Fondsbørsmeddelelse nr.13, 2007 / Mondo A/S

DENMARK


Til Københavns Fondsbørs

København den 31. August 2007Fondsbørsmeddelelse nr.13, 2007 / Mondo A/S 

Halvårsrapport 2007

•	Mondo-koncernens  konsoliderede omsætning blev på DKK 43,7 mio. i 1. halvår
2007 (DKK 26,8 mio. i 1.H. 2006), hvilket svarer til en omsætningsvækst på 63%
sammenlignet med året før, og på niveau med selskabets forventninger og
tidligere udmelding om en forventet samlet 2007 omsætning på et stykke over
DKK. 100. mio. 

•	Mere end 50% af omsætningen for 1. halvår 2007 sikrer faste løbende
indtægter. Det er en andel, som forventes at være fortsat stigende. 

•	Resultatet af primær drift før afskrivninger (EBITDA) er negativt med DKK 6,9
mio., hvilket er lavere end selskabets oprindelige forventninger. 

•	Resultatet af primær drift (EBIT) blev negativt med DKK 9 mio., hvilket er
lavere end selskabets tidligere forventninger. 

•	Selskabet forventer at gennemføre en fortegningsemission i 4. kvartal 2007
for at styrke kapitalgrundlaget med DKK 40-45 millioner, hvor Ledelsen i
selskabet forventes at forhåndstegne for ca. DKK 14 millioner. 

•	I 2007 forventes en samlet omsætning på et stykke over DKK 100 mio. og et
samlet negativt resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) på DKK
2,5-5 mio., samt et negativt resultat af primær drift (EBIT) på ca. DKK 9 mio.,
hvilket er lavere end selskabets oprindelige forventninger, opgivet til DKK 5-7
mio. 


Morten Steen Jørgensen				Anders Chr. Andersen
Bestyrelsesformand 				Adm. direktør


For yderligere oplysninger 
Administrerende direktør Anders Chr. Andersen, Mondo A/S 
aca@mondo.dk 
Tlf.: 39 13 02 00
 

 


Regnskabstallene for 1. halvår er ikke revideret.

Hoved- og nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS.

De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske
Finansanalytikerforenings ”Anbefalinger & Nøgletal 2005”. 

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. 
Væsentlige begivenheder 1. halvår 2007

4. januar 2007 offentliggjorde Mondo A/S sit køb af Aqcel-gruppen i Danmark,
Ukraine og Pakistan. Med denne akkvisition indfriede Mondo sit løfte om at
bruge provenuet fra børsnoteringen i oktober 2006 til at igangsætte den
nødvendige konsolidering af det danske og Skandinaviske SMB marked for
IT-services. 

Med denne første akkvisition voksede Mondo-koncernen til at omfatte ca. 300
medarbejdere fordelt onshore/offshore på udvikling, drift og vedligehold af
IT-løsninger i hhv. Danmark, Ukraine og Pakistan. Samtidig blev Mondo den
største danske leverandør af Microsoftbaserede CRM-løsninger. 

6. juni 2007 offentliggjorde Mondo A/S sit køb af hhv. Alpha IT og NetDanmark.
Med disse 2 opkøb konsoliderede Mondo sin position som en ledende hosting- og
outsourcingpartner på det danske marked. Med købet af Alpha IT udvidede Mondo
A/S sin hostingforretning til også at omfatte markedet for facility management
samt infrastrukturservices og shared services (SaaS - Software as a Service).
Med købet af NetDanmark fik Mondo A/S adgang til sit andet datacenter (med en
størrelse på 1.500 m2) og blev med denne akkvisition den største danske
leverandør af hostede Microsoft CRM løsninger med en markedsandel på mere end
40%. Hertil kom Netdanmarks ligeledes stærke kompetencer inden for shared
services. 

Når 1. halvårs resultater afviger fra de oprindelige forecast skyldes det især:

•	Tabsgivende kontrakter, overtaget i.fb.m. købet af Aqcel, hvorpå der er
afholdt ca. 18.000 ikke-fakturerbare timer på i 1. halvår 2007. Mondo A/S var
orienteret om denne risiko i.fb.m. akkvisitionen af Aqcel, omend de samlede
inddirekte effekter på driften for at afslutte disse projekter har vist sig at
overstige det forventede. Mondo har konsekvent valgt at fortsætte og færdiggøre
arbejdet på alle igangværende projekter uanset hvilken kontrakt der måtte være
indgået med hver enkelt kunde. 
 
