SATAMA INTERACTIVE JA TRAINERS' HOUSE YHDISTYVÄT


Satama Interactive Oyj    Pörssitiedote  29.08.2007 kello 7.00       Satama Interactive Oyj ("Satama"), Trainers' House Oy ("Trainers' House") ja  
Trainers' Housen osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, 
jonka mukaan Satama ostaa 45 % Trainers' Housen osakkeista ja Trainers' House  
sulautuu Satamaan arviolta vuoden 2007 loppuun mennessä. Järjestely lyhyesti:  

- Järjestelyssä syntyy kasvun johtamispalveluita tuottava yritys, joka 
toimittaa liiketoimintakriittisiä myynnin ja markkinoinnin järjestelmiä     
sekä valmentaa yritysten henkilöstöä.                      

- Järjestely vaikuttaa merkittävästi Sataman liikevaihtoon, 
liiketulokseen sekä osakekohtaiseen tulokseen.                 

- Syntyvän yhtiön nimi on järjestelyn toteuduttua Trainers' House Oyj. 
Satama ja Trainers' House jatkavat liiketoimintaryhmien niminä ja        
itsenäisinä brändeinä.                             

Yhdistyvän yhtiön pro forma -liikevaihto vuonna 2006 oli 49,3 miljoonaa euroa ja
pro forma -liikevoitto noin 2,6 miljoonaa euroa, joka sisältää 3,0 miljoonaa  
euroa IFRS:n mukaisen alustavan kauppahinnan allokaation seurauksena syntyviä  
aineettoman omaisuuden poistoja. Yhdistyvän yhtiön pro forma -liikevaihto vuoden
2007 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli noin 28,6 miljoonaa euroa ja pro forma 
-liikevoitto 4,1 miljoonaa euroa, joka sisältää noin 1,0 miljoonaa euroa IFRS:n 
mukaisen alustavan kauppahinnan allokaation seurauksena syntyviä aineettoman  
omaisuuden poistoja. Henkilöstön määrä oli 30.6.2007 yhteensä 475.       

Yhdistyvän yhtiön laimennettu osakekohtainen pro forma -tulos kaudelta     
1.1.-30.6.2007 on 0,038 euroa, joka on 42,5 % korkeampi kuin Sataman toteutunut 
osakekohtainen tulos vastaavalla kaudella. Ilman IFRS:n mukaisen kauppahinnan  
allokaation seurauksena syntyviä aineettoman omaisuuden poistoja laimennettu  
osakekohtainen tulos on 0,052 euroa, joka on 98,5 % korkeampi kuin Sataman   
toteutunut osakekohtainen tulos vastaavalla kaudella. Yhdistymisen uskotaan   
nopeuttavan merkittävästi Sataman vahvistettujen tappioiden hyödynnettävyyttä  
verotuksessa.                                  

Järjestely on kokonaisuudessaan ehdollinen molempien yhtiöiden yhtiökokousten  
hyväksynnälle. Molempien yhtiöiden hallitukset suosittelevat yksimielisesti   
järjestelyn hyväksymistä. Lisäksi Sataman osakkeenomistajat ja osaketermiinien 
haltijat, jotka edustavat Sataman osakkeista noin 23,1 % osakkeiden kautta ja  
19,4 % Sataman osakkeisiin oikeuttavien osaketermiinien kautta sekä kaikki   
Trainers' Housen osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet kannattavansa sulautumisen 
hyväksymistä yhtiöiden ylimääräisissä yhtiökokouksissa.             

Yhtiöt järjestävät tiedotustilaisuuden keskiviikkona 29.8.2007 klo 11.30 alkaen 
Pörssisalissa, osoitteessa Fabianinkatu 14, Helsinki.              

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä osoitteessa www.satama.com 
29.8.2007 alkaen klo 11.30.                           

Aarne Aktan, Sataman hallituksen puheenjohtaja, kommentoi yhdistymistä:     

"Mielestäni nyt toteutettava yhdistyminen on Satamalle käännekohta, joka johtaa 
aiempaa vahvempaan taloudelliseen ja strategiseen kehitykseen. Yhdistyminen   
parantaa merkittävästi Sataman tuloksentekokykyä, kassavirtaa sekä       
osakekohtaista tulosta. Olen vakuuttunut, että järjestely luo vahvan pohjan   
kasvulle sekä kotimaassa että kansainvälisesti."                

