KUTSU SATAMA INTERACTIVE OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


SATAMA INTERACTIVE OYJ	PÖRSSITIEDOTE 28.2.2007 KLO 18:30            

Satama Interactive Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen        
yhtiökokoukseen, joka pidetään 21. päivänä maaliskuuta 2007 kello 15.00 alkaen 
Sataman pääkonttorissa osoitteessa Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki.     

Osakeyhtiölaissa säädettyjen ja yhtiöjärjestyksessä määrättyjen asioiden lisäksi
yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat hallituksen ehdotukset:         

SATAMAN HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI         

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestykseen tehdään osakeyhtiölain        
kokonaisuudistuksesta johtuvia muutoksia ja eräitä muita pääasiassa       
teknisluontoisia muutoksia, joilla yhtiöjärjestystä selkeytetään ja se saatetaan
vastaamaan lain nykyistä sanamuotoa ja määräyksiä.               

(i) 3 §, 4 § ja 6 §: poistetaan vähimmäis- ja enimmäisosakepääomaa, osakkeiden 
lukumäärää sekä täsmäytyspäivää koskevat määräykset.              

(ii) 7 §: poistetaan hallituksen jäsenen eroamista ja tyhjäksi jääneen paikan  
täyttämistä koskevat määräykset.                        

(iii) 9 ja 10 §: poistetaan hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäviä ja     
hallituksen kokousmenettelyä koskevat määräykset.                

(iv) 11 §: muutetaan toiminimenkirjoitusoikeus edustusoikeudeksi uuden     
osakeyhtiölain mukaisesti.                           

(v) 12 §: poistetaan koko pykälä lukuun ottamatta kokouskutsua koskevaa     
kappaletta. Muutetaan kokouskutsua koskevaa kappaletta siten, että kutsun voi  
aikaisintaan lähettää kolme kuukautta ennen yhtiökokousta.           

(vi) 13 §: muutetaan varsinaisen yhtiökokouksen asialistaa koskevat määräykset 
uuden osakeyhtiölain mukaisiksi.                        

(vii) 14 §: muutetaan yhtiökokoukseen ilmoittautumista koskevaa kohtaa siten,  
että ilmoittautumisen määräpäivä voi olla aikaisintaan kymmenen päivää ennen  
kokousta.                                    

(viii) 15 § ja 16 §: yksinkertaistetaan tilintarkastajia ja tilikautta koskevia 
säännöksiä.                                   

(ix) 17 §: poistetaan tarpeettomana maininta siitä, että ellei         
yhtiöjärjestyksestä muuta johdu, noudatetaan kulloinkin voimassa olevan     
osakeyhtiölain säännöksiä.                           

Lisäksi yhtiöjärjestyksen muihin kohtiin tehtäisiin tarvittavat kielelliset   
muutokset ja pykälänumerointia muutettaisiin.                  

Ehdotettu uudistettu yhtiöjärjestys on kokonaisuudessaan liitteenä 1.      

SATAMAN HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ  
OSAKEANNISTA, JOKA SISÄLTÄÄ OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUKSEN, SEKÄ ERITYISTEN    
OIKEUKSIEN ANTAMISESTA                             

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi hallitukselle annettavasta
osakeantia ja erityisten oikeuksien antamista koskevista valtuutuksista alla  
olevin ehdoin.                                 

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää maksullisesta tai   
maksuttomasta osakeannista käsittäen uusien osakkeiden antamisen ja yhtiön   
hallussa mahdollisesti olevien omien osakkeiden luovutuksen.          

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää optio-oikeuksien ja  
muiden erityisten oikeuksien, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia  
osakkeita tai yhtiön hallussa mahdollisesti olevia yhtiön osakkeita,      
antamisesta.                                  

Osakeantia ja/tai erityisiä oikeuksia koskevien valtuutuksien perusteella    
voidaan yhdessä tai useammassa erässä antaa uusia osakkeita ja/tai luovuttaa  
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita enintään 8.000.000 kappaletta, joka vastaa
noin 19,4 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista osakkeista.         

Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2008 saakka.                  

Hallitus on muutoin valtuutettu päättämään osakeannin ja erityisten oikeuksien 
antamisen kaikista ehdoista mukaan lukien sen, että hallituksella on oikeus   
päättää myös suunnatuista osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta.  
Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että   
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Valtuutusta ei voi     
kuitenkaan käyttää henkilöstön kannustamiseen.                 


SATAMAN HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI VALTUUTUKSEKSI PÄÄTTÄÄ  
YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA                      
                                        
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi hallitukselle annettavasta
omien osakkeiden hankkimista koskevasta valtuutuksesta alla olevin ehdoin.   

Hallituksella on valtuutuksen perusteella oikeus päättää omien osakkeiden    
hankkimisesta. Osakkeita voidaan hankkia hallituksen päättämään arvoon, joka  
perustuu julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken käypään   
arvoon. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.     

Omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen perusteella omia osakkeita  
voidaan hankkia, yhdessä tai useammassa erässä, yhteensä enintään 4.000.000   
kappaletta, joka vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön liikkeeseen lasketuista   
osakkeista.                                   

Valtuutus on voimassa 30.6.2008 saakka.                     

