Eilinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai

Vilnius, LITHUANIA


AB „Invalda“ valdyba patvirtinimo šiuos 2007 m. balandžio 27 d. įvyksiančio
eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektus: 

1. 2006 metų konsoliduotas metinis pranešimas.
Sprendimo projektas:
1. Susipažinti su 2006 metų konsoliduotu metiniu pranešimu.

2. Auditoriaus išvada.
Sprendimų projektas:
2. Atsižvelgti į auditoriaus išvadą balsuojant dėl bendrovės metinės finansinės
atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės. 

3. Bendrovės 2006 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Sprendimų projektas:
3. Patvirtinti bendrovės 2006 m. finansinę atskaitomybę.

4. Konsoliduotos 2006 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
Sprendimų projektas:
4. Patvirtinti 2006 m. konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

5. Bendrovės 2006 metų pelno (nuostolio) paskirstymas.
Sprendimų projektas:
5. Patvirtinti bendrovės 2006 m. pelno paskirstymą:
-Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas (nuostoliai) - praėjusių finansinių metų
pabaigoje: 

-------------------------------------------------------------------------------- 
|                    | Litai     | Eurai        |
-------------------------------------------------------------------------------- 
| Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas  | 18 858 410  | 5 461 773      |
| (nuostoliai) - praėjusių finansinių  |        |           |
| metų pabaigoje             |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Grynasis finansinių metų rezultatas - | 28 816 185  | 8 345 744      |
| pelnas (nuostoliai)          |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paskirstytinas rezultatas - pelnas   | 47 674 595  | 13 807 517     |
| (nuostoliai) - finansinių metų     |        |           |
| pabaigoje               |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| Akcininkų įnašai nuostoliams padengti | 0       | 0          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pervedimai iš rezervų         | 0       | 0          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Paskirstytinas pelnas         | 47 674 595  | 13 807 517     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pelno paskirstymas:          |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| - į įstatymo numatytus rezervus    | 1 433 023   | 415 032       |
--------------------------------------------------------------------------------
| - į savų akcijų supirkimo rezervą   | 34 500 000  | 9 991 891      |
|                    |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------
| - dividendai              | 11 252 094  | 3 258 832      |
--------------------------------------------------------------------------------
| - kiti                 | 0       | 0          |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nepaskirstytasis rezultatas - pelnas  | 489 478    | 141 763       |
| (nuostoliai) - finansinių metų     |        |           |
| pabaigoje               |        |           |
--------------------------------------------------------------------------------


Sudaryti 34,5 mln. litų (9,99 mln. EUR) fondą savų akcijų supirkimui.
2007.06.29 akcijos kursui nepasiekus 14 litų (4,06 EUR), sušaukti akcininkų
susirinkimą, siūlant inicijuoti nuosavų akcijų supirkimą biržoje. 

Vienai akcijai skirti 0,25 Lt (0,07 EUR) dividendų.

Darius Šulnis
Prezidentas
+370 5 273 48 76