Jari Sarasvuo, Trainers' Housen hallituksen puheenjohtaja, kommentoi      
yhdistymistä:                                  

”Asiakkaamme ovat koko 2000-luvun vaatineet kasvun johtamisjärjestelmiä. Kun  
valmennus yhdistetään markkinoinnin ja johtamisjärjestelmän vaikutuksiin, syntyy
uuden tason tuloksia irrallisiin toimenpiteisiin verrattuna. Sataman kanssa   
kehitetty myynnin ja markkinoinnin johtamisjärjestelmä BLARP (Business Live   
Action Role-Play) on jo nyt saanut innostuneen vastaanoton asiakkailtamme.   
Syntyvästä yhtiöstä tulee kansainvälinen, jatkuvia kasvun johtamispalveluita  
tuottava yritys.”                                

”Ai niin, tarkoitus on, että yritys maksaa jatkossa osinkoa.”          

Perusteet yhdistymiselle                            

Molempien yhtiöiden hallitukset katsovat, että liiketoimintojen yhdistäminen on 
yhtiöiden kasvustrategioiden mukainen järjestely ja se on perusteltu sekä    
taloudellisesta että liiketoiminnallisesta näkökulmasta. Satama on vahva    
markkinoinnin, viestinnän ja niihin liittyvien johtamisjärjestelmien toteuttaja,
mikä sopii erinomaisesti yhteen Trainers' Housen markkinointi- ja        
valmennuspalveluiden kanssa. Tämä mahdollistaa uusien ja laajempien       
palvelukokonaisuuksien tarjoamisen olemassa oleville ja uusille asiakkaille.  
	                                       
Yhdistyminen luo vahvan pohjan liiketoiminnalle, jonka kärkituotteina tulevat 
olemaan jatkuvana palveluna tarjottavat myynnin ja markkinoinnin        
johtamisjärjestelmät. Jatkuvan palvelun liiketoiminnan ensimmäinen ratkaisu on 
myynnin ja markkinoinnin johtamisjärjestelmä BLARP, jota Satama ja Trainers'  
House ovat kehittäneet yhteistyössä. BLARPissa yhdistyvät Sataman järjestelmä- 
ja suunnitteluosaaminen sekä Trainers' Housen kokemus myynnin ja markkinoinnin 
johtamisesta. Tulevaisuudessa kärkituotteina tulevat olemaan asiakkuus-, ihmis- 
ja arvoprosesseihin keskittyvät kasvun johtamisjärjestelmät.          

Yhdistyvällä yhtiöllä on toimialallaan vahva asema Suomessa ja merkittäviä   
kasvumahdollisuuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Yhdistyvällä yhtiöllä    
odotetaan olevan vahva kassavirta ja hyvä kannattavuus, mikä luo hyvät     
edellytykset tuottaa arvoa yhdistyvän yhtiön osakkeenomistajille. Järjestelyn ei
odoteta johtavan merkittäviin vuosittaisiin kustannussäästöihin.        

Yhdistyvän yhtiön taloudelliset tavoitteet                   

Sataman hallitus on asettanut yhdistyvälle yhtiölle uudet taloudelliset     
tavoitteet. Yhdistynyt yhtiö tavoittelee 15 %:in vuotuista orgaanista      
liikevaihdon kasvua, 15 %:in liikevoittoa ja pyrkii jakamaan 30-50 %      
tuloksestaan osinkona.                             

Yhteenveto järjestelystä                            

Satama ja Trainers' House sekä kaikki Trainers' Housen osakkeenomistajat ovat  
28.8.2007 allekirjoittaneet yhtiöiden yhdistymistä koskevan yhdistymissopimuksen
ja Trainers' Housen osakkeiden ostoa koskevat kauppakirjat. Järjestely     
edellyttää toteutuakseen vielä molempien yhtiöiden yhtiökokousten päätöksen   
sulautumisen hyväksymisestä sisältäen mm. päätökset sulautumisvastikkeena    
annettavien Sataman uusien osakkeiden liikkeeseenlaskun ja järjestelyn     
edellyttämät muutokset Sataman yhtiöjärjestykseen. Sataman hallitus suosittelee 
yksimielisesti osakkeenomistajilleen järjestelyn hyväksymistä Sataman      
ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka kutsutaan koolle erillisellä       
yhtiökokouskutsulla. Sataman keskeiset osakkeenomistajat ja osakkeisiin     
oikeuttavat termiinien haltijat, jotka edustavat osakkeista 42,5 % ovat     
ilmoittaneet kannattavansa sulautumisen hyväksymistä ylimääräisessä       
yhtiökokouksessa. Mikäli yhtiöiden sulautuminen hyväksytään molempien yhtiöiden 
yhtiökokouksissa, toteutuu järjestely arviolta vuoden 2007 loppuun mennessä.  
Järjestely tullaan toteuttamaan kahdessa vaiheessa seuraavasti:         

