2007. aasta 2. kvartali majandustulemused (EEK)

Tallinn, ESTONIA


TEGEVUSARUANNE                                 
2007. AASTA 2. KVARTALI MAJANDUSTULEMUSED, EEK 

Kokkuvõte                                    

Teises kvartalis kasvas müük teeninduspiirkonna eraklientidele 11,7%, müük   
teeninduspiirkonna juriidilistele klientidele 9,2%, ja müük väljaspool     
teeninduspiirkonda ulatus 524 000 m3 või 3,9 miljoni kroonini. Ettevõtte teise
kvartali ärikasum oli 89,7 miljonit krooni, mis on 9,6 miljonit krooni enam, kui
2006. aasta teises kvartalis. Ettevõte tõi turule uue kaubamärgi VEEMEES, mille 
all hakatakse pakkuma eramajaomanikele, ühistutele, korteriomanikele,     
kinnisvaraarendajatele ja ehitajatele vee- ning kanalisatsiooniteenustega seotud
hoolde-, avarii- ja ehitusteenuseid.                      

--------------------------------------------------------------------------------
| EEK        | II kv | II kv | Muutus | 6 kuud | 6 kuud | Muutus |
|          | 2007 | 2006 |     |  2007 | 2006  |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Müügitulu     | 176,4 | 160,5 |  9,9% |  381,8 |  336,5 |  13,4% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud | 164,4 | 148,5 |  10,7% |  325,5 |  295,7 |  10,1% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega   |  12,0 |  12,1 |  -0,5% |  56,3 |  40,9 |  37,7% |
| seotud       |    |    |     |     |     |     |
|  muud tulud    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasum     | 108,8 |  95,0 |  14,5% |  229,6 |  189,8 |  20,9% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Brutokasumi    | 61,7% | 59,1% |  4,3% |  60,1% |  56,4% |  6,6% |
| marginaal %    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasum      |  89,7 |  80,1 |  12,0% |  195,5 |  185,1 |  5,6% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ärikasumi     | 50,9% | 49,9% |  2,0% |  51,2% |  55,0% |  -6,9% |
| marginaal %    |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kasum enne     |  79,2 |  69,3 |  14,2% |  174,5 |  164,4 |  6,1% |
| tulumaksustamist  |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksustamiseelse  | 44,9% | 43,2% |  3,9% |  45,7% |  48,8% |  -6,4% |
| kasumi marginaal % |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Puhaskasum     |  23,9 |  22,4 |  6,5% |  119,2 |  117,5 |  1,5% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vara        |  1,0% |  0,9% |  6,5% |  4,9% |  5,0% |  -1,7% |
| puhasrentaablus % |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustuste     | 55,8% | 56,6% |  -1,5% |  55,8% |  56,6% |  -1,5% |
| osatähtsus     |    |    |     |     |     |     |
| koguvarast     |    |    |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------

Brutokasumi marginaal - brutokasum / müügitulu                 
Ärikasumi marginaal - ärikasum / müügitulu                   
Maksustamiseelse kasumi marginaal - kasum enne tulumaksustamist / müügitulu   
Vara puhasrentaablus - puhaskasum / vara kokku                 
Kohustuste osatähtsus koguvarast - kohustused kokku / vara kokku        

Kasumiaruanne                                  

2.kvartal 2007                                 

Müügitulud                                   

2007. aasta teisel kvartalil kasvas Ettevõtte tulu 176,4 miljoni kroonini, mis 
on 9,9% suurune kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud  
põhitegevusest olid 164,4 miljonit krooni. Põhitegevuse tulu koosneb peamiselt 
era- ja juriidilistele klientidele osutatud veemüügi ning reoveeteenuse tulust 
nii teeninduspiirkonnas kui väljaspool. Samuti sisaldab see Tallinna linnalt  
saadavat sademetevee kogumise süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu.    

Tulud veemüügist ja reoveeteenustest kasvasid võrreldes eelmise aasta teise   
kvartaliga 10,7% võrra 152,9 miljoni kroonini seoses 10,8% suuruse       
tariifitõusuga alates 1. jaanuarist 2007.                    

