Vedtægter for NKT Holding A/S

Broendby, DENMARK


Vedtægter, 16. marts 2007, CVR Nr. 62 72 52 14                 

I Selskabets navn, formål og hjemsted                     

II Aktiekapitalen og aktionærerne                       

III Generalforsamlingen                             

IV Bestyrelse og direktion                           

V Revision                                   

VI Årsrapporten                                 

                                        
                                        
I  Selskabets navn, formål og hjemsted                     

§ 1                                       
Selskabets navn er NKT Holding A/S.                       

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Nordiske   
Kabel- og Traad-fabriker (NKT Holding A/S) og NKT A/S (NKT Holding A/S).    

Dets formål er at drive fabriksvirksomhed og handel. Selskabet kan deltage med 
kapital i andre foretagender i tilfælde, hvor dette efter bestyrelsens     
opfattelse kan være tjenligt til fremme af dets formål.             

§ 2                                       
Aktieselskabet har hjemsted i Brøndby kommune, hvor selskabet har sit      
hovedkontor. Efter bestyrelsens bestemmelse kan hovedkontoret flyttes til en  
anden dansk kommune. Filialkontorer kan oprettes efter bestyrelsens bestemmelse.

II Aktiekapitalen og aktionærerne                       

§ 3                                       
Selskabets aktiekapital udgør 471.227.100 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen i stykker på 20 kr. i henhold til 
lovgivningens bestemmelser om udstedelse af børsnoterede værdipapirer, og    
aktieudbyttet vil blive udbetalt efter de herom fastsatte regler. Rettigheder  
vedrørende aktierne skal anmeldes til Værdipapircentralen.           

Selskabets aktiebog føres af Danske Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, 
som ekstern aktiebogfører.                           

Ved generalforsamlingsbeslutning af den 6. april 2006 har generalforsamlingen i 
henhold til aktieselskabslovens § 109a bemyndiget bestyrelsen til at kunne   
træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. Bemyndigelsen er    
gældende frem til selskabets ordinære generalforsamling i 2007, der i henhold  
til vedtægternes § 6 afholdes senest inden udgangen af april 2007.       

§ 3 A                                      
Aktiekapitalen kan ved bestyrelsens beslutning ad én eller flere gange udvides 
ved nytegning af aktier med indtil i alt nominelt kr. 200.000.000 (10.000.000  
stk. aktier). Bemyndigelsen gælder indtil den 5. april 2010. Forhøjelsen kan ske
såvel ved kontant indbetaling, som på anden måde. Svarer tegningskursen til   
markedskursen, kan bestyrelsen bestemme, at tegningen skal ske uden       
fortegningsret for aktionærerne. Hvor forhøjelsen sker ved konvertering af gæld 
eller som vederlag for erhvervelse af en bestående virksomhed eller bestemte  
formueværdier, skal der ikke tilkomme aktionærerne fortegningsret.       

Nye aktier, der udstedes i henhold til ovennævnte bemyndigelse, bærer ret til  
udbytte fra det tidspunkt, bestyrelsen måtte beslutte, dog senest for det    
regnskabsår, hvori kapitalforhøjelsen finder sted. Aktierne skal i øvrigt i   
enhver henseende være underlagt de samme vilkår, som de eksisterende aktier.  


§ 3 B                                      
Generalforsamlingen har den 24. april 2001 bemyndiget bestyrelsen til at udstede
tegningsoptioner (warrants) til medarbejdere og ledelse i selskabet og i    
selskaber, der er koncernforbundne med selskabet med ret til at tegne indtil i 
alt nominelt 12.000.000 DKK aktier (600.000 stk. à 20 DKK). På grundlag af denne
bemyndigelse har bestyrelsen i henholdsvis 2001, 2002 og 2003 udstedt      
tegningsoptioner med ret til at tegne samlet indtil i alt nominelt 9.903.040 DKK
aktier (495.152 stk. à 20 DKK). Der er samtidigt truffet beslutning om de dertil
hørende kapitalforhøjelser. Bestyrelsens beslutninger om at udstede       
tegningsoptioner samt gennemførelsen af de dertil hørende kapitalforhøjelser i 
henhold til bemyndigelsen af den 24. april 2001 er optaget i vedtægternes § 3 C,
§ 3 D og § 3 E. Den uudnyttede del af bemyndigelsen af den 24. april 2001 er  
bortfaldet.                                   
Følgende nye bemyndigelse er blevet besluttet på generalforsamlingen den 3.   
april 2003:                                   
Bestyrelsen er bemyndiget til indtil den 1. april 2008 ad én eller flere gange, 
uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer, at udstede tegningsoptioner 
(warrants) for indtil i alt nominelt 12.000.000 DKK aktier (600.000 stk. à 20  
DKK) til medarbejdere og ledelse i selskabet og i selskaber, der er       
koncernforbundne med selskabet.                         
Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til i perioden indtil den 1. april 2008 ad 
én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod 
kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt 
12.000.000 DKK aktier i forbindelse med udnyttelse af tegningsoptionerne til en 
kurs, der fastsættes af bestyrelsen, eventuelt til favørkurs.          
For kapitaludvidelser i medfør af ovennævnte gælder, at de nye aktier er    
omsætningspapirer og skal i øvrigt i enhver henseende være undergivet de samme 
vilkår som selskabets øvrige aktier, herunder med hensyn til indløselighed og  
indskrænkninger i omsættelighed. De nye aktier giver ret til udbytte fra det  
tidspunkt bestyrelsen bestemmer, dog senest fra det regnskabsår, der følger   
efter kapitalforhøjelsen.                            
I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de tegningsoptioner og for
de kapitalforhøjelser, der udstedes og gennemføres i henhold til bemyndigelsen. 

§ 3 C                                      
I henhold til § 3 B har bestyrelsen den 24. april 2001 besluttet at udstede   
tegningsoptioner (warrants) til selskabets medarbejdere samt medarbejdere i NKT 
Research & Innovation A/S med ret til at tegne for indtil nominelt kr. 3.300.000
aktier i selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag for tegningsoptionerne. I
henhold til § 3 B har bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den dertil   
hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen i § 3 B er herefter nedsat fra nominelt
kr. 12.000.000 til nominelt kr. 8.700.000.                   

Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 6 uger 
efter offentliggørelse af selskabets seneste årsregnskabsmeddelelse i hvert af 
årene 2004, 2005 og 2006 (herefter ”udnyttelsesperioderne”). D.v.s., at     
tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2004 i   
perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2003 og 6 uger   
frem. Tegningsoptionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en   
udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2006, 6 uger 
efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2005 - bortfalder     
uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation.    
Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen 
af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på          
udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til
tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af en tegningsoption til
tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionen. 

Tegningskursen per aktie à nominelt kr. 20 fastsættes til (i) kr. 181 såfremt  
tegning sker i 2004, (ii) kr. 190 såfremt tegning sker i 2005, og (iii) kr. 200 
såfremt tegning sker i 2006.                          

De nye aktier som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionerne skal   
tilhøre samme aktieklasse som de eksisterende aktier og skal i øvrigt i enhver 
henseende være undergivet de samme vilkår som de eksisterende aktier. Aktierne 
skal bære ret til udbytte fra tidspunktet for registrering af nytegningen hos  
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registrering vil så vidt muligt ske efter den  
ordinære generalforsamling det pågældende år, hvorfor aktierne først vil give  
ret til udbytte det efterfølgende år.                      

Tegningsoptionerne skal i øvrigt være undergivet følgende vilkår:        

Optionsindehaver gør en tegningsoption gældende (udnytter tegningsoptionen) ved 
skriftlig meddelelse herom til selskabets kontor indenfor en udnyttelsesperiode.
Selskabet bekræfter modtagelsen af meddelelsen over for optionsindehaver.    
Indbetaling skal foretages kontant til Selskabet samtidig med indskrivning på  
tegningsliste og inden 14 dage efter, at Selskabets bekræftelse er fremsendt til
optionsindehaver.                                

En tegningsoption er personlig og kan i intet tilfælde gøres til genstand for  
overdragelse eller overgang, heller ikke i forbindelse med bodeling, og kan ikke
pantsættes eller på anden måde tjene til fyldestgørelse af optionsindehavers  
kreditorer.                                   

Såfremt en indehaver af tegningsoptioner inden den 1. januar 2004 selv opsiger 
eller opsiges af selskabet eller af et af selskabet helt eller delvist ejet   
datterselskab, bortfalder indehavers tegningsoptioner på opsigelsestidspunktet 
automatisk, uden varsel og uden kompensation. Hvis indehavers ansættelsesophør 
skyldes (i) alderspension efter de fyldte 60 år, (ii) varig nedsættelse af   
indehavers generelle erhvervsevne af helbredsmæssige årsager (d.v.s. fysisk   
eller psykisk invaliditet) med totredjedele (2/3) eller mere, eller (iii)    
indehavers død, er indehaver eller dennes bo alligevel berettiget til fortsat at
beholde tegningsoptionerne til udnyttelse i overensstemmelse med de herfor   
gældende regler. Hvis det er selskabet eller et af selskabet helt eller delvist 
ejet datterselskab, der opsiger indehaver, kan bestyrelsen endvidere i særlige 
situationer efter eget skøn beslutte, at indehaver - eventuelt på de af     
bestyrelsen fastsatte særlige vilkår - alligevel skal være berettiget til helt 
eller delvist at beholde og udnytte sine tegningsoptioner.           

Såfremt der inden en tegningsoptions udnyttelse gennemføres en eller flere af  
følgende kapitalændringer, skal tegningsoptionsindehaverne ved udnyttelsen af  
nærværende tegningsoption kompenseres i relation til det antal aktier, der kan 
tegnes i henhold til tegningsoptionerne, og/eller tegningskursen for aktierne, 
således at optionsindehaver i økonomisk henseende og i relation til aktieandel 
(nedrundet) stilles som om optionen var udnyttet umiddelbart forud for den   
pågældende beslutnings gennemførelse:                      
Kapitalforhøjelse ved fondsaktieemission.                    
Kapitalforhøjelse, hvorved aktier kan tegnes til en kurs, der er mere end 10 % 
lavere end markedsværdien på tegningstidspunktet (jf. dog pkt. 6 ndf.).     
Udstedelse af tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende, hvorved 
aktier kan tegnes til en kurs, der er mere end 10 % lavere end markedsværdien på
udstedelsestidspunktet (jf. dog pkt. 6 ndf.). Der skal ikke ske regulering ved 
efterfølgende udnyttelse/konvertering.                     
Kapitalnedsættelse, hvor der sker udbetaling til eksisterende aktionærer af   
beløb, der overstiger pågældende aktiers markedsværdi med mere end 10 % på   
tidspunktet for kapitalnedsættelsens beslutning.                
Kapitalnedsættelse til dækning af underskud.                  
Udlodning af ekstraordinært stort udbytte. Hvorvidt et udbytte skal betragtes  
som ekstraordinært stort besluttes af bestyrelsen. Regulering skal kun ske i  
forhold til den ekstraordinære del af udbyttet.                 

De i punkt 4 nævnte forhold administreres af selskabets bestyrelse, som træffer 
endelig og bindende beslutning om gennemførelse og beregning af eventuel    
justering af tegningsoptionerne, herunder i forhold til tegningskurs og     
aktieandel.                                   

Følgende forhold skal uanset punkt 4 og uanset tegningskurs ikke medføre    
regulering:                                   
Udstedelse samt efterfølgende udnyttelse/konvertering af tegningsoptioner,   
konvertible gældsbreve eller lignende til selskabets eller et datterselskabs  
medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer.                    
Kapitalforhøjelse ved tegning af nye aktier, herunder medarbejderaktier, uden  
fortegningsret for selskabets aktionærer.                    

Såfremt der, inden tegningsoptionernes udnyttelse,               
træffes beslutning om opløsning af selskabet, herunder ved fusion eller     
spaltning hvor selskabet ophører med at eksistere,               
træffes beslutning om afnotering af selskabets aktier på Københavns Fondsbørs, 
eller                                      
såfremt en aktionær i fællesskab med selskabets bestyrelse beslutter, at de   
øvrige aktionærer i selskabet skal lade deres aktier indløse af aktionæren, jf. 
aktieselskabslovens § 20 b, skal selskabet inden sådan beslutnings gennemførelse
give indehaverne af tegningsoptioner mulighed for at udnytte deres       
tegningsoptioner til tegning af nye aktier i selskabet. Tegningskursen     
fastsættes til tegningskursen gældende for den nærmestliggende         
udnyttelsesperiode. Indehaverne af tegningsoptioner får herefter af selskabet en
frist på 4 uger til over for selskabet skriftligt at meddele, om        
tegningsoptionerne ønskes udnyttet. Efter udløbet af denne periode, udløber de 
tegningsoptioner, hvorom der ikke er givet meddelelse om udnyttelse, automatisk,
uden varsel og kompensation.                          

Såfremt der, inden tegningsoptionernes udnyttelse, afgives offentligt købstilbud
på selskabets aktier - enten frivilligt eller tvangsmæssigt, hvorefter én    
aktionær direkte eller indirekte erhverver mere end 2/3 af selskabets nominelle 
aktiekapital, skal selskabet give indehaverne af tegningsoptioner mulighed for 
at udnytte deres tegningsoptioner til tegning af nye aktier i selskabet.    
Indehaverne af tegningsoptioner får herefter af selskabet en frist på 4 uger til
over for selskabet skriftligt at meddele, om tegningsoptionerne ønskes udnyttet.
Tegningskursen fastsættes til tegningskursen gældende for den nærmestliggende  
udnyttelsesperiode. Indehaverne har ret men ikke pligt til at udnytte      
tegningsoptionerne, og tegningsoptioner som ikke udnyttes inden ovennævnte   
periodes udløb fortsætter uændrede og kan udnyttes til senere tegning af aktier 
indenfor de ordinære udnyttelsesperioder. I tilfælde af at punkt 7 og 8 finder 
samtidig anvendelse, skal punkt 7 have forrang.                 

Beslutning om andre af selskabets forhold end de ovenfor i punkt 4-8 nævnte skal
ikke påvirke vilkårene for tegningsoptionernes udøvelse.            

§ 3 D                                      
I henhold til § 3 B har bestyrelsen i januar 2002 besluttet at udstede     
yderligere tegningsoptioner (warrants) til selskabets medarbejdere samt     
medarbejdere i NKT Research & Innovation A/S med ret til at tegne for indtil  
nominelt kr. 3.465.000 aktier i selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag  
for tegningsoptionerne. I henhold til § 3 B har bestyrelsen samtidig truffet  
beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen i § 3 B er  
herefter nedsat til nominelt kr. 5.235.000, jf. ligeledes § 3 C.        

Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 6 uger 
efter offentliggørelse af selskabets seneste årsregnskabsmeddelelse i hvert af 
årene 2005, 2006 og 2007 (herefter ”udnyttelsesperioderne”). D.v.s., at     
tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2005 i   
perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2004 og 6 uger   
frem. Tegningsoptionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en   
udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2007, 6 uger 
efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2006 - bortfalder     
uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation.    
Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen 
af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på          
udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til
tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af en tegningsoption til
tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionen. 

Tegningskursen per aktie à nominelt kr. 20 fastsættes til (i) kr. 115 såfremt  
tegning sker i 2005, (ii) kr. 121 såfremt tegning sker i 2006, og (iii) kr. 127 
såfremt tegning sker i 2007.                          

De nye aktier som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionerne skal   
tilhøre samme aktieklasse som de eksisterende aktier og skal i øvrigt i enhver 
henseende være undergivet de samme vilkår som de eksisterende aktier. Aktierne 
skal bære ret til udbytte fra tidspunktet for registrering af nytegningen hos  
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Registrering vil så vidt muligt ske efter den  
ordinære generalforsamling det pågældende år, hvorfor aktierne først vil give  
ret til udbytte det efterfølgende år.                      

Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i § 3 C punkt 1-9 angivne 
vilkår, dog således at kravet om fortsat ansættelse i § 3 C punkt 3 skal gælde 
frem til den 1. januar 2005 for så vidt angår de heri omhandlede        
tegningsoptioner.                                

§ 3 E                                      
I henhold til § 3 B har bestyrelsen i januar 2003 besluttet at udstede     
yderligere tegningsoptioner (warrants) til selskabets medarbejdere samt     
medarbejdere i NKT Research & Innovation A/S med ret til at tegne for indtil  
nominelt kr. 3.138.040 aktier i selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag  
for tegningsoptionerne. I henhold til § 3 B har bestyrelsen samtidig truffet  
beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Bemyndigelsen i § 3 B er  
herefter nedsat til nominelt kr. 2.096.960, jf. ligeledes § 3 C.        

Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 6 uger 
efter offentliggørelse af selskabets seneste årsregnskabsmeddelelse i hvert af 
årene 2006, 2007 og 2008 (herefter ”udnyttelsesperioderne”). D.v.s., at     
tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2006 i   
perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2005 og 6 uger   
frem. Tegningsoptionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en   
udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2008, 6 uger 
efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2007 - bortfalder     
uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation.    
Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen 
af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på          
udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til
tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af en tegningsoption til
tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionen. 

Tegningskursen per aktie à nominelt kr. 20 fastsættes som en fast tegningskurs 
med fradrag af eventuelt udbytte besluttet af selskabets generalforsamling i  
perioden fra den 1. januar 2003 og frem til og med den generalforsamling, der  
afholdes umiddelbart forud for optionsindehavers udnyttelse af tegningsoptionen 
og registrering af de nytegnede aktier, jf. ndf. Såfremt nytegnede aktier måtte 
give ret til udbytte på selskabets generalforsamling det år, tegningsoptionen  
udnyttes, skal der ikke ske nogen reduktion af tegningskursen for udbetalt   
udbytte det pågældende år.                           

Den faste tegningskurs per aktie à nominelt kr. 20 fastsættes til (i) kr. 87,20 
såfremt tegning sker i 2006, (ii) kr. 95,10 såfremt tegning sker i 2007, og   
(iii) kr. 103,60 såfremt tegning sker i 2008. Hvis der for eksempel i perioden 
til og med 2008 udbetales et fast årligt udbytte på kr. 4 per aktie à nominelt 
kr. 20 skal tegningskursen herefter reguleres til kr. 79,60 ved tegning i 2008, 
forudsat at registrering af de nye aktier sker efter selskabets         
generalforsamling det pågældende år uden ret til udbytte.            

De nye aktier som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionen skal tilhøre
samme aktieklasse som de eksisterende aktier og skal i øvrigt i enhver henseende
være undergivet de samme vilkår som de eksisterende aktier. Aktierne skal bære 
ret til udbytte fra tidspunktet for registrering af nytegningen hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen. Registrering vil så vidt muligt ske efter den ordinære    
generalforsamling det pågældende år, hvorfor aktierne først vil give ret til  
udbytte det efterfølgende år.                          

Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i § 3 C punkt 1-9 angivne 
vilkår, dog således at (i) kravet om fortsat ansættelse i § 3 C punkt 3 skal  
gælde frem til den 1. januar 2006 for så vidt angår de heri omhandlede     
tegningsoptioner, og (ii) § 3 C punkt 4, sidste underpunkt, om regulering ved  
ekstraordinært stort udbytte ikke skal finde anvendelse.            

§ 3 F                                      
I henhold til § 3 B har bestyrelsen i januar 2004 besluttet at udstede     
yderligere tegningsoptioner (warrants) til selskabets medarbejdere samt     
medarbejdere i NKT Research & Innovation A/S med ret til at tegne for indtil  
nominelt kr. 2.956.780 aktier i selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag  
for tegningsoptionerne. I henhold til § 3 B har bestyrelsen samtidig truffet  
beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens    
bemyndigelse af den 3. april 2003, jf. § 3 B, er herefter nedbragt til nominelt 
kr. 9.043.220.                                 

Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 6 uger 
efter offentliggørelse af selskabets seneste årsregnskabsmeddelelse i hvert af 
årene 2007, 2008 og 2009 (herefter ”udnyttelsesperioderne”). D.v.s., at     
tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2007 i   
perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2006 og 6 uger   
frem. Tegningsoptionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en   
udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2009, 6 uger 
efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2008 - bortfalder     
uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation.    
Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen 
af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på          
udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til
tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af en tegningsoption til
tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionen. 

Tegningskursen per aktie à nominelt kr. 20 fastsættes som en fast tegningskurs 
med fradrag af eventuelt udbytte besluttet af selskabets generalforsamling i  
perioden fra den 1. januar 2004 og frem til og med den generalforsamling, der  
afholdes umiddelbart forud for optionsindehavers udnyttelse af tegningsoptionen 
og registrering af de nytegnede aktier, jf. ndf. Såfremt nytegnede aktier måtte 
give ret til udbytte på selskabets generalforsamling det år, tegningsoptionen  
udnyttes, skal der ikke ske nogen reduktion af tegningskursen for udbetalt   
udbytte det pågældende år.                           

Den faste tegningskurs per aktie à nominelt kr. 20 fastsættes til (i) kr. 144,50
såfremt tegning sker i 2007, (ii) kr. 157,50 såfremt tegning sker i 2008, og  
(iii) kr. 171,70 såfremt tegning sker i 2009. Hvis der for eksempel i perioden 
til og med 2009 udbetales et fast årligt udbytte på kr. 4 per aktie à nominelt 
kr. 20 skal tegningskursen herefter reguleres til kr. 147,70 ved tegning i 2009,
forudsat at registrering af de nye aktier sker efter selskabets         
generalforsamling det pågældende år uden ret til udbytte.            

De nye aktier som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionen skal tilhøre
samme aktieklasse som de eksisterende aktier og skal i øvrigt i enhver henseende
være undergivet de samme vilkår som de eksisterende aktier. Aktierne skal bære 
ret til udbytte fra tidspunktet for registrering af nytegningen hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen. Registrering vil så vidt muligt ske efter den ordinære    
generalforsamling det pågældende år, hvorfor aktierne først vil give ret til  
udbytte det efterfølgende år.                          

Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i § 3 C punkt 1-9 angivne 
vilkår, dog således at § 3 C punkt 3 bortfalder og erstattes med følgende tekst:

3.a	Hvis optionsindehavers ansættelsesforhold ophører på grund af        
optionsindehavers egen opsigelse før den 1. januar 2007 bortfalder       
optionsindehavers ret til at udnytte sin tegningsoption i sin helhed uden varsel
og uden kompensation. Hvis optionsindehaver opsiger ansættelsesforholdet på   
grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverselskabets side, skal pkt. 3.b dog 
finde tilsvarende anvendelse.                          

3.b	Hvis optionsindehavers ansættelsesforhold ophører inden den 1. januar 2007 
på grund af arbejdsgiverselskabets opsigelse eller i øvrigt efter den 1. januar 
2007, bevarer optionsindehaver retten til fuldt ud at udnytte sin tegningsoption
i henhold til de heri indeholdte bestemmelser. Hvis arbejdsgiverselskabets   
opsigelse skyldes optionsindehavers misligholdelse af ansættelsesforholdet,   
herunder i tilfælde af berettiget bortvisning, skal pkt. 3.a dog finde     
tilsvarende anvendelse.                             
                                        
3.c	De i punkt 3.b indeholdte regler skal finde tilsvarende anvendelse, såfremt 
ansættelsesforholdets ophør inden den 1. januar 2007 skyldes (i) alderspension 
efter de fyldte 60 år, (ii) varig nedsættelse af optionsindehavers generelle  
erhvervsevne af helbredsmæssige årsager (d.v.s. fysisk eller psykisk      
invaliditet) med totredjedele (2/3) eller mere, eller (iii) optionsindehavers  
død.                                      

3.d	Selskabets bestyrelse kan i særlige tilfælde efter bestyrelsens skøn    
beslutte at fravige reglerne i punkt 3.a og 3.b til fordel for Optionsindehaver,
hvorefter Optionsindehaver, uanset ansættelsesforholdets ophør, alligevel skal 
være berettiget til helt eller delvist at beholde og udnytte sin tegningsoption.

Endvidere skal § 3 C punkt 4 om regulering i tilfælde af ekstraordinært stort  
udbytte ikke finde anvendelse på de heri omhandlede tegningsoptioner.      


§ 3 G                                      
I henhold til § 3 B har bestyrelsen i NKT Holding A/S i januar 2005 besluttet at
udstede yderligere tegningsoptioner (warrants) til selskabets medarbejdere samt 
medarbejdere i NKT Research & Innovation A/S med ret til at tegne for indtil  
nominelt kr. 2.589.000 aktier i selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag  
for tegningsoptionerne. I henhold til § 3 B har bestyrelsen samtidig truffet  
beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens    
bemyndigelse af den 3. april 2003, jf. § 3 B, er herefter nedbragt til nominelt 
kr. 6.454.220.                                 

Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 6 uger 
efter offentliggørelse af selskabets seneste årsregnskabsmeddelelse i hvert af 
årene 2008, 2009 og 2010 (herefter ”udnyttelses-perioderne”). D.v.s., at    
tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2008 i   
perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2007 og 6 uger   
frem. Tegningsoptionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en   
udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2010, 6 uger 
efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2009 - bortfalder     
uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation.    
Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen 
af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på          
udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til
tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af tegningsoptioner til
tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionen. 

Tegningskursen per aktie à nominelt kr. 20 fastsættes som en fast tegningskurs 
med fradrag af eventuelt udbytte besluttet af selskabets generalforsamling i  
perioden fra den 1. januar 2005 og frem til og med den generalforsamling, der  
afholdes umiddelbart forud for optionsindehavers udnyttelse af tegningsoptionen 
og registrering af de nytegnede aktier, jf. ndf. Såfremt nytegnede aktier måtte 
give ret til udbytte på selskabets generalforsamling det år, tegningsoptionen  
udnyttes, skal der ikke ske nogen reduktion af tegningskursen for udbetalt   
udbytte det pågældende år.                           

Den faste tegningskurs per aktie à nominelt kr. 20 fastsættes til (i) kr. 197,80
såfremt tegning sker i 2008, (ii) kr. 215,60 såfremt tegning sker i 2009, og  
(iii) kr. 235,00 såfremt tegning sker i 2010. Hvis der for eksempel i perioden 
til og med 2010 udbetales et fast årligt udbytte på kr. 5 per aktie à nominelt 
kr. 20 skal tegningskursen herefter reguleres til kr. 205,00 ved tegning i 2010,
forudsat at registrering af de nye aktier sker efter selskabets         
generalforsamling det pågældende år uden ret til udbytte.            

De nye aktier som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionen skal tilhøre
samme aktieklasse som de eksisterende aktier og skal i øvrigt i enhver henseende
være undergivet de samme vilkår som de eksisterende aktier. Aktierne skal bære 
ret til udbytte fra tidspunktet for registrering af nytegningen hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen. Registrering vil så vidt muligt ske efter den ordinære    
generalforsamling det pågældende år, hvorfor aktierne først vil give ret til  
udbytte det efterfølgende år.                          

Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i § 3 C punkt 1-9 angivne 
vilkår, dog således at § 3 C punkt 3 bortfalder og erstattes med følgende tekst:

3.a	Hvis optionsindehavers ansættelsesforhold ophører på grund af        
optionsindehavers egen opsigelse før den 1. januar 2008 bortfalder       
optionsindehavers ret til at udnytte sin tegningsoption i sin helhed uden varsel
og uden kompensation. Hvis optionsindehaver opsiger ansættelsesforholdet på   
grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverselskabets side, skal pkt. 3.b dog 
finde tilsvarende anvendelse.                          

3.b	Hvis optionsindehavers ansættelsesforhold ophører inden den 1. januar 2008 
på grund af arbejdsgiverselskabets opsigelse eller i øvrigt efter den 1. januar 
2008, bevarer optionsindehaver retten til fuldt ud at udnytte sin tegningsoption
i henhold til de heri indeholdte bestemmelser. Hvis arbejdsgiverselskabets   
opsigelse skyldes optionsindehavers misligholdelse af ansættelsesforholdet,   
herunder i tilfælde af berettiget bortvisning, skal pkt. 3.a dog finde     
tilsvarende anvendelse.                             

3.c	De i punkt 3.b indeholdte regler skal finde tilsvarende anvendelse, såfremt 
ansættelsesforholdets ophør inden den 1. januar 2008 skyldes (i) alderspension 
efter de fyldte 60 år, (ii) varig nedsættelse af optionsindehavers generelle  
erhvervsevne af helbredsmæssige årsager (d.v.s. fysisk eller psykisk      
invaliditet) med totredjedele (2/3) eller mere, eller (iii) optionsindehavers  
død.                                      

3.d	Selskabets bestyrelse kan i særlige tilfælde efter bestyrelsens skøn    
beslutte at fravige reglerne i punkt 3.a og 3.b til fordel for Optionsindehaver,
hvorefter Optionsindehaver, uanset ansættelsesforholdets ophør, alligevel skal 
være berettiget til helt eller delvist at beholde og udnytte sin tegningsoption.

Endvidere skal § 3 C punkt 4 om regulering i tilfælde af ekstraordinært stort  
udbytte ikke finde anvendelse på de heri omhandlede tegningsoptioner.      

§ 3 H                                      

I henhold til § 3 B har bestyrelsen i NKT Holding A/S i januar 2006 besluttet at
udstede yderligere tegningsoptioner (warrants) til selskabets medarbejdere samt 
medarbejdere i NKT Research & Innovation A/S med ret til at tegne for indtil  
nominelt kr. 2.176.500 aktier i selskabet. Der betales ikke særskilt vederlag  
for tegningsoptionerne. I henhold til § 3 B har bestyrelsen samtidig truffet  
beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Generalforsamlingens    
bemyndigelse af den 3. april 2003, jf. § 3 B, er herefter nedbragt til nominelt 
kr. 4.277.720.                                 

Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 6 uger 
efter offentliggørelse af selskabets årsregnskabsmeddelelse i hvert af årene  
2009, 2010 og 2011 (herefter ”udnyttelses-perioderne”). Dvs., at        
tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2009 i   
perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2008 og 6 uger   
frem. Tegnings-optionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en  
udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2011, 6 uger 
efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2010 - bortfalder     
uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation.    
Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen 
af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på          
udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til
tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af tegningsoptioner til 
tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionen. 

Tegningskursen pr. aktie à nominelt kr. 20 fastsættes som en fast tegningskurs 
med fradrag af eventuelt udbytte besluttet af selskabets generalforsamling i  
perioden fra den 1. januar 2006 og frem til og med den generalforsamling, der  
afholdes umiddelbart forud for optionsindehavers udnyttelse af tegningsoptionen 
og registrering af de nytegnede aktier, jf. ndf. Såfremt nytegnede aktier måtte 
give ret til udbytte på selskabets generalforsamling det år, tegningsoptionen  
udnyttes, skal der ikke ske nogen reduktion af tegningskursen for udbetalt   
udbytte det pågældende år.                           

Den faste tegningskurs pr. aktie à nominelt kr. 20 fastsættes til (i) kr. 361,50
såfremt tegning sker i 2009, (ii) kr. 390,50 såfremt tegning sker i 2010, og  
(iii) kr. 421,70 såfremt tegning sker i 2011. Hvis der for eksempel i perioden 
til og med 2011 udbetales et fast årligt udbytte på kr. 5 pr. aktie à nominelt 
kr. 20 skal tegningskursen herefter reguleres til kr. 391,70 ved tegning i 2011,
forudsat at registrering af de nye aktier sker efter selskabets         
generalforsamling det pågældende år uden ret til udbytte.            

De nye aktier som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionen skal tilhøre
samme aktieklasse som de eksisterende aktier og skal i øvrigt i enhver henseende
være undergivet de samme vilkår som de eksisterende aktier. Aktierne skal bære 
ret til udbytte fra tidspunktet for registrering af nytegningen hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen. Registrering vil så vidt muligt ske efter den ordinære    
generalforsamling det pågældende år, hvorfor aktierne først vil give ret til  
udbytte det efterfølgende år.                          

Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i § 3 C punkt 1-9 angivne 
vilkår, dog således at § 3 C punkt 3 bortfalder og erstattes med følgende tekst:

3.a	Hvis optionsindehavers ansættelsesforhold ophører på grund af        
optionsindehavers egen opsigelse før den 1. januar 2009 bortfalder       
optionsindehavers ret til at udnytte sin tegningsoption i sin helhed uden varsel
og uden kompensation. Hvis optionsindehaver opsiger ansættelsesforholdet på   
grund af grov misligholdelse fra arbejdsgiverselskabets side, skal pkt. 3.b dog 
finde tilsvarende anvendelse.                          

3.b	Hvis optionsindehavers ansættelsesforhold ophører inden den 1. januar 2009 
på grund af arbejdsgiverselskabets opsigelse eller i øvrigt efter den 1. januar 
2009, bevarer optionsindehaver retten til fuldt ud at udnytte sin tegningsoption
i henhold til de heri indeholdte bestemmelser. Hvis arbejdsgiverselskabets   
opsigelse skyldes optionsindehavers misligholdelse af ansættelsesforholdet,   
herunder i tilfælde af berettiget bortvisning, skal pkt. 3.a dog finde     
tilsvarende anvendelse.                             

3.c	De i punkt 3.b indeholdte regler skal finde tilsvarende anvendelse, såfremt 
ansættelsesforholdets ophør inden den 1. januar 2009 skyldes (i) alderspension 
efter de fyldte 60 år, (ii) varig nedsættelse af optionsindehavers generelle  
erhvervsevne af helbredsmæssige årsager (d.v.s. fysisk eller psykisk      
invaliditet) med to-tredjedele (2/3) eller mere, eller (iii) optionsindehavers 
død.                                      

3.d	Selskabets bestyrelse kan i særlige tilfælde efter bestyrelsens skøn    
beslutte at fravige reglerne i punkt 3.a og 3.b til fordel for optionsindehaver,
hvorefter optionsindehaver, uanset ansættelses-forholdets ophør, alligevel skal 
være berettiget til helt eller delvist at beholde og udnytte sin tegningsoption.

Endvidere skal § 3 C punkt 4 om regulering i tilfælde af ekstraordinært stort  
udbytte ikke finde anvendelse på de heri omhandlede tegningsoptioner.      


§ 3 I                                      
I henhold til § 3 B har bestyrelsen i NKT Holding A/S i januar 2007 besluttet at
udstede yderligere tegningsoptioner (warrants) til selskabets medarbejdere med 
ret til at tegne for indtil nominelt kr. 1.479.000 aktier i selskabet. Der   
betales ikke særskilt vederlag for tegningsoptionerne. I henhold til § 3 B har 
bestyrelsen samtidig truffet beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse.
Generalforsamlingens bemyndigelse af den 3. april 2003, jf. § 3 B, er herefter 
nedbragt til nominelt kr. 2.798.720.                      

Tegningsoptionerne kan helt eller delvist udnyttes til tegning af aktier 2 uger 
efter offentliggørelse af selskabets årsregnskabsmeddelelse i hvert af årene  
2010, 2011 og 2012 (herefter ”udnyttelses-perioderne”). Dvs., at        
tegningsoptionerne første gang giver adgang til tegning af aktier i 2010 i   
perioden fra offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2009 og 2 uger   
frem. Tegnings-optionerne kan ikke udnyttes til tegning af aktier udenfor en  
udnyttelsesperiode. Efter udløbet af sidste udnyttelsesperiode - i 2012, 2 uger 
efter offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2011 - bortfalder     
uudnyttede tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation.    
Udnyttelsesperioderne kan ensidigt ændres af bestyrelsen, såfremt overholdelsen 
af gældende børsregler, herunder forbud mod insiderhandel, på          
udnyttelsestidspunktet måtte tilsige dette. Tegningsoptionerne giver kun ret til
tegning af aktier ad én gang, hvorfor delvis udnyttelse af tegningsoptioner til 
tegning af aktier medfører bortfald af den resterende del af tegningsoptionen. 

Tegningskursen pr. aktie à nominelt kr. 20 fastsættes som en fast tegningskurs 
med fradrag af eventuelt udbytte besluttet af selskabets generalforsamling i  
perioden fra den 1. januar 2007 og frem til og med den generalforsamling, der  
afholdes umiddelbart forud for optionsindehavers udnyttelse af tegningsoptionen 
og registrering af de nytegnede aktier, jf. ndf. Såfremt nytegnede aktier måtte 
give ret til udbytte på selskabets generalforsamling det år, tegningsoptionen  
udnyttes, skal der ikke ske nogen reduktion af tegningskursen for udbetalt   
udbytte det pågældende år.                           

Den faste tegningskurs pr. aktie à nominelt kr. 20 fastsættes til (i) kr. 617,00
såfremt tegning sker i 2010, (ii) kr. 666,40 såfremt tegning sker i 2011, og  
(iii) kr. 719,70 såfremt tegning sker i 2012. Hvis der for eksempel i perioden 
til og med 2012 udbetales et fast årligt udbytte på kr. 8 pr. aktie à nominelt 
kr. 20 skal tegningskursen herefter reguleres til kr. 671,70 ved tegning i 2012,
forudsat at registrering af de nye aktier sker efter selskabets         
generalforsamling det pågældende år uden ret til udbytte.            

De nye aktier som måtte blive tegnet i henhold til tegningsoptionen skal tilhøre
samme aktieklasse som de eksisterende aktier og skal i øvrigt i enhver henseende
være undergivet de samme vilkår som de eksisterende aktier. Aktierne skal bære 
ret til udbytte fra tidspunktet for registrering af nytegningen hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen.                               

Tegningsoptionerne skal herudover være undergivet de i § 3 C punkt 1-9 angivne 
vilkår, dog således at § 3 C punkt 3 bortfalder og erstattes med følgende tekst:

3.a 	Hvis optionsindehavers ansættelsesforhold ophører inden den 1. januar 2010 
på grund af optionsindehavers egen opsigelse bortfalder optionsindehavers ret  
til at udnytte sin tegningsoption i sin helhed uden varsel og uden kompensation.
Hvis optionsindehaver opsiger ansættelsesforholdet på grund af grov       
misligholdelse fra arbejdsgiverselskabets side, skal pkt. 3.b dog finde     
tilsvarende anvendelse.                             

3.b 	Hvis optionsindehavers ansættelsesforhold ophører inden den 1. januar 2010 
på grund af arbejdsgiverselskabets opsigelse eller i øvrigt efter den 1. januar 
2010, bevarer optionsindehaver retten til fuldt ud at udnytte sin tegningsoption
i henhold til de heri indeholdte bestemmelser. Hvis arbejdsgiverselskabets   
opsigelse skyldes optionsindehavers misligholdelse af ansættelsesforholdet,   
herunder i tilfælde af berettiget bortvisning, skal pkt. 3.a dog finde     
tilsvarende anvendelse.                             

3.c 	De i punkt 3.b indeholdte regler skal finde tilsvarende anvendelse, såfremt
ansættelsesforholdets ophør inden den 1. januar 2010 skyldes (i) alderspension, 
(ii) varig nedsættelse af optionsindehavers generelle erhvervsevne af      
helbredsmæssige årsager (d.v.s. fysisk eller psykisk invaliditet) med      
to-tredjedele (2/3) eller mere, eller (iii) optionsindehavers død.       

3.d	Selskabets bestyrelse kan i særlige tilfælde efter bestyrelsens skøn    
beslutte at fravige reglerne i punkt 3.a og 3.b til fordel for optionsindehaver,
hvorefter optionsindehaver, uanset ansættelses-forholdets ophør, alligevel skal 
være berettiget til helt eller delvist at beholde og udnytte sin tegningsoption.

Endvidere skal § 3 C punkt 4 (sidste pind) om regulering i tilfælde af     
ekstraordinært stort udbytte ikke finde anvendelse på de heri omhandlede    
tegningsoptioner.                                

§ 4                                       
Aktier, der ikke er anmeldt til registrering i Værdipapircentralen, samt hertil 
hørende udbyttekuponer kan mortificeres i overensstemmelse med lovgivningens  
regler om mortifikation.                            

Udbyttekuponer til aktier, der ikke er anmeldt til registrering i        
Værdipapircentralen, taber deres gyldighed 5 år efter forfaldsdagen. Det ikke  
hævede udbytte tilfalder selskabets reserver efter bestyrelsens nærmere     
bestemmelse.                                  

§ 5                                       
Ingen af aktierne har særlige rettigheder. Ingen aktionær skal være forpligtet 
til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. Aktierne er         
omsætningspapirer, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes       
omsættelighed.                                 

III  Generalforsamlingen                            

§ 6                                       
Generalforsamlingen har inden for de ved lovgivningen fastsatte grænser den   
højeste myndighed i selskabets anliggender.                   

Generalforsamlinger afholdes i Storkøbenhavn på et af bestyrelsen bestemt sted. 

Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen tidligst 4 uger og 
senest 8 dage før generalforsamlingen ved bekendtgørelse i Berlingske Tidende  
eller en anden landsdækkende avis samt ved almindeligt brev til alle i     
aktiebogen noterede aktionærer.                         

Forslag til beslutninger på den ordinære generalforsamling kan indgives af   
enhver aktionær, men de må da være indsendt til selskabets bestyrelse inden den 
15. marts.                                   

I indkaldelsen til enhver generalforsamling skal dagsordenen angives. Såfremt  
der foreligger forslag, til hvis afgørelse der kræves kvalificeret majoritet,  
skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Skal der efter   
forslaget træffes beslutning efter aktieselskabslovens § 79, stk. 1 eller 2,  
skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringen.

Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års april måned.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter en generalforsamlings,   
bestyrelsens eller en revisors beslutning. Ekstraordinær generalforsamling skal 
indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne    
skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af aktiekapitalen.   

Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges dagsordenen og de     
fuldstændige forslag, der skal fremsættes, til eftersyn for aktionærerne på   
selskabets kontor, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige  
årsrapport indeholdende årsregnskab og koncernregnskab med ledelses- og     
revisionspåtegninger samt beretninger, og samtidig fremsendes dokumenterne til 
enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom.            

Selskabet kan beslutte, at den fulde årsrapport kun skal fremsendes til     
aktionærerne i elektronisk form. Årsrapporten vil blive offentliggjort på    
selskabets hjemmeside www.nkt.dk og i givet fald fremsendt med elektronisk post 
til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom med angivelse af  
e-mail adresse. Krav til anvendte systemer samt fremgangsmåden i forbindelse med
fremsendelse med elektronisk post vil blive oplyst på selskabets hjemmeside.  
Såfremt den fulde årsrapport kun udsendes elektronisk, skalselskabet fremsende 
et papirbaseret sammendrag af årsrapporten til de noterede aktionærer, som måtte
have fremsat anmodning herom, herunder til de noterede aktionærer, der tidligere
har fået den fulde årsrapport tilsendt i en papirudgave. Selskabet skal på det 
tidspunkt, hvor det besluttes kun at fremsende den fulde årsrapport elektronisk,
orientere                                    
aktionærerne herom.                               


§ 7                                       
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:          

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år      
2. Fremlæggelse af årsrapport                          
3. Godkendelse af årsrapport                          
4. Bestyrelsens forslag til overskuddets fordeling               
5. Meddelelse af decharge for direktion og bestyrelse              
6. Bestyrelsens vederlag                            
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen                      
8. Valg af en eller flere revisorer                       
9. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer             


§ 8                                       
Generalforsamlingerne ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der ikke    
behøver være aktionær, og som under hensyntagen til aktielovgivningens regler  
afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivningen. 
Over forhandlingerne føres en protokol, der har fuld beviskraft, når den er   
underskrevet af dirigenten.                           

Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når han senest
5 hverdage forud for dennes afholdelse har løst adgangskort på selskabets    
kontor, eller på et andet i indkaldelsen angivet sted. Adgangskort udstedes til 
den, der ifølge aktiebogen er noteret som aktionær. For aktionærer, der ikke er 
noteret i aktiebogen, kræves for udstedelse af adgangskort en ikke mere end 14 
dage gammel depotudskrift fra Værdipapircentralen eller det kontoførende    
institut (depot-stedet) som dokumentation for aktiebesiddelse.         

Ethvert aktiebeløb på 20 kr. giver 1 stemme på generalforsamlingen; på aktier, 
der er erhvervet ved overdragelse, kan stemmeret dog kun udøves, dersom aktien 
er blevet noteret i aktiebogen, eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin
erhvervelse af aktien forud for indkaldelsen til den generalforsamling, hvor  
stemmeret ønskes udøvet.                            

§ 9                                       
Alle anliggender afgøres i almindelighed af generalforsamlingen ved simpel   
stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på forandringer i   
selskabets vedtægter, aktiekapitalens udvidelse, selskabets opløsning eller   
fusion, fordres dog, for så vidt der ikke efter lovgivningen kræves en større  
majoritet, at mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på       
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital stemmer for  
forslaget.                                   

IV Bestyrelse og direktion                           

§ 10                                      
Bestyrelsen vælges blandt aktionærerne af generalforsamlingen, bortset fra de  
bestyrelsesmedlemmer, der i henhold til aktieselskabsloven vælges af      
medarbejderne. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af mindst 
5 og højst 8 medlemmer.                             

De generalforsamlingsvalgte medlemmer af bestyrelsen afgår på hvert års ordinære
generalforsamling. Genvalg kan finde sted.                   

Bestyrelsens medlemmer vederlægges med et af generalforsamlingen fastsat årligt 
honorar. Bestyrelsen kan delegere et eller flere af sine medlemmer til at udføre
særlige hverv og bestemme, at der ydes dem vederlag derfor.           

§ 11                                      
Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af en eller flere direktører.    

§ 12                                      
Bestyrelsen og direktionen forestår ledelsen og organisationen af selskabets  
virksomhed i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler.          

Direktionen varetager den daglige ledelse af selskabet i overensstemmelse med de
retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse  
omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art 
eller stor betydning.                              

§ 13                                      
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer som 
formand under dennes forfald.                          

For så vidt bestyrelsens forretningsorden ikke bestemmer anderledes, afgøres  
sagerne ved simpel stemmeflerhed; er stemmerne lige, gør formandens stemme   
udslaget. Ingen gyldig beslutning kan tages, medmindre over halvdelen af    
samtlige medlemmer, herimellem formanden eller næstformanden, er til stede.   

§ 14                                      
Selskabet tegnes af                               

formanden i forening med et andet af bestyrelsens medlemmer eller i forening med
en direktør, eller af                              
næstformanden i forening med to af bestyrelsens medlemmer eller i forening med 
en direktør, eller af                              
to direktører i forening.                            
Bestyrelsen kan meddele prokura.                        

V  Revision                                  

§ 15                                      

Generalforsamlingen vælger for tiden indtil næste årlige generalforsamling en  
eller flere statsautoriserede revisorer.                    

Revisionen fører en revisionsprotokol, der forelægges i ethvert bestyrelsesmøde.
Enhver protokol-tilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.    


VI Årsrapporten                                

§ 16                                      
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Det i årsrapporten indeholdte      
årsregnskab og koncernregnskab skal opstilles på overskuelig måde i       
overensstemmelse med lovgivningen og skal give et retvisende billede af     
selskabets, henholdsvis koncernens aktiver og passiver, deres økonomiske    
stilling samt resultater.                            

§ 17                                      
Overskuddet anvendes efter bestyrelsens forslag til udbytte til aktionærerne  
eller til henlæggelser.                             

                 ---oo0oo---                  

Således ændret den 16. marts 2007