- Ensimmäisessä vaiheessa Satama ostaa Trainers' Housen osakkeenomistajilta
45,0 % Trainers' Housen osakkeista kaupalla (”Osakekauppa”), joka tulee voimaan 
viipymättä Sataman ja Trainers' Housen yhtiökokousten hyväksyttyä sulautumisen. 
Osakekaupassa Jari Sarasvuo myy 10 934 975 osaketta ja muut henkilöomistajat  
myyvät yhteensä 2 553 955 osaketta. Ostettavien osakkeiden kauppahinta on noin 
33,1 miljoonaa euroa. Osakekauppa rahoitetaan kokonaisuudessaan uudella vieraan 
pääoman ehtoisella rahoituksella. Satama on sopinut rahoitusjärjestelystä    
osakekaupan rahoittamiseksi.                          

- Toisessa vaiheessa, arviolta vuoden 2007 lopussa, Trainers' House sulautuu 
Satamaan absorptiosulautumisen kautta, jolloin Trainers' Housen         
osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 33 340 567 uutta Sataman osaketta
vastikkeena 55,0 %:sta Trainers' Housen osakkeista ("Sulautuminen"). Uudet   
Sataman osakkeet tuottavat oikeuden osinkoon ja muut osakasoikeudet, kun    
osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, arviolta 31.12.2007. Sataman ja   
Trainers' Housen tarkoituksena on, että Trainers' Housen tällä hetkellä     
omistamat Sataman osakkeet, jotka edustavat noin 17,5 % Sataman tämän hetken  
osakekannasta, mitätöidään sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen jälkeen 
tehtävällä erillisellä päätöksellä.                       

- Sulautuminen edellyttää, että Sataman ja Trainers' Housen 
yhtiökokoukset hyväksyvät sulautumisen. Lisäksi kummankin yhtiön        
hallituksella on ennen sulautumisen voimaantuloa oikeus irtisanoa        
järjestely kokonaisuudessaan, mikäli                      
                                         
(i)  toisen sulautumiseen osallistuvan yhtiön nykyisissä olennaisissa
taloudellisissa toimintaedellytyksissä tapahtuu pysyvä negatiivinen muutos; 

(ii) toisen sulautumiseen osallistuvan yhtiön osalta esiintyy sen arvoon 
olennaisesti negatiivisella tavalla vaikuttavia seikkoja, jotka eivät ole
olleet toisen osapuolen tiedossa sulautumissuunnitelmaa laadittaessa;
 
(iii) toimivaltainen tuomioistuin tai hallintoviranomainen on tehnyt päätöksen,
joka estää sulautumisen voimaantulon, ja tämä päätös on tullut lopulliseksi ja
lainvoimaiseksi ja ennen tätä, mikäli päätös olennaisesti haittaa osapuolen
liiketoimintaa; 

(iv)  kaikkia Sataman ja Trainers' Housen tai Trainers' Housen
osakkeenomistajien kannalta olennaisia viranomaislupia tai
ennakkotietopäätöksiä ei ole saatu tai ne eivät ole voimassa; 
 
(v)   sulautumiseen osallistuvien yhtiöiden ja Trainers' Housen
osakkeenomistajien sulautumista koskeva yhdistymissopimus on päättynyt sen
ehtojen mukaisesti;
 
(vi)  sulautuminen ei ole tullut voimaan 1.4.2008 mennessä; tai
        
(vii) 48 tunnin kuluessa Sataman ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisestä
lukien, mikäli Sataman yhtiökokouksessa siellä edustettuina olevien muiden
Sataman osakkeenomistajien kuin Trainers' Housen ja Isildur Oy:n enemmistö on
äänestänyt sulautumisen hyväksymistä vastaan. 

