Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Vilnius, LITHUANIA


Eilinis visuotinis APB „Apranga“ akcininkų susirinkimas, įvykęs 2007 m.
balandžio 27 d. nutarė: 

1. Patvirtinti bendrovės 2006 m. konsoliduotą metinį pranešimą, kuris buvo
patikrintas bendrovės auditoriaus UAB „PricewaterhouseCoopers“. 

2. Patvirtinti audituotą 2006 m. bendrovės ir konsoliduotą metinę finansinę
atskaitomybę, parengtą pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 

3. 2006 m. bendrovės pelną paskirstyti taip: iš bendrovės paskirstytino pelno
16.908.509 litų (4.897.043 eurų) skirti 468.637 litus (EUR 135.727) į
privalomąjį rezervą, 3.882.116 litų (1.124.339 EUR) dividendams išmokėti, t.y.
1 akcijai tenka 0,11 lito (0,03186 EUR) dividendų. 

4. Bendrovės auditoriumi 2007 m. išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“ ir
nustatyti atlyginimą už audito paslaugas 82,500 litų (23,894 eurų). 

5. Išleisti 20 (dvidešimt) milijonų litų bendros nominalios vertės dviejų metų
trukmės nematerialias vardines obligacijas. Obligacija yra terminuotas skolos
vertybinis popierius, pagal kurį APB “Apranga”, išleidusi obligacijas, tampa
obligacijos savininko skolininke ir prisiima įsipareigojimus obligacijos
savininko naudai. Obligacijų išleidimo data - 2007 birželio 16 d., išpirkimo
data - 2009 m. birželio 15 d. Metinės palūkanos bus užfiksuotos obligacijų
išleidimo dieną, atkarpos 2008 birželio 16 d. ir 2009 birželio 15 d. Vienos
obligacijos nominali vertė 100 (vienas šimtas) litų. Obligacijų skaičius
200,000 (du šimtai tūkstančių) vienetų. Įgalioti bendrovės valdybą nustatyti
obligacijų platinimo, pasirašymo, apmokėjimo, išpirkimo ir palūkanų išmokėjimo
sąlygas ir spręsti kitus klausimus, susijusius su obligacijų platinimu.
Bendrovės valdybai leidžiama pasamdyti obligacijų platinimui viešosios
apyvartos tarpininką ir jį arba jo darbuotojus įgalioti pasirašyti obligacijų
pasirašymo sutartis bendrovės vardu. 

6. Pakeisti APB „Apranga“ įstatus ir išdėstyti juos nauja redakcija.

Rimantas Perveneckas
Generalinis direktorius
(8-5) 2390 801