Sektori lõikes jagunes kasv järgnevalt: Müük eraklientidele kasvas 11,7% võrra 
79,8 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele teeninduspiirkonnas   
kasvas 9,2% võrra 65,5 miljoni kroonini. Müük juriidilistele klientidele    
väljaspool teeninduspiirkonda (peamiselt ümbritsevatele omavalitsustele pakutav 
reovee puhastamise teenus) ulatus 524 000 kuupmeetrini ehk 3,9 miljoni kroonini.
Saadud ülereostustasu oli 0,7 miljonit krooni suurem, kui 2006. aasta samal   
perioodil.                                   

2007. aasta teises kvartalis kasvas sademetevee kogumise ja tuletõrjehüdrantide 
süsteemide käigushoidmise ja hoolduse tasu 10,4% võrra 9,1 miljoni kroonini   
võrreldes 2006. aasta sama perioodiga. See on kooskõlas lepingu nõuete ja    
sätetega, mille kohaselt sademetevee ja tuletõrjehüdrantide kulud arveldatakse 
tegelikult töödeldud mahtude alusel. See on lepingujärgselt kokkulepitud aastani
2015.                                      

Põhitegevusega seotud muud tulud olid 12 miljonit krooni (peamiselt liitumised 
ning sademetevee torustiku ehitus), jäädes võrreldes 2006. aasta 2. kvartaliga 
samale tasemele.                                

Müüdud toodete ja teenuste kulu ja brutokasumi marginaal            

Põhitegevusega seotud müüdud toodete ja teenuste kulu oli 2007. aasta teises  
kvartalis 57,1 miljonit krooni, so 2,7 miljonit krooni ehk 5% enam kui eelmise 
aasta samal perioodil.                             

2007. aasta 2. kvartalil ei ole Ettevõte teist järjestikust kvartalit ületanud 
ühtegi saastenormi, mistõttu alandas Keskkonnaministeerium keskkonnamakse 2,2  
miljoni krooni võrra.                              

Ettevõttele avaldab edaspidigi üha tugevamat survet kemikaali hindade, eriti  
koagulandi hinna kasv. Sellest hoolimata on Ettevõte suutnud hoida       
kemikaalikulud kontrolli all kuna kogused on vähenenud. Kvartali kemikaalikulud 
olid 5,3 miljonit krooni, mis on 8,8% enam kui 2006. aasta samal perioodil.   

Palgad kasvasid 0,9 miljoni krooni ehk 7,7% võrra. Tööjõuturu kõrgete      
konkurentsitingimuste ja kiirelt kasvavatele palkadele tõttu, vaatas Ettevõte  
2006. aasta lõpus üle kõik palgad ja vajadusel korrigeeris neid, et kindlustada 
konkurentsivõime tööjõuturul ja säilitada personal. Siiski peegeldab antud   
number ka tööjõu tootlikuse suurenemist, mistõttu personali arvu on vähendatud..
2007. aasta 2. kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 305 töötajat, 2006. aasta 
2.kvartalis töötas ettevõttes keskmiselt 326 töötajat.             

Muud müüdud toodete ja teenuste kulud kasvasid 3 miljoni krooni ehk 37% võrra. 
2007. aasta 2. kvartalis tegi ettevõte 1,3 miljoni kroonise provisjoni, et   
maksta servituuditasu tehnorajatiste paiknemise eest eramaal. 2007. aasta   
märtsis jõustunud uue seaduse järgi võivad maaomanikud nende maa peale rajatud 
tehnorajatiste eest küsida servituuditasu. Lisaks kasvasid muud kulud     
kütusekulude ühekordse suurenemise ning mitmete tugiteenuste, nagu transport ja 
turvateenused, lepingutest tulenevate kulude suurenemise tõttu, peegeldades   
tööjõukulude märkimisväärset kasvu Tallinnas.                  

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli 2007.aasta 2. kvartalis ettevõtte brutokasum  
108,8 miljonit krooni, mis on 13,8 miljoni krooni või 14,5% võrra suurem, kui  
2006.aasta 2. kvartali 95 miljoni krooni suurune brutokasum.          