- Perustuen Sataman osakkeen päätöskurssiin 1,19 euroa 28.8.2007 Helsingin 
Pörssissä tulee Trainers' Housen osakkeiden arvoksi noin 72,8 miljoonaa euroa, 
josta 33,1 miljoonaa euroa maksetaan tehdyn osakekaupan käteisvastikkeena ja  
39,7 miljoonaa euroa sulautumisvastikkeena annettavina Sataman uusina osakkeina.
Trainers' Housen osakekannan arvo sisältää Trainers' Housen 30.6.2007      
IFRS-taseen mukaan nettokassavaroja, Sataman osakkeita ja muita likvidejä    
sijoituksia yhteensä noin 14,6 miljoonan euron arvosta.             

- Sataman hallitus suosittelee yksimielisesti järjestelyn hyväksymistä Sataman 
ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Sataman hallituksen esitystä ovat ilmoittaneet 
kannattavansa Sataman osakkeenomistajat ja osakkeisiin oikeuttavien termiinien 
haltijat, jotka edustavat 42,5 % osakkeista. Trainers' Housen kaikki      
osakkeenomistajat ovat sitoutuneet toteuttamaan osakekaupan sekä äänestämään  
sulautumisen puolesta Trainers' Housen yhtiökokouksessa. Danske Markets     
Corporate Finance on antanut Sataman hallitukselle lausunnon järjestelyn    
taloudellisten ehtojen kohtuullisuudesta Sataman osakkeenomistajien kannalta.  

- Järjestelyn toteuduttua Sataman nykyiset osakkeenomistajat (pois lukien 
Trainers' House ja Jari Sarasvuon määräysvallassa oleva Isildur Oy -niminen   
yhtiö) omistavat yhteensä noin 50,2 % yhdistyvän yhtiön ulkona olevista     
osakkeista ja äänistä ja Trainers' Housen nykyiset osakkeenomistajat omistavat 
yhteensä noin 49,8 % yhdistyvän yhtiön ulkona olevista osakkeista ja äänistä.  
Jari Sarasvuo ja hänen määräysvallassaan oleva Isildur Oy omistavat 35,9 % ja  
muut Trainers' Housen henkilöomistajat 13,9 % yhdistyvän yhtiön osakkeista ja  
äänistä.                                    

- Rahoitustarkastus on myöntänyt Jari Sarasvuolle ja hänen määräysvallassaan 
olevalle Isildur Oy:lle poikkeusluvan Sataman osakkeita ja osakkeisiin     
oikeuttavia arvopapereita koskevasta velvollisuudesta tehdä pakollinen julkinen 
ostotarjous. Poikkeuslupa edellyttää, että Sarasvuon ja Isildur Oy:n      
yhteenlaskettu omistus Sataman osakkeista laskee 30 %:iin tai sen alle vuoden  
kuluessa siitä, kun sulautumisessa liikkeeseenlaskettavat osakkeet on merkitty 
kaupparekisteriin.                               

- Osana järjestelyä Satama ja Trainers' Housen osakkeenomistajat ovat sopineet 
sulautumisvastikkeena annettavien Sataman osakkeiden myyntirajoituksista,    
Trainers' Housen osakkeenomistajien työssäolovelvoitteista sekä tavanomaisista 
kilpailukielto- ja rekrytointirajoituksista. Myyntirajoitusten osalta Trainers' 
Housen osakkeenomistajat ovat sitoutuneet enintään viiden vuoden        
myyntirajoituksiin. Myyntirajoitusten alaiset osakkeet vapautuvat rajoituksista 
asteittain siten, että kolmen vuoden kuluttua vapautuu yksi kolmasosa, neljän  
vuoden kuluttuasten osalta TH:n osakeenomistajt ovat sitoutuneet enintään 5   
vuoden myyntirajoituksiin.velvoitteista sekä tavanomais yksi kolmasosa ja loput 
osakkeet vapautuvat viiden vuoden kuluttua. Rajoitukset lasketaan sulautumisen 
täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä lukien. Työssäolovelvoitteen osalta kaikki
Trainers' Housen osakkeenomistajat ovat sitoutuneet olemaan yhtiön palveluksessa
vähintään viisi vuotta sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä    
lukien.                                     

