Nyt incitamentsprogram - uddybning af betingelserne

Aarhus N, DENMARK


Københavns Fondsbørs A/S                            
Nikolaj Plads 6                                 
1067 København K                                




Randers, den 22. maj 2007                           
Fondsbørsmeddelelse nr. 22/2007                        

Nyt incitamentsprogram - uddybning af betingelserne               

Som det fremgik af delårsrapporten for første kvartal 2007 (se         
fondsbørsmeddelelse nr. 20 af 15. maj 2007), har bestyrelsen vedtaget et nyt  
optionsprogram for direktionen og udvalgte ledende medarbejdere; i alt 20    
personer.                                    

Efterfølgende har antallet af optioner kunnet beregnes. Detaljerne om programmet
samt vilkårene for deltagerne kan derfor nu oplyses som følger:         

Den samlede værdi af ordningen, der omfatter årene 2007, 2008 og 2009, udgør DKK
90.750.000 beregnet ud fra Black-Scholes modellen.               

Udnyttelseskursen er fastsat til DKK 380,50 svarende til lukkekursen den 15. maj
2007, hvor delårsrapporten blev offentliggjort tidligere samme dag.       

Der indgår i alt 568.759 optioner i den samlede ordning. Heraf udstedes 155.102 
stk. til direktionen.                              

Deltagerne skal i en periode på tre år efter udnyttelse af optionerne besidde  
aktier i selskabet svarende til 50 pct. af den avance, efter fradrag af beregnet
skat, som deltageren har fået ved at udnytte optionerne.            

Hver option giver ret til at tegne én aktie.
                  
Derudover er incitamentsprogrammet udformet, således at:            

deltagerne i 2007, 2008 og 2009 tildeles optioner med en værdi svarende til 60 
pct. af deres årsløn for 2006 inkl. bonus,                   

tildelingen vil for 2008 og 2009 ske i forbindelse med bestyrelsens godkendelse 
af årsrapporten for de pågældende år,                      

deltagerne fortsat skal være ansat på tildelingstidspunktet,          
 
optionerne kan udnyttes i en 2-årig periode, når der er gået tre år efter    
tildeling. Udnyttelse kan dog alene ske i de perioder, hvor ledende medarbejdere
i forvejen har mulighed for at handle selskabets aktier, jf. selskabets interne 
regler,                                     

udnyttelse kun kan ske, hvis deltagerne ikke selv har opsagt   
ansættelsesforholdet på udnyttelsestidspunktet.                 

Eksempel:                                    
En stigning i selskabets markedsværdi på DKK 1 mia. vil medføre, at værdien af 
optionerne (beregnet på udnyttelsestidspunktet) vil stige med ca. DKK 3,1 mio. 

Efter aktieavancebeskatning svarer det til en samlet værdi for de 20 deltagere 
på i alt DKK 1,6 mio. Realiseres denne gevinst, skal deltagerne geninvestere  
halvdelen (DKK 0,8 mio.) i selskabets aktier i en 3-årig periode, efter de har 
udnyttet optionerne.                              

Ved beregning af Black-Scholes værdien indgår følgende forudsætninger:     

Børskurs: DKK 380,50                              

Volatilitet: 44,3 pct.                             

En risikofri rente på 4,29 pct., 4,30 pct. og 4,32 pct., svarende til renten på 
danske statsobligationer med samme løbetid som optionerne dvs. 5, 6 og 7 år.  

Det forudsættes, at der ikke betales udbytte i løbetiden.            

I beregningen af værdien af optionerne er der beregnet et årligt fradrag på 3,6 
pct. Derved er der taget højde for, at ikke alle deltagerne i ordningen - som  
følge af ophør af ansættelsesforholdet - vil opnå eller udnytte de udstedte   
optioner. Fradraget svarer til, at fem deltagere vil fratræde i løbet af    
ordningens løbetid.                               


Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til       
bestyrelsesformand, Bent Erik Carlsen på telefon 4019 8080.           

Med venlig hilsen                                
Vestas Wind Systems A/S                             


Bent Erik Carlsen                                
Bestyrelsesformand

Attachments

070522-mfkdk-22.pdf