Ärikulud ja ärikasumi marginaal                         

Turustuskulud kasvasid 2007. aasta 2. kvartalis võrrelduna 2006. aasta 2.    
kvartaliga 1,1 miljoni krooni võrra 3,3 miljoni kroonini. 2.kvartali alguses  
moodustas ettevõte uue äriüksuse, mis keskendub uue äri arendamisele. Kõik   
seotud kulud, k.a. ettevalmistustööd Veemees kaubamärgi turule toomiseks on   
arvestatud turustuskulude alla. Turustuskulude amortisatsiooni kasv on seotud  
kliendiinfosüsteemi (KLIF) tööle rakendamise viimase etapi lõpetamisega.    

2007. aasta 2. kvartalis kasvasid üldhalduskulud 2,8 miljonit krooni 15,3    
miljoni kroonini palgakulude ning muude üldhalduskulude suurenemise tulemusena. 
Ligikaudu 0,8 miljonit krooni sellest moodustas üleminek arvutite liisimisele  
ning tarkvaraarenduse hooldamise allhankimisele - selle võrra on alanenud ka  
arvestatav kulum. Samuti vähenes administratiivtöötajate tööjõukulude      
kapitaliseerimine seoses kliendiinfosüsteemi (KLIF) tööle rakendamise viimase  
staadiumi lõppemisega.                             

Tööjõukulud olid 2007. aasta 2. kvartalis 19,1 miljonit krooni, mis on 2,2   
miljonit krooni või 12,7% enam, kui samal perioodil 2006. aastal ning mis on üle
kogu Ettevõtte läbi viidud palkade korrigeerimise tulemus.           

Muud äritulud/kulud andsid 2007. aasta 2. kvartalis kokku kulu 0,4 miljonit   
krooni võrreldes 0,2 miljoni krooniga 2006. aasta 2. kvartalis.         

Ülaltoodud mõjude tulemusena oli ettevõtte ärikasum 2007. aasta 2. kvartalis  
89,7 miljonit krooni, mis on 9,6 miljonit krooni enam kui 80,1 miljoni krooni  
suurune ärikasum 2006. aasta 2. kvartalis.                   

Finantskulud                                  

Ettevõtte neto finantskulud olid 2007. aasta 2. kvartalis 10,6 miljonit krooni, 
mis on 0,2 miljoni krooni ehk 1,8% võrra vähem kui 2006. aasta 2. kvartalis.  
Võrrelduna 2006. aasta 2. kvartaliga on Ettevõtte intressikulud tõusnud 18%   
võrra. See on tingitud asjaolust, et osa Ettevõtte laenudest on seotud 6 kuu  
EURIBORi määraga, mis on tõusnud 2,643%-lt 2006. aasta alguses 4,315%-ni 2007. 
aasta 30. juuniks. Intressikulude tõusu katab osaliselt 2007. aasta 2.     
kvartalil kasvanud finantstulu, mis on Ettevõtte efektiivsema rahade juhtimise, 
tugeva rahalise seisu ja suurenenud intressimäärade tulemus.          
Vaatamata kasvavatele intressimääradele, on Ettevõttel soodsad laenututingmused 
- 37,5 miljonit eurot (586,7 miljonit krooni) on fikseeritud 4,19% pluss    
riskimarginaaliga (0,48%) ning 37,5 miljonit eurot (586,7 miljonit krooni) on  
Euribori kuue kuu ujuv interssimäär pluss riskimarginaal (0,24%), millest 20,4 
miljonil (319,2 miljonil kroonil) on ujuva intressimäära risk omakorda maandatud
fikseeritud vahemikuga swap'iga, mille kohaselt Ettevõte maksab baasintressi 4%,
kui Euribor jääb 4-5% vahele.                          

Maksustamiseelne kasum                             

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta teises kvartalis 79,2 miljonit 
krooni, so 9,8 miljonit krooni enam kui 69,3 miljoni kroonine maksustamiseelne 
kasum 2006. aasta 2. kvartalis.                         