•	Øget tid anvendt på integration herunder især tid medgået til uddannelse af
medarbejdere baseret offshore 

Som konsekvens af ovenstående uforudsete vanskeligheder er der bl.a. iværksat
følgende: 

•	Styrkelse af koncernfinans med ansættelse af ny CFO; Claus Wellendorf.

•	Reorganisering af Mondo A/S hvor salg og marketing i Danmark er samlet under
én direktør; Lars Munch-Johansen. 

•	Reorganisering af leveranceorganisationen hvor den danske organisation inden
for hhv. Solutions- og Communications-løsninger er blevet samlet i én ny enhed;
Mondo Delivery med direktør Morten Munch-Johansen. 

•	Et øget fokus på udveksling af kompetencer mellem offshore og onshore
herunder ansættelse af flere multi-lingual projektledere 

•	Opstramning af processer inden for salg og projektledelse.   

I.fb.m. købene af hhv. Alpha IT og Netdanmark er der taget følgende initiativer
mhp. at realisere de nødvendige synergier herunder få integreret disse
hostingvirksomheder i Mondo Hosting 

•	Udnævnelse af dedikeret Direktør for Mondo Hosting; Jørgen Østergaard. 

•	Sammenlægning af Alpha IT's kontor med Mondo koncernens kontor i København. 

•	Påbegyndt konsolidering af de nuværende 3 datacentre i hhv. Ballerup (under
afvikling), København og Århus. 

•	En reduktion af antallet af medarbejdere i den danske del af Mondo-koncernen
mhp. at realisere mulige omkostningsreduktkioner. 

Generelt er det Selskabets opfattelse at de seneste 2 akkvisitioner lever op
til det forventede, og at den overordnede plan for integration heraf følges. 

Kapitalforhøjelse

Med gennemførsel af akkvisitionerne af Aqcel, Alpha IT og Netdanmark er Mondo
nu rustet til at videreføre det arbejde med at opbygge selskabet som en af de
ledende leverandører af IT services til SMB markedet og som det blev annonceret
i forbindelse med selskabets børsintroduktion i oktober 2006. Der er foretaget
de opkøb, der forventes at sikre det rette fundament med de i markedet
efterspurte kompetencer og ressourcer og ved den i meddelelse nr. 11/2007
oplyste reorganisering af selskabet er Mondo nu også organisatorisk på plads
med henblik på at sikre den videre udvikling. 

Samtidig er der efter opkøbene behov for at styrke selskabets kapitalstruktur
og derfor har bestyrelsen besluttet at benytte sin bemyndigelse til at
iværksætte en fortegningsemission til udvidelse af kapitalen i selskabet.
Selskabet forventer at rejse DKK 40 - 45 millioner i forbindelse med denne
fortegningsemission. Ledelsen i selskabet bestående af direktion og bestyrelse
samt en række ledende medarbejdere forventes at forhåndstegne for ca. DKK 14
millioner ved fortegningsemissionen, der forventes gennemført i 4. kvartal
2007.  Selskabet vil arbejde på at sikre at den resterende del af emissionen er
garanteret, således at minimumsbeløbet på DKK 40 millioner til styrkelse af
kapitalgrundlaget enten er forhåndstegnet eller garanteret. 

 
Kommentarer til regnskabet for 1. halvår 2007

Resultatopgørelse

Omsætningen
Den samlede omsætning blev i 1. halvår på 43.716 T.kr. mod 26.769 T.kr. i 1.
halvår 
2006. Det svarer til en stigning på 63%. Der er fokus på at sikre en høj andel
af faste månedlige indtægter. Mere end halvdelen af omsætningen er kontraktuelt
sikret eller fra løbende tilbagevendende leverancer til faste kunderelationer. 

Stigningen i omsætningen kommer hovedsageligt fra leverancer af salgsprojekter
i Solutions, Communications samt Offshore på samlet set 16.947 T.kr.
Aktiviteterne fra overtagelsen af Aqcel-gruppen ligger indenfor disse tre
segmenter og er indregnet fuldt ud fra 1. januar 2007. 

Segmentomsætningen 1. halvår 2007
 

Omsætningen i Hosting er forøget med 10% til 11.501 T.kr. Omkring 80% af
omsætningen er kontraktuelt bundet på aftaler af op til tre års varighed.
Overtagelse af virksomhederne Alpha IT med virkning fra 1. juni 2007 og
Netdanmark med virkning fra 15. juni 2007 indregnes i Hosting. 

Omsætningen i Solutions er forøget med 47% til 20.573 T.kr. Omkring 10% af
omsætningen er løbende tilbagevendende projektleverancer til faste
kunderelationer. 

Omsætningen i Communications er fordoblet til 4.351 T.kr. Omkring 20% af denne
omsætning er sikret gennem faste leveringsaftaler af typisk 6-12 måneders
varighed. 