- Sataman ja Trainers' Housen liiketoimintoja jatketaan niiden nykyisillä 
brändeillä. Sataman yhtiökokoukselle esitetään, että yhdistyvän yhtiön toiminimi
muutettaisiin Trainers' House Oyj:ksi sulautumisen täytäntöönpanon       
rekisteröintipäivästä lukien.                          
                                        
Hallitus ja johto yhdistyvässä yhtiössä                     

Kun yhtiöiden yhtiökokoukset ovat päättäneet sulautumisen hyväksymisestä, Jari 
Sarasvuo valitaan samalla yhdistyvän yhtiön toimitusjohtajaksi sulautumisen   
täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä lukien ja josta alkaen Jari Sarasvuo   
jättää paikkansa Sataman hallituksessa. Yhdistyvän yhtiön hallituksena jatkaa  
Sataman nykyinen hallitus kuitenkin siten, että HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Kai
Seikkua esitetään valittavaksi Sataman hallituksen jäseneksi sulautumisen    
täytäntöönpanon rekisteröintipäivästä lukien. Sataman nykyinen toimitusjohtaja 
Jarmo Lönnfors jatkaa Satama-liiketoimintojen johtajana ja Trainers' Housen   
nykyinen toimitusjohtaja Vesa Honkanen jatkaa Trainers' House -liiketoimintojen 
johtajana. Trainers' Housen nykyinen talousjohtaja Mirkka Vikström toimii    
yhdistyvän yhtiön talousjohtajana sulautumisen täytäntöönpanon         
rekisteröintipäivästä lukien. Yhdistyvän yhtiön johtoryhmän muodostavat     
toimitusjohtaja Jari Sarasvuo, liiketoimintajohtajat Jarmo Lönnfors ja Vesa   
Honkanen, talousjohtaja Mirkka Vikström ja lakiasiainjohtaja Antti Summa.    

Listalleottoesite ja noteeraus                         

Satama tulee hakemaan sulautumisessa liikkeeseen laskettavien Sataman osakkeiden
noteerausta Helsingin Pörssissä. Järjestelyä koskeva listalleottoesite     
julkaistaan erikseen ilmoitettavana päivänä ennen Sataman ylimääräistä     
yhtiökokousta, joka päättää järjestelyn toteuttamisesta. Satama vahvistaa    
erikseen sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen, kun se on merkitty    
kaupparekisteriin.                               

Alustava aikataulu                               

Yhtiökokouskutsu Sataman ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka hyväksyy      
järjestelyn, tullaan julkistamaan arviolta viikolla 38. Järjestelyä koskeva   
listalleottoesite julkistetaan arviolta viikolla 41 ja Sataman ylimääräinen   
yhtiökokous tullaan pitämään arviolta 15.10.2007. Sataman ja Trainers' Housen  
sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta      
31.12.2007.                                   

Neuvonantajat                                  

Sataman taloudellisena neuvonantajana toimii HLP Corporate Finance Oy ja    
lainopillisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Hannes Snellman Oy.    
Trainers' Housen taloudellisena neuvonantajana toimii Evli Pankki Oyj, Corporate
Finance ja lainopillisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Fennica Oy.  

Yhdistyvän yhtiön suurimmat osakkeenomistajat järjestelyn toteuttamisen jälkeen 

                 		Osuus                    
                 		osakkeista                  
Nimi                 	   ja äänistä,(%) 
                                        
Jari Sarasvuo ja Isildur Oy			35,9 %
Nordea Pankki Suomi Oyj				13,0 % 
Quartal Oy						3,1 % 
Varma							2,9 % 
Ilmarinen						2,8 % 

Yhdistyvän yhtiön taloudellinen pro forma -informaatio (tilintarkastamaton)   

Taloudellinen pro forma -informaatio on laadittu Sataman soveltamien      
kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti siten, että Trainers' 
Housen historialliset tilinpäätöstiedot on alla olevassa pro forma -taulukossa 
oikaistu olennaisilta osin Sataman soveltamien tilinpäätösperiaatteiden     
mukaisiksi. Pro forma -tuloslaskelmatiedot on laadittu ikään kuin hankinta olisi
tapahtunut 1.1.2006 ja pro forma -tase ikään kuin yhdistyminen olisi tapahtunut 
30.6.2007.                                   

--------------------------------------------------------------------------------
| PRO FORMA KONSERNIN TULOSLASKELMA,   |      |     |       |
| IFRS (tuhatta euroa)          |      |     |       |
| (Tilintarkastamaton)          |      |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 1-6/07   |     | 1-12/06   |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO              | 28 587   |     | 49 304   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot       | 8     |     | 175     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut        | 3 313   |     | 6 009    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  | 14 919   |     | 26 620   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                | 1 584   |     | 4135    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut       | 4 637   |     | 10 113   |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO              | 4 142   |     | 2 603    |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta            | 14,5    |     | 5,3     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot             | 230    |     | 354     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             | 921    |     | 2 051    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta    | -     |     | -4     |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA          | 3 451   |     | 901     |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta            | 12,1    |     | 1,8     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot               | 918    |     | 305     |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO           | 2 533   |     | 596     |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta            | 8,9    |     | 1,2     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| PRO FORMA KONSERNITASE, IFRS      |      |     |       |
| (tuhatta euroa)            |      |     |    
| 30.6.2007               |      |     |       |
| (Tilintarkastamaton)          |      |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                 |      |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT          |      |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  | 1 962   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo               | 54 050   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet      | 20 367   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat             | 346    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                | 204    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset      | 5 600   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      | 82 529   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT          |      |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            | 15     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    | 15 493   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat             | 3 622   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               | 3 950   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      | 23 081   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ             | 105 610  |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT          |      |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA               |      |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              | 867    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| SVOP-rahasto              | 39 008   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto            | 13 228   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot               | -1     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat         | -628    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           | 1 088   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ          | 53 561   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT          |      |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        | 5 767   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat            | 34 662   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat               | 75     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT          |      |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset               | 100    |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat            | 86     |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat        | 11 358   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ             | 52 048   |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      | 105 610  |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA              |      |     |       |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 1-6/07   |     | 1-12/06   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € | 0,04    |     | 0,01    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä          | 67 295 977 |     | 66 509 258 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, laimennettu, €  | 0,04    |     | 0,01    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden lukumäärä, laimennettu   | 67 313 677 |     | 66 732 573 |
--------------------------------------------------------------------------------

Sataman osakekurssiksi on oletettu hankintamenolaskelmassa ja pro forma     
-laskelmissa 1,17 euroa, joka oli Sataman päätöskurssi Helsingin Pörssissä   
23.8.2007. Lopulliseen yhdistymiseen sovelletaan osakekurssia sinä ajankohtana, 
jona määräysvallan katsotaan siirtyneen. Osakekurssin muutos vaikuttaa     
yhdistymisessä syntyvän liikearvon määrään siten, että osakekurssin nousu    
kasvattaa liikearvon määrää ja osakekurssin lasku pienentää liikearvon määrää. 
Vastaavasti kaupan toteutumisajankohdan oman pääoman määrä vaikuttaa lopullisen 
liikearvon määrään.                               

Pro forma -laskelmissa käytetystä alustavaan kauppahintaan perustuvasta     
kohdistettavasta hankintamenosta, joka on yhteensä 58,7 miljoonaa euroa, on   
kohdistettu tavaramerkkeihin 9,6 miljoonaa euroa, asiakassuhteisiin ja     
-listoihin 5,8 miljoonaa euroa, kilpailukielto- ja muihin sopimuksiin 3,4    
miljoonaa euroa sekä tilauskannalle 1,1 miljoonaa euroa. Liikearvoa       
järjestelyssä syntyy yhteensä noin 44,0 miljoonaa euroa. Liikearvoon ja     
tuotemerkin arvoon ei tulevaisuudessa tehdä vuotuisia poistoja IFRS-standardien 
mukaisesti, vaan ne testataan mahdollisten arvonalentumisten toteamiseksi.   
Asiakassuhteiden ja -listojen sekä kilpailukielto- ja muiden sopimusten     
yhteenlaskettu vuosipoisto 2,0 miljoonaa euroa perustuu niiden arvioituun    
taloudelliseen vaikutusaikaan, joka on noin viisi vuotta. Tilauskannalle    
allokoitu 1,1 miljoonaa euroa tulee poistumaan kokonaisuudessaan yhden vuoden  
kuluessa Trainers' Housen projektien ollessa kestoltaan alle vuoden pituisia.  

Satama lyhyesti                                 

Satama on markkinointiteknologian palveluyhtiö. Sataman vahvuus on markkinoinnin
ja tietotyön osaamisen sekä teknologian yhdistäminen. Sataman tarjoamat palvelut
on jaettu kolmeen toisiaan vahvasti tukevaan alueeseen: Marketing, Productivity 
ja Mobility. Liikevaihto vuonna 2006 oli noin 34,5 miljoonaa euroa ja      
liikevoitto noin 0,2 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa 30.6.2007 oli 379 
henkilöä.                                    

Sataman toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa,       
Amsterdamissa, Düsseldorfissa ja Tukholmassa.                  

Trainers' House lyhyesti                            

Trainers' House on Suomen johtava markkinointi- ja valmennusyhtiö. Trainers'  
House -konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi myös Ignis Oy. Trainers' House on  
kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Yhtiö on ollut jatkuvasti erittäin 
kannattava. IFRS:n mukainen liikevaihto vuonna 2006 oli noin 15,1 miljoonaa   
euroa ja liikevoitto noin 5,4 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa oli   
30.6.2007 96 henkilöä. Trainers' Housen omistavat Jari Sarasvuo (76 %) ja muut 
36 avainhenkilöä (24 %).                            
			                                       
Trainers' Housen tilitarkastamattomat IFRS-luvut ajanjaksoilta 1-6 2007 ja 2006 
ovat tiedotteen liitteenä 1.                          

Helsingissä, 29.8.2007                             

Satama Interactive Oyj                             
Hallitus                                    

Lisätietoja antavat:                              

Aarne Aktan, Satama Interactive Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, p. 040 774 0204
Jarmo Lönnfors, Satama Interactive Oyj:n toimitusjohtaja, p. 0500 405 178    
Jari Sarasvuo, Trainers' House Oy:n hallituksen puheenjohtaja, p. 0500 665 666 
Vesa Honkanen, Trainers' House Oy:n toimitusjohtaja, p. 0500 432 993      

Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           


Liite 1.                                    

Trainers' House -konsernin taloudellinen katsaus (tilintarkastamaton)      

--------------------------------------------------------------------------------
| TRAINERS' HOUSE, TULOSLASKELMA, IFRS  |      |      |      |
| (tuhatta euroa)            |      |      |      |
| (Tilintarkastamaton)          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 1-6/07  |      | 1-12/06  |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO              | 9 563   |      | 15 105   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot       | 0     |      | 0     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut        | 540    |      | 1 180   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut  | 3 309   |      | 5 011   |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot                | 152    |      | 274    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut       | 1 895   |      | 3 195   |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO              | 3 666   |      | 5 446   |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta            | 38,3   |      | 36,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot             | 1 277   |      | 967    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut             | 15    |      | 50     |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA          | 4 928   |      | 6 364   |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta            | 51,5   |      | 42,1    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot               | 1 297   |      | 1 652   |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO           | 3 631   |      | 4 712   |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta            | 38,0   |      | 31,2    |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| TRAINERS' HOUSE, TASE, IFRS 
 (tuhatta euroa)  |      |      |      |
| 30.6.2007               |      |      |      |
| (Tilintarkastamaton)          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                    | 30.6.2007 |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT                 |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet  | 422    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet      | 47    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat             | 8 663   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saamiset                | 103    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset      | 294    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      | 9 529   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus            | 15    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset    | 3 007   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusvarat             | 3 622   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat               | 3 416   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ      | 10 060  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ             | 19 589  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA               |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma              | 10    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat         | 11 245  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto           | 3 631   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ          | 14 886  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| PITKÄAIKAISET VELAT          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat        | 597    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat            | 1 004   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LYHYTAIKAISET VELAT          |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat            | 86    |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat        | 3 016   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ             | 4 703   |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ      | 19 589  |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Trainers' Housen suomalaisen kirjanpitokäytännön (FAS) mukainen liikevaihto   
vuoden 2007 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 9,8 miljoonaa euroa (7,7). 
Liikevaihto kasvoi 28,3 % vuoden 2006 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. FAS:n 
mukainen liikevoitto vuoden 2007 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana oli 4,0  
miljoonaa euroa (2,5), joka on 40,9 % (33,1 %) liikevaihdosta.