2007. aasta esimese 6 kuu tulemused                       

2007. aasta esimese kuue kuuga kasvas Ettevõtte tulu 381,8 miljoni kroonini, mis
on 13,4%-line kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte tulud   
põhitegevusest olid 325,5 miljonit krooni. Veemüügi ja reoveeteenuse tulu oli  
303,2 miljonit krooni, mis on 10,7% võrra enam, kui 2006.aasta esimesel     
poolaastal.                                   

Ettevõtte maksustamiseelne kasum oli 2007. aasta esimese kuue kuuga 174,5    
miljonit krooni, so 10,1 miljonit krooni enam kui 164,4 miljoni kroonine    
maksustamiseelne kasum 2006. aasta esimeses pooles. 2007. aasta esimese kuu kuue
tulemustele avaldas mõju Keskonnaministeeriumi lõplik heakskiit         
lämmastikuprojekti edukusest, mille tulemusena vabastati 13,3 miljoni kroonine 
saastetasu provisjon. 2006. aasta esimese kuue kuu tulemustele avaldas mõju 24,1
miljoni krooni eest Paljasaare maamüük. Nende ühekordsete kulude elimineerimisel
kasvas Ettevõtte 2007. aasta kuue kuu maksustamiseelne kasum võrreldes eelmise 
aasta sama perioodiga 21 miljoni krooni ehk 15% võrra 161 miljoni kroonini.   

Bilanss                                     

2007.aasta esimese 6 kuu jooksul investeeris ettevõte põhivarasse 88,3 miljonit 
krooni. Lõpetamata-, materiaalne- ja immateriaalne põhivara oli 2007. aasta 30. 
juuni seisuga 2,134.2 miljonit krooni. Käibevara vähenes aasta esimese 6 kuuga 
36,3 miljoni krooni võrra, mis tuleneb vaba raha hulga vähenemisest dividendide 
väljamaksmise tulemusena.                            

Lühiajalised kohustused suurenesid kuue kuu jooksul 36,1 miljoni krooni võrra  
189,2 miljoni kroonini. See tulenes peamiselt suurenenud investeeringute    
maksetest.                                   

Ettevõte hoiab jätkuvalt oma finantsvõimendust sihiks võetud 50-60% tasemel.  
2007. aasta 30. juuni seisuga oli kohustuste osakaal varast 56%. Pikaajalised  
kohustused olid 2007. aasta juuni lõpu seisuga 1.166,6 miljonit krooni, mis   
koosnes peaaegu täielikult pikaajaliste pangalaenude jäägist.          

Rahakäive                                    

2007. aasta esimese kuue kuu jooksul oli Ettevõtte äritegevuse rahakäive 173,2 
miljonit krooni, mis on 10,1 miljonit krooni enam kui 2006. aasta samal     
perioodil. Ärikasum on jätkuvalt peamine tegur ettevõtte äritegevuse rahakäibe 
kasvus.                                     

2007. aasta 2. kvartali investeerimistegevuse raha väljavool oli 25,7 miljonit 
krooni, so 19,7 miljonit krooni enam kui 2006. aasta 2. kvartalis. Selle    
peamiseks põhjuseks olid suurenenud investeerimismahud. Esimese kuue kuu jooksul
investeeris ettevõte 88,3 miljonit krooni - 49,7 miljonit krooni võrkude    
laiendamiseks ja parendamiseks, 27,4 miljonit krooni Paljassaare sade- ja reovee
puhastusjaama uuendamiseks, 6 miljonit krooni vee kvaliteedi säilitamiseks   
(Ülemiste veepuhastusjaam ja toorvee kvaliteet) ja 5,2 miljonit krooni muid   
investeeringuid (IT, investeeringute väärtuse säilimine, veenäidikud jne)    
parandamiseks.                                 

Raha väljavool finantstegevusest oli aasta esimese kuue kuu jooksul 196,5    
miljonit krooni võrreldes eelmise aasta samal perioodil olnud 157,7 miljoni   
krooniga ning kajastab suurenenud dividendimakseid.               