I Offshore er omsætningen på 7.291 T.kr. i første halvår 2007. Omsætningen er
fuldt ud sikret gennem længerevarende faste leveringsaftaler af op til mere end
tre års varighed. 

Bruttoresultat
Bruttoresultatet blev i 1. halvår 2007 på 7.117 T.kr. mod 10.233 T.kr. 1.
halvår 2006. 

Bruttoresultatgraden blev på 16% i 1. halvår 2007 mod 38% året før.

De opnåede salgspriser ligger relativt stabilt.

Faldet i Bruttoresultatet vedrører primært tabsgivende projekter overtaget i
forbindelse med købet af Aqcel-gruppen. De er identificeret i forbindelse med
overtagelsen, og der er hensat hertil i åbningsbalancen i overensstemmelse med
IFRS. 

Den negative indvirkning på Bruttoresultatet skyldes tab af
produktionskapacitet på 18.000 timer som har været reserveret på de tabsgivende
projekter. Det modsvarer en potentiel mistet faktureret timeomsætning på 10
mio. kr., da usikkerhed om projekternes færdiggørelse har vanskeliggjort en
effektiv kapacitetstilpasning. Endvidere er der tabt produktivitet i
forbindelse med de omfattende integrationsaktiviteter som er gennemført i
første halvår. 

Omkostninger
Koncernens samlede omkostninger i 1. halvår 2007 til produktion, distribution
og administration blev på 52.731 T.kr. mod 25.878 T.kr. året før. Ud af
stigningen i omkostningerne på 26,9 mio. kr. er 16,5 mio.kr. lønomkostninger
indenfor især produktion og øvrige produktionsomkostninger på 4,5 mio.kr.
Endvidere er der afholdt væsentlige omkostninger under Administration i
forbindelse med udvikling og integration af virksomheden og dens medarbejdere,
samt til at opgradere Finans- og Administration til at håndtere de større krav
der stilles til en børsnoteret virksomhed. 

EBIT
Resultat af primær drift (EBIT) blev i 1. halvår 2007 et underskud på 9.015
T.kr. mod et overskud på 890 T.kr. i 1. halvår 2006. Ændringen er begrundet i
samme forhold som nævnt under Omkostninger samt Bruttoresultat. 

Finansielle poster
Finansielle indtægter udgjorde i 1. halvår 2007 43 T.kr. mod 5 T.kr. i samme
periode 
2006. 

Finansielle omkostninger udgjorde i 1. halvår 2007 593 T.kr. mod 396 T.kr. i
samme periode 2006. Stigningen er øget renteudgifter som følge af stigning i
selskabets aktiviteter. 

Resultat før skat
Resultat før skat i 1. halvår 2007 blev et underskud på 9.565 T.kr. mod et
overskud på 500 T.kr. i 1. halvår 2006. Forklaringerne er de samme som angivet
ovenfor. 

Balancen

Ved udgangen af 1. halvår 2007 udgjorde balancen 181.051 T.kr., hvilket er en
stigning på 145.767 T.kr. i forhold til 30. juni 2006. 

Aktiver
Immatrielle aktiver bærer hovedparten af stigningen i balancen med 112.556
T.kr. Det er primært goodwill i.fb.m overtagelsen af Aqcel-gruppen, Alpha IT og
Netdanmark. 
 
Ved udgangen af halvåret udgjorde Materielle aktiver 9.419 T.kr. mod 6.387
T.kr. året før. Der er i 1. halvår 2007 afskrevet 2.056 T.kr. Stigningen i de
Materielle aktiver kommer fra de tilkøbte Hostingvirksomheder. 

Finansielle aktiver er steget med 6.483 T.kr. som primært er yderligere
skatteaktiver samt deposita vedr. lejemål i de overtagne virksomheder. 

Langfristede aktiver er pr. 30. juni 2007 på i alt 146.762 T.kr. svarende til
81% af balancen og der er i 1. halvår afskrevet 2.056 T.kr. Stigningen i
Langfristede aktiver er på 122.071 T.kr. i forhold til året før og en
konsekvens af overtagne virksomheder. 

Kortfristede aktiver er pr. 30. juni 2007 34.289 T.kr. mod 10.594 T.kr. på
samme tidspunkt sidste år. Det er en stigning på 23.695 T.kr. Tilgodehavender
på 22.338 T.kr. er forøget med 13.688 T.kr. som kommer fra de overtagne
virksomheder. Igangværende arbejder for fremmed regning er på 6.786 T.kr. som
vedrører projekter i Solutions, