ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTTUMISESTA


SATAMA INTERACTIVE OYJ, PÖRSSI-ILMOITUS              
                               
eQ Rahastoyhtiö Oy on tänään ilmoittanut Satama Interactive Oyj:lle, että eQ
Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen Erikoissijoitusrahasto eQ
Pikkujättiläiset, Sijoitusrahasto eQ Nexus ja Sijoitusrahasto Fides New Media
yhteenlaskettu omistusosuus Satama Interactive Oyj:n osakepääomasta ja
äänimäärästä alittaa yhden kahdeskymmenesosan (1/20)22.3.2007 toteutuneiden
osakekauppojen seurauksena. 
              
Mainittujen sijoitusrahastojen osakkeenomistus Satama Interactive Oyj:ssa on
2,020,000 osaketta, jotka edustavat 4,90% Satama Interactive Oyj:n
osakemäärästä ja osakepääomasta. Satama Interactive Oyj:n osakkeiden (SAI1V)
kokonaismäärä on 
41,236,808 kappaletta.                             


SATAMA INTERACTIVE OYJ                             

Jarmo Lönnfors                                 
toimitusjohtaja                                 

LISÄTIETOJA                                   
Martti Ojala, talousjohtaja, 0207 581 637                    

JAKELU                                     
HEX Helsingin Pörssi                              
Keskeiset tiedotusvälineet