Eelnevate tegurite mõjul oli raha väljavool 2007. aasta kuue kuu jooksul 48,9  
miljonit krooni võrrelduna 0,1 miljoni krooni suuruse raha väljavooluga 2006.  
aasta esimese kuue kuu jooksul. Raha ja raha ekvivalentide saldo oli 2007. aasta
30. juuni seisuga 200,5 miljonit krooni.                    

Töötajad                                    

2007. aasta 2. kvartali seisuga töötas Ettevõttes 305 inimest.         

Dividendid ja aktsiahinna muutused                       

2006. aasta majandustulemuste põhjal kiitis Ettevõtte juhatus heaks maksta   
196,010,000 krooni dividende. Sellest 10,000 krooni maksti B-aktsia omanikule ja
196 miljonit krooni, so 9,8 krooni aktsia kohta A-aktsia omanikele. Dividendid 
maksti välja 2007. aasta 15. juunil.                      

2007. aasta 30.juuni seisuga olid üle 5%-list osalust omavad AS Tallinna Vesi  
aktsionärid:                                  

--------------------------------------------------------------------------------
| United Utilities (Tallinn) BV           |          35.3% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tallinna Linn                   |          34.7% |
--------------------------------------------------------------------------------
| Morgan Stanley + Co International Equity     |          7.55% |
| kliendikonto                   |             |
--------------------------------------------------------------------------------

Aruandeperioodi lõpus, 30. juunil 2007, oli AS Tallinna Vesi akatsia      
sulgemishind 207,32 krooni (13,25 EUR), mis on 12% madalam võrreldes aasta   
algusega. Osaliselt põhjustas aktsiahinna languse dividendide väljamaksmine   
15.juunil, aga ka 29. juunil 8% turuhinnast madalamal toimunud blokk-tehing 100 
000 aktsiaga. Järgmisel kauplemispäeval, 2. juulil, tõusis aktsiahind 5,66%   
219,10 kroonini (14.00 EUR).                          

Põhitegevusega seotud arengud 2007. aastal                   

Tööd Paljasaare uue mudatöötlushoone ehitusega jätkusid ning hoone valmib   
2007. aasta 3. kvartalis. Antud hoone võimaldab paremini ja tõhusamalt tegutseda
ning parandada seadmete hooldamise võimalusi. See aitab omakorda parendada   
heitvee puhastamise ning mudatöötluse protsessi. Kompostimisväljakute ehitus on 
plaanis lõpetada 2007. aasta juuli lõpuks. Ühtlasi jätkab Ettevõte       
keskkonnasõbralikku ning kulusid kokkuhoidvat poliitikat muda prügilasse    
vedamise vältimise osas. Projekti kogukulu on üle 40 miljoni krooni.      

2. kvartalis, nagu ka 1. kvartalis, vastasid kõik heitvee proovid nõuetele  
ning seetõttu alandati selle kvartali keskkonnamakse 50% võrra.         

2. kvartalis auditeeris DNV ettevõtte ISO ja EMAS protseduure ning      
sertifikaadid uuendati. Samal ajal taotles ettevõte ka OHSAS sertifikaati;   
selleks läbiviidud auditi tulemused olid positiivsed ning OHSAS sertifikaat   
väljastatakse ettevõttele 2007. aasta 3. kvartalis.               

Ettevõte tõi turule uue kaubamärgi VEEMEES, mille all hakatakse pakkuma   
eramajaomanikele, ühistutele, korteriomanikele, kinnisvaraarendajatele ja    
ehitajatele vee- ning kanalisatsiooniteenustega seotud hoolde-, avarii- ja   
ehitusteenuseid.                                

