KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


COMPTEL OYJ     PÖRSSITIEDOTE 14.2.2007 KLO 8.10

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Comptel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 19. päivänä maaliskuuta 2007 kello 11.00 Finlandia-talon
terassisalissa (sisääntulo ovista K4 ja M4) osoitteessa Mannerheimintie 13 e,
00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kello 10.00.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Yhtiöjärjestyksen 11 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat
asiat

2. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

     Hallitus ehdottaa, että voimassa olevaa yhtiöjärjestystä muutettaisiin
     seuraavasti:

    1. Vähimmäis- ja enimmäispääomaa koskeva 3 § poistetaan;

    2. Osakkeiden vähimmäis- ja enimmäislukumäärää sekä nimellisarvottomuutta
     koskeva 4 § poistetaan;

    3. Yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan siten, että toiminimenkirjoitus
     muutetaan edustamisoikeudeksi;

    4. Varsinaista yhtiökokousta koskevaan yhtiöjärjestyksen 11 §:ään tehdään
     uuden osakeyhtiölain edellyttämiä terminologisia täsmennyksiä; ja

    5. Osinko-oikeutta, merkintäoikeutta ja täsmäytyspäivämenettelyä koskeva
     yhtiöjärjestyksen 13 § poistetaan.

3. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

     Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukselle myönnettäisiin
     valtuutus päättää enintään 10.700.000 oman osakkeen hankkimisesta.

     Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
     osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden
     hankintahetken markkinahintaan Helsingin Pörssissä.

     Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
     yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai
     toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
     toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai
     mitätöitäviksi.

     Hankintavaltuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeanneista ja osakkeisiin
  oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

     Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin
     päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien
     omien osakkeiden luovuttamisesta joko maksua vastaan tai maksutta.

     Lisäksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus
     valtuutettaisiin antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
     optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat saamaan
     maksua vastaan yhtiön osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia
     osakkeita, joko siten, että merkintähinta maksetaan rahana tai
     käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.


     Annettavien uusien osakkeiden lukumäärä, mukaan lukien erityisten
     oikeuksien perusteella saatavat osakkeet, voi olla enintään 21.400.000
     kappaletta. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden, jotka voidaan
     luovuttaa ja/tai saada erityisten oikeuksien perusteella, määrä voi
     olla enintään 10.700.000 kappaletta.

     Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
     luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille heidän osakeomistuksensa suhteessa
     tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla,
     jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
     osakkeiden mahdollinen käyttäminen yhtiön pääomarakenteen
     kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen
     tai toteuttamiseen taikka yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien
     toteuttamiseen.

     Valtuutus sisältäisi myös oikeuden päättää maksuttomasta osakeannista
     yhtiölle itselleen. Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla
     yhdessä yhtiölle valtuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden
     lukumäärän kanssa enintään 10.700.000 osaketta.

     Uusien osakkeiden merkintähinta ja omista osakkeista maksettava määrä
     merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

     Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2008 saakka.

Hallituksen kokoonpano

     Osakkeenomistajat, jotka omistavat yhtiön osakkeista n. 38,2 %, ovat
     ilmoittaneet yhtiölle tulevansa ehdottamaan yhtiökokouksessa, että
     hallitukseen valittaisiin nykyisen hallituksen jäsenet Olli Riikkala
     (DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (hallituksen päätoiminen puheenjohtaja,
     Basware Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy), Matti
     Mustaniemi (partner, Tempo CSF Oy) ja Juhani Lassila (toimitusjohtaja,
     Agros Oy) sekä uutena jäsenenä Juhani Hintikka (johtaja, Nokia
     Networks).

Osallistumisoikeus

     Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
     perjantaina 9.3.2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
     Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
     Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen
     päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi
     osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten.

     Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee
     ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään 9.3.2007 kello 16.00
     mennessä joko kirjallisesti osoitteeseen Comptel Oyj, Lapinrinne 3,
     00100 Helsinki (kuoreen merkintä 'yhtiökokous') tai puhelimitse
     numeroon (09) 70011 793 maanantaista perjantaihin kello 9.00-16.00 tai
     telefaxilla numeroon (09) 70011 224 tai sähköpostilla osoitteeseen
     yhtiokokous@comptel.com. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan
     edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Tilinpäätösasiakirjat ja osinko

     Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ja hallituksen ehdotukset ovat
     osakkeenomistajien nähtävinä 12.3.2007 alkaen yhtiön pääkonttorissa
     osoitteessa Lapinrinne 3, 00100 Helsinki (vastaanotto). Asiakirjoista
     lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille, puh. (09) 70011
     793.

     Hallitus on päättänyt esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
     vuodelta 2006 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen
     päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 22.3.2007 Suomen
     Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus
     esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 29.3.2007.

Vuosikertomuksen ilmestyminen

     Vuosikertomus on saatavissa 9.3.2007 alkaen yhtiön internet-sivuilla
     www.comptel.com ja tilattavissa osoitteesta Comptel Oyj, Lapinrinne 3,
     00100 Helsinki.


Helsingissä 14.2.2007

COMPTEL OYJ

Hallitus


Lisätietoja:

Samppa Seppälä, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja
Puh. 050 5680533

Jakelu:

Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet