Indkaldelse til generalforsamling

Aarhus N, DENMARK


Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S                   

I overensstemmelse med vedtægternes § 4 indkaldes herved til ordinær      
generalforsamling i Vestas Wind Systems A/S                   

           torsdag den 26. april 2007 kl. 19.00           

på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus C med følgende
dagsorden:                                   

1.	Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.      

2.	Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten.                 

3.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til
     den godkendte rapport. 

4.	Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion.      

5.	Valg af medlemmer til bestyrelsen.                      

6.	Valg af revisorer.                              

Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer, herunder forslag til      
bemyndigelse til selskabets erhvervelse af egne aktier.             

	Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:                    

7.1	Vedtægternes § 5, stk. 2 ændres således, at dagsordenen for den ordinære  
generalforsamling ikke indeholder et punkt vedrørende beslutning om meddelelse 
af decharge for bestyrelse og direktion.                    

Vedtægternes § 5, stk. 2's øvrige punkter foreslås endvidere konsekvensrettet. 

7.2	Vedtægternes § 8, stk. 2 og § 9, stk. 1 ændres således, at ordet direktør 
ændres til direktionsmedlem.                          

7.3	Vedtægternes § 10, stk. 1 ændres således, at ordet direktør ændres til   
direktionsmedlem, og at to direktionsmedlemmer i forening også kan tegne    
selskabet.                                   

7.4 	Vedtægternes § 11, stk. 1 ændres således, at selskabets årsrapport     
revideres af en eller to revisionsvirksomheder.                 

7.5 	Bestyrelsen anmoder om generalforsamlingens bemyndigelse til, at selskabet 
i tiden indtil næste ordinære generalforsamling kan erhverve egne aktier inden 
for en samlet pålydende værdi af i alt 10 pct. af selskabets til enhver tid   
værende aktiekapital, jf. aktieselskabslovens § 48. Vederlaget må ikke afvige  
fra den på erhvervelsestidspunktet på Københavns Fondsbørs noterede lukkekurs  
med mere end 10 pct.                              

Eventuelt.                                   

Dagsordenen, selskabets årsrapport for 2006 og de fuldstændige forslag, der   
agtes fremsat på generalforsamlingen, vil i perioden fra den 17. april 2007 til 
den 26. april 2007, fra kl. 10.00 til 16.00, være fremlagt på selskabets    
hovedkontor til eftersyn for aktionærerne.                   

Selskabets aktiekapital på nominelt DKK 185.204.103 er fordelt på aktier á DKK 
1,00 og/eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 1,00 giver én stemme.   

I henhold til vedtægterne § 6 skal aktionærer, der ønsker at deltage i     
generalforsamlingen, bestille adgangskort hos VP Investor Services, Helgeshøj  
Allé 61, P.O. Box 20, 2630 Taastrup (fax: +45 4358 8867) eller via       
www.vestas.com senest den 23. april 2007 kl. 16.00. Ikke-navnenoterede     
aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, må godtgøre deres   
adkomst ved forevisning af dokumentation fra aktionærens kontoførende institut, 
hvilken dokumentation højst må være 14 dage gammel. Aktionæren skal endvidere  
afgive skriftlig erklæring om, at aktierne ikke er eller vil blive overladt til 
andre, inden generalforsamlingen er afholdt.                  

             Randers, den 28. marts 2007              
              Vestas Wind Systems A/S               
               På bestyrelsens vegne               

                Bent Erik Carlsen                
                Bestyrelsesformand

Attachments

070328_dk.pdf