJILLE
  KUULUVA VOITTO            953    281     239,2

  KONSERNITASE (TEUR)

  VARAT
  Pitkäaikaiset varat
  Sijoituskiinteistöt         2790   2915     -4,3
  Muut sijoitukset            0    250    -100,0

  Lyhytaikaiset varat
  Laskennalliset verosaamiset       0     0      0
  Myyntisaamiset ja muut saamiset    415    191     117,3
  Käypään arvoon tulosvaikutteisesti
   kirjattavat rahavarat        630    400     57,5
  Rahavarat               818    353     131,7
  VARAT YHTEENSÄ            4653   4109     13,2


  OMA PÄÄOMA JA VELAT

  EMOYHTIÖN OMISTAJILLE
  KUULUVA OMA PÄÄOMA

  Osakepääoma             2556   2556      0
  Muu oma pääoma            1857   1133     64
  Omapääoma yhteensä          4413   3689     19,6

  Pitkäaikaiset velat           0     0      0
  laskennalliset verovelat        46    87     -47,1
  lyhytaikaiset velat          194    334     -41,9
  Velat yhteensä            240    421     -43,0
  OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ     4653   4109     13,2


  LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA (TEUR)

               osake-   vara-   kert.   oma pääoma
               pääoma   rahasto  voitto-  yhteensä
                         varat
  OMA PÄÄOMA 1.1.2005    2556   7     1072   3635
  Osingonjako                  -228
  Tilikauden tulos                281
  OMA PÄÄOMA 31.12.2005   2556   7     1125   3688

  OMA PÄÄOMA 1.1.2006    2556   7     1125   3688
  Osingonjako                  -228
  Tilikauden tulos                953
  OMA PÄÄOMA 31.12.2006   2556   7     1850   4413


  KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA(TEUR)       2006   2005

  Liiketoiminnan nettorahavirta          412    530

  Investointien rahavirrat
  -investoinnit aineellisiin
  käyttöomaisuus hyödykkeisiin           0    -19
  -investoinnit käypään arvoon tulos-
   vaikutteisesti kirjattaviin rahavaroihin   -630     0
  -osakkuusyritysten myynti            750     0
  -käypään arvoon tulosvaikutteisesti
   kirjattavien rahavarojen myynti        413     0
  Investointien nettorahavirta          533    -19

  Rahoituksen rahavirrat
  -osingonjako                  -228   -228
  lyhytaikaisten velkojen
  -takaisinmaksut                -252   -252
  Rahoituksen nettorahavirta           -480   -480

  Rahavarojen muutos               465    31


  TUNNUSLUKUJA             2006   2005

  Tulos/osake (EUR)          0,63   0,19

  Oma pääoma/osake (EUR)        2,90   2,43

  Omavaraisuusaste %         95,0   89,8

  Bruttoinvestoinnit
  käyttöomaisuuteen (TEUR)       0    19
  % liikevaihdosta           0     2,4

  Henkilöstö keskimäärin        0     0

  Konsernin vastuusitoumukset (TEUR)

  Annetut pantit omasta puolesta    0     0

  Velan vakuudeksi annetut
  kiinnitykset omasta puolesta     0     757

  Yhteensä               0     757

  SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n konsernilla ei ole
  vekseli- eikä takausvastuita eikä kattamattomia
  eläkevastuita.

  Vuoden 2006 voitosta ei tule maksettavaa tuloveroa, sillä aikaisemmin
  verotuksessa vahvistettuja tappioita pystytään hyödyntämään kauden
  positiivista tulosta vastaan. Kyseisiin tappioihin liittyen ei ole kirjattu
  laskennallista verosaamista, koska tappioiden hyödyntämistä on aiemmin
  pidetty epävarmana.

  SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konserniin kuuluvat
  Kiinteistö Oy Antintori, Kiinteistö Oy Toejoen City sekä
  hotelli- ja ravintolatoimintaa 30.4.2000 asti harjoittanut
  SSK Interpori Oy. SSK Interpori Oy:llä ei vuonna 2006 ollut
  toimintaa.

  Kiinteistö Oy Antintori omistaa Porissa 2.339 m²:n tontin
  ja tontilla sijaitsevat noin 6.307 m²:n toimisto-, hotelli-
  ja ravintolatilat sekä kellarikerroksen, jossa on
  varastotiloja ja paikat 61 autolle. Kiinteistöyhtiön tilat
  on kokonaan vuokrattu. Suurin yksittäinen vuokralainen on
  Scandic Hotels Oy, jonka käytössä on noin 3.500 m² hotelli-
  ja ravintolatilaa. SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj
  omistaa kaikki Kiinteistö Oy Antintorin osakkeet.

  Kiinteistö Oy Toejoen City omistaa Porin kaupungilta
  vuokratulla tontilla sijaitsevan 691 m²:n liikekiinteistön.
  Kiinteistö on kokonaan vuokrattu. SSK Suomen Säästäjien
  Kiinteistöt Oyj omistaa kaikki Kiinteistö Oy Toejoen Cityn
  osakkeet.

  SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj omisti 18.8.2006 asti myös SSK
  Kauppakiinteistöt Oy:n osakekannan. 3.7.2006 Keskon Eläkekassa ilmoitti
  käyttävänsä oikeuttaan vaihtaa SSK Kauppakiinteistöt Oy:n joulukuussa 2002
  liikkeeseen laskeman 12.000.000 euron määräisen vaihtovelkakirjalainan 1/2002
  yhtiön osakkeiksi. Vaihtovelkakirjan konvertoinnin yhteydessä Keskon
  Eläkekassa oli oikeutettu ja velvollinen lunastamaan myös kaikki SSK Suomen
  Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n omistamat 250 000 SSK Kauppakiinteistöt Oy:n
  osaketta. Kauppakirja osakkeista tehtiin 18.8.2006. Kaupan positiivinen
  vaikutus SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n tulokseen vuonna 2006 on
  noin 500 TEUR. Vuonna 2006 SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj sai
  osinkotuottoja SSK Kauppakiinteistöt Oy:ltä 63 TEUR ja
  hallintopalkkiotuottoja 109 TEUR.

  Tämän hetkisen arvion mukaan kuluvan tilikauden tulos muodostuu vuoden 2006
  tulosta olennaisesti pienemmäksi. Tämä johtuu siitä, että SSK
  Kauppakiinteistöt Oy:n myynnin vuoksi yhtiöltä jäävät pois kyseiseltä
  yhtiöltä saadut osinkotuotot 63 TEUR ja hallintopalkkiotuotot 109 TEUR sekä
  osakekannan myyntivoitto 500 TEUR.

  Tiedotteessa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomat.

  Vuosikooste yhtiön vuonna 2006 antamista pörssitiedotteista on luettavissa
  internetissä yhtiön kotisivuilla osoitteessa: http://www.sskoyj.fi/

  Tilinpäätös julkaistaan 1.3.2007.

  Varsinainen yhtiökokous pidetään 9.3.2007 klo 13 Scandic Hotellin tiloissa,
  Itsenäisyydenkatu 41, 28100 Pori.

  HALLITUKSEN OSINGONJAKOESITYS

  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 227.918,55 euroa eli
  0,15 euroa per osake ja että loppuosa voitosta kirjataan taseen vapaaseen
  omaan pääomaan. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 14.3.2007. Hallitus esittää
  yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 21.3.2007 alkaen.


  SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ
  Hallitus


  Esa Haavisto             Ilpo Pirilä

  JAKELU
  Helsingin pörssi
  Rahoitustarkastus
  Keskeiset tiedotusvälineet