Hallitus on valtuutettu muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan  
lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Valtuutuksessa ei ole suljettu pois   
hallituksen oikeutta päättää myös suunnatusta omien osakkeiden hankkimisesta,  
jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.            

OSINGONMAKSU                                  

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2006 ei makseta 
osinkoa. 
                                    
ASIAKIRJAT  
                                  
Jäljennökset tilinpäätöstä koskevista asiakirjoista sekä hallituksen ehdotukset 
liitteineen ovat osakkeenomistajien nähtävillä 12.3.2007 alkaen yhtiön     
pääkonttorissa, osoitteessa Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki. Jäljennökset  
asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.         

OSALLISTUMISOIKEUS  
                              
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään  
perjantaina 9. maaliskuuta 2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen       
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.             

ILMOITTAUTUMINEN 
                                
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa   
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina 19.3.2007 kello 
12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella Satama Interactive Oyj, Lakiasiat,
Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki tai puhelimitse numeroon 0207 581 581 tai  
sähköpostin välityksellä osoitteella nina.pakalen@satama.com. Kirjeen on oltava 
perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään 
toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.                    

EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENIKSI JA TILINTARKASTAJAKSI 
              
Satama Interactive Oyj:n osakkeenomistajat, joiden osuus äänimäärästä ja    
osakepääomasta on 37,99 % ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenten      
lukumääräksi vahvistetaan 6, ja että hallituksen jäseniksi valitaan Manne    
Airaksinen, Aarne Aktan, Timo Everi, Jari Sarasvuo, Petteri Terho ja Matti   
Vikkula.  
                                   
Hallituksen puheenjohtajan palkkioksi ehdotetaan 4.000 euroa ja jäsenen     
palkkioksi ehdotetaan 2.000 euroa kuukaudelta.                 

Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valitaan edelleen KHT-yhteisö    
PricewaterhouseCoopers Oy.                           

Helsingissä 28.2.2007  
                            
SATAMA INTERACTIVE OYJ                             
Hallitus                                    

LISÄTIETOJA                                   
Martti Ojala, talousjohtaja, 0207 581 637                    

JAKELU                                     
HEX Helsingin Pörssi                              
Keskeiset tiedotusvälineet                           


LIITE 1: SATAMA INTERACTIVE OYJ:N EHDOTETTU YHTIÖJÄRJESTYS           

1. artikla                                   

Yhtiön toiminimi on Satama Interactive Oyj ja kotipaikka Helsingin kaupunki.  
Yhtiön ruotsinkielinen rinnakkaistoiminimi on Satama Interactive Abp ja     
englanninkielinen Satama Interactive Plc.                    

2. artikla                                   

Yhtiön toimialana on itse ja/tai tytär- ja osakkuusyhtiöiden kautta harjoittaa 
yritysten ja yhteisöjen tiedonvälitystä palvelevaa toimintaa ja         
tietoverkkopalveluihin ja interaktiiviseen mediaan ja niiden kehittämiseen,   
ylläpitoon sekä konsultointiin liittyvää myynti-, markkinointi- ja       
jakelutoimintaa, sekä edistää asiakkaittensa tuotteiden ja palveluiden     
markkinointia. Yhtiö voi emoyhtiönä huolehtia konsernin yhteisistä palveluista 
ja tehtävistä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä ja arvopapereita sekä 
harjoittaa arvopaperikauppaa.                          

3. artikla                                   

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.                

4. artikla                                   

Yhtiön hallitukseen kuuluu kolmesta kahdeksaan (3-8) jäsentä.          

Hallituksen valitsee yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan     
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.                     

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.                 

5. artikla                                   

Yhtiöllä on toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta  
päättää yhtiön hallitus.                            

6. artikla                                   

Yhtiötä edustavat hallituksen jäsen, prokuristi tai muu yhtiön edustamiseen   
nimetty henkilö kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa nimetyille henkilöille    
oikeuden yhtiön edustamiseen siten, että he edustavat yhtiötä kaksi yhdessä tai 
kukin erikseen hallituksen jäsenen tai prokuristin kanssa.           

7. artikla                                   

Kutsu yhtiökokoukseen annetaan osakkeenomistajille tiedoksi ainakin kahdessa  
yhtiökokouksen määräämässä lehdessä julkaistavilla ilmoituksilla aikaisintaan  
kolme (3) kuukautta ja vähintään seitsemäntoista (17) päivää ennen       
yhtiökokousta.                                 

8. artikla                                   

Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:                       
                                        
esitettävä                                   
1. yhtiön ja konsernin tilinpäätökset sekä toimintakertomus;          
2. tilintarkastuskertomus;                           

päätettävä                                   
3. tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;          
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;                   
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;        
6. hallituksen jäsenten lukumäärästä;                      
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;            
8. lehdistä, joissa yhtiökokouskutsu julkaistaan;                

valittava                                    
9. hallituksen jäsenet; ja                           
10. tilintarkastaja.                              

9. artikla                                   

Osakkeenomistajien on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava  
yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla      
aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.                

10. artikla                                   

Yhtiön tilien ja hallinnon tarkastamista varten yhtiökokouksen on valittava   
tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on oltava Keskuskauppakamarin   
hyväksymä tarkastusyhteisö.                           

11. artikla                                   

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.