Ordinær generalforsamling 2007 i NKT Holding A/S

Broendby, DENMARK


Den Nordiske Børs                                
Nikolaj Plads 6                                 
1007 København K                                11. april 2007                                 
Meddelelse nr. 6                                

Ordinær generalforsamling 2007 i NKT Holding A/S                
Onsdag den 11. april 2007 afholdtes ordinær generalforsamling i NKT Holding A/S,
jf. fondsbørs-meddelelse nr. 5 af den 19. marts 2007.              

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten indeholdende ledelsesberetning,   
koncernregnskab og moderselskabets årsregnskab, samt ledelses- og        
revisionspåtegninger. Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og  
direktion.                                   

Bestyrelsens forslag om et samlet udbytte på 10 DKK per aktie à nominelt 20 DKK 
blev vedtaget.                                 

Bestyrelsens forslag om, at vederlaget til bestyrelsen forblev uændret, blev  
vedtaget. Det samlede vederlag for 2007 er således 2.100.000 DKK (400.000 DKK  
til formanden, 300.000 DKK til næstformanden og 200.000 DKK til hvert af de   
øvrige medlemmer).                               

Til selskabets bestyrelse genvalgtes advokat Christian Kjær, borgmester Jan   
Trøjborg, direktør Krister Ahlström, direktør Jan Wraae Folting, direktør Jens 
Maaløe og direktør Jens Due Olsen.                       

Som selskabets revisor genvalgtes KPMG C. Jespersen Statsautoriseret      
Revisionsinteressentskab.                            

Følgende vedtægtsændringer blev vedtaget:                    

Ændring af vedtægternes § 3, stk. 3:                      
Selskabets aktier skal udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i  
selskabets aktiebog. Selskabets aktiebog føres af VP Investor Services A/S (VP 
Services A/S), Helgeshøj Allé 61, P.O. Box 20,                 
DK-2630 Taastrup, som ekstern                          
aktiebogsfører.                                 Ændring af vedtægternes § 3, stk. 4:                      
Bestyrelsen er i tiden indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiget til at
træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.            

Konvertible lån:                                
Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage lån mod obligationer med en ret for 
långiver til at konvertere sin fordring til maksimalt nominelt 44.000.000 DKK, 
svarende til 2.200.000 stk. nye aktier.                     

Bemyndigelsen til bestyrelsen indsættes i vedtægterne som ny § 3 J:       

Selskabet kan i en periode på 5 år indtil den 11. april 2012 efter bestyrelsens 
nærmere bestemmelse ad én eller flere gange optage lån mod obligationer eller  
andre gældsbreve med en ret for långiver til at konvertere sin fordring til   
maksimalt nominelt 44.000.000 DKK, svarende til 2.200.000 stk. nye aktier    
(konvertible lån). Konvertible lån kan optages i danske kroner eller modværdien 
heraf i udenlandsk valuta opgjort til de på optagelsestidspunktet gældende   
kurser. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at gennemføre den dertil hørende  
kapitalforhøjelse. Konvertible lån kan optages mod kontant indbetaling eller på 
anden måde. Bestyrelsen kan beslutte, at aktionærernes fortegningsret fraviges. 
Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal de konvertible lån udbydes 
til en tegningskurs og en konverteringskurs, som under ét mindst svarer til   
aktiernes markedskurs på tidspunktet for bestyrelsens beslutning.        
Konverteringsfristen kan fastsættes til en længere periode end 5 år efter    
optagelsen af det konvertible lån. Vilkårene for optagelse af konvertible lån  
fastsættes af bestyrelsen, herunder lånevilkår og regler for ombytning af lånene
samt om indehavernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse,       
kapitalnedsættelse, optagelse af nye konvertible lån, selskabets opløsning,   
fusion eller spaltning, inden konverteringsrettens udløb. Tidspunkt og vilkår  
for kapitalforhøjelsen fastsættes af bestyrelsen under iagttagelse af reglerne 
nedenfor i stk. 2.                               

Nye aktier, der udstedes som følge af bestyrelsens udnyttelse af den i stk. 1  
nævnte bemyndigelse skal være omsætningspapirer, udstedes til ihændehaveren og 
bære udbytte fra det tidspunkt at regne, der fastsættes af bestyrelsen. Der skal
ikke gælde nogen indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret, og disse skal 
med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed være stillet som de 
ældre aktier. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de i forbindelse med de 
foretagne kapitaludvidelser fornødne vedtægtsændringer.             Ændring af vedtægternes § 6, stk. 2:                      
Generalforsamlinger afholdes i Region Hovedstaden på et af bestyrelsen bestemt 
sted.                                      

Ændring af vedtægternes § 6, stk. 3:                      
Indkaldelse til generalforsamlingen foretages af bestyrelsen tidligst 4 uger og 
senest 8 dage før generalforsamlingen ved bekendtgørelse i Erhvervs- og     
Selskabsstyrelsens edb-informationssystem samt ved almindeligt brev til alle i 
aktiebogen noterede aktionærer.                         

Herudover besluttede generalforsamlingen at bemyndige bestyrelsen til i tiden  
indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier 
med en pålydende værdi af indtil 10% af aktiekapitalen. Købskursen for de    
pågældende aktier må ikke afvige mere end 10% fra den ved erhvervelsen noterede 
kurs på Københavns Fondsbørs.                          

På et konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen blev advokat   
Christian Kjær valgt til formand og borgmester Jan Trøjborg valgt til      
næstformand.                                  

Med venlig hilsen                                
NKT Holding A/S                                 
Christian Kjær                                 
Bestyrelsesformand                               
Formandens fulde beretning kan læses på www.nkt.dk

Attachments

nkt_gen_referat_2007_dk_6.pdf