---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| KASUMIARUANNE        |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK)         |  6 kuud |   6 kuud |  12 kuud |     
|               |   2007 |    2006 |    2006 |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| Põhitegevuse tulud     |  325,496 |  295,656 |  589,176 |     
---------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud |  56,257 |   40,854 |  104,048 |     
| tulud            |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Müügitulu          |  381,753 |  336,510 |  693,224 |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| Müüdud toodete/teenuste   | -102,005 |  -109,242 |  -220,537 |     
| kulud            |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Põhitegevusega seotud muud |  -50,157 |  -37,424 |  -97,096 |     
| kulud            |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
|               |       |       |       |     
---------------------------------------------------------------------
| BRUTOKASUM         |  229,591 |  189,844 |  375,591 |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| Turustuskulud        |  -6,493 |   -4,803 |   -9,578 |     
---------------------------------------------------------------------
| Üldhalduskulud       |  -29,543 |  -25,061 |  -51,319 |     
---------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud/-kulud (-)  |   1,971 |   25,109 |   23,229 |     
---------------------------------------------------------------------
|               |       |       |       |     
---------------------------------------------------------------------
| ÄRIKASUM          |  195,526 |  185,089 |  337,923 |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| Finantstulud/-kulud (-)   |  -21,073 |  -20,729 |  -42,981 |     
---------------------------------------------------------------------
|               |       |       |       |     
----------------------------------------------------------------------------- 
| KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST |  174,453 |  164,360 |  294,942 |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| Dividendide tulumaks    |  -55,285 |  -46,896 |  -46,896 |     
---------------------------------------------------------------------
|               |      |       |       |     
---------------------------------------------------------------------
| PERIOODI PUHASKASUM     |  119,168 |  117,464 |  248,046 |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| Jaotatav:          |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| A- aktsia omanikele     |  119,158 |  117,454 |  248,036 |     
---------------------------------------------------------------------
| B- aktsia omanikule     |    10 |     10 |     10 |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| Kasum aktsia kohta     |     6 |     6 |     12 |     
| kroonides          |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| BILANSS           |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK)         | 30.06.200 | 30.06.2006 | 31.12.2006 |     
|               |     7 |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| VARAD            |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| KÄIBEVARA          |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod     |  200,475 |  206,433 |  249,413 |     
---------------------------------------------------------------------
| Nõuded ostjate vastu    |  85,559 |   72,047 |   71,490 |     
---------------------------------------------------------------------
| Viitlaekumised ja      |   3,293 |   7,477 |   4,756 |     
| ettemaksed         |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Varud            |   4,055 |   3,364 |   3,142 |     
---------------------------------------------------------------------
| Varad müügiks        |    783 |   1,643 |   1,648 |     
---------------------------------------------------------------------
| KOKKU KÄIBEVARA       |  294,165 |  290,964 |  330,449 |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| PÕHIVARA          |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Materiaalne põhivara    | 1,922,686 | 1,814,159 | 1,877,105 |     
---------------------------------------------------------------------
| Immateriaalne põhivara   |  50,181 |   40,701 |   52,595 |     
---------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata varad - v.a.   |  63,994 |  118,530 |   91,676 |     
| liitumis-ehitused      |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Lõpetamata torustikud -   |  97,318 |   88,342 |  117,162 |     
| uued liitumised       |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Ettemaksed materiaalse   |   3,106 |   3,192 |   2,795 |     
| põhivara eest        |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| KOKKU PÕHIVARA       | 2,137,285 | 2,064,924 | 2,141,333 |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| VARAD KOKKU         | 2,431,450 | 2,355,888 | 2,471,782 |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED   |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Pikaajaliste        |     0 |    946 |    473 |     
| laenukohustuste lühiajaline |      |      |      |     
| osa             |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Hankijate ja muud võlad   |  68,156 |   47,158 |   85,250 |     
---------------------------------------------------------------------
| Maksuvõlad sh dividendide  |  77,286 |   83,981 |   30,508 |     
| tulumaks          |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Lühiajalised eraldised   |   2,231 |    414 |    538 |     
---------------------------------------------------------------------
| Tulevaste perioodide tulud |  41,491 |   35,608 |   36,325 |     
---------------------------------------------------------------------
| LÜHIAJALISED KOHUSTUSED   |  189,164 |  168,107 |  153,094 |     
| KOKKU            |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED   |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Kapitalirent        |     0 |    114 |     0 |     
---------------------------------------------------------------------
| Pangalaenud         | 1,166,538 | 1,165,659 | 1,166,098 |     
---------------------------------------------------------------------
| Muud võlad         |    100 |    100 |    100 |     
---------------------------------------------------------------------
| PIKAAJALISED KOHUSTUSED   | 1,166,638 | 1,165,873 | 1,166,198 |     
| KOKKU            |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| KOKKU KOHUSTUSED      | 1,355,802 | 1,333,980 | 1,319,292 |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| OMAKAPITAL         |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Aktsiakapital        |  200,001 |  200,001 |  200,001 |     
---------------------------------------------------------------------
| Ülekurss          |  387,000 |  387,000 |  387,000 |     
---------------------------------------------------------------------
| Kohustuslik reservkapital  |  20,000 |   20,000 |   20,000 |     
---------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide     |  349,479 |  297,443 |  297,443 |     
| kogunenud kasum       |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Perioodi puhaskasum     |  119,168 |  117,464 |  248,046 |     
---------------------------------------------------------------------
| KOKKU OMAKAPITAL      | 1,075,648 | 1,021,908 | 1,152,490 |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  | 2,431,450 | 2,355,888 | 2,471,782 |     
| KOKKU            |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| RAHAKÄIBE ARUANNE      |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| (tuhat EEK)         |  6 kuud |   6 kuud |      |     
|               |   2007 |    2006 |      |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| ÄRITEGEVUSE RAHAKÄIVE    |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Ärikasum          |  195,526 |  185,089 |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Korrigeerimine kulumiga   |  39,735 |   39,859 |      |     
---------------------------------------------------------------------     
Korrigeerimine        |  -6,099 |   -3,429 |      | 
| rajamistulude ja -kuludega |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja -kulud |   -366 |    -794 |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Kasum (-) / kahjum (+)   |    12 |  -24,680 |      |     
| põhivara müügist      |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Kuluks kantud põhivarad   |     0 |    631 |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Tegevuskuludest       |  -9,082 |  -10,418 |      |     
| kapitaliseeritud põhivaraks |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud    |  -9,890 |   -7,542 |      |     
| käibevara muutus      |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Äritegevusega seotud    |  -10,788 |   7,495 |      |     
| kohustuste muutus      |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Makstud intressid      |  -25,849 |  -23,159 |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus      |  173,199 |  163,052 |      |     
| äritegevusest        |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| INVESTEERIMISTEGEVUSE    |      |      |      |     
| RAHAKÄIVE          |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Põhivara soetamine, sh   |  -92,104 |  -55,592 |      |     
| liitumisehitised      |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
 Rajamistasudest       |  60,789 |   48,311 |      | 
| finantseeritavate torustike |      |      |      |     
| eest laekumine       |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Põhivara müügitulu ja    |    17 |   -3,137 |      |     
| saadud/tagastatud      |      |      |      |     
| ettemaksed         |      |      |      |     
--------------------------------------------------------------------- 
| Müügiootel varade ja    |    233 |   1,107 |      |     
| kinnisvarainvesteeringu   |      |      |      |     
| müügitulu          |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Saadud intressid      |   5,411 |   3,320 |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus      |  -25,654 |   -5,991 |      |     
| investeerimistegevusest   |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| FINANTSEERIMISTEGEVUSE   |      |      |      |     
| RAHAKÄIVE          |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Tasutud kapitalirendi    |   -473 |    -695 |      |     
| maksed           |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Tasutud dividendid     | -196,010 |  -157,000 |      |     
---------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi muutus      | -196,483 |  -157,695 |      |     
| finantseerimistegevusest  |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| Rahajäägi kogumuutus    |  -48,938 |    -634 |      |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID  |  249,413 |  207,067 |      |     
| PERIOODI ALGUSES      |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| RAHA JA RAHA EKVIVALENDID  |  200,475 |  206,433 |      |     
| PERIOODI LÕPUS       |      |      |      |     
---------------------------------------------------------------------

Lisainformatsioon:                               
Eteri Harring                                  
Rahandus- ja investorsuhete juht                        
+372 6262 225                                  
eteri.harring@tvesi.ee

Attachments

astv 6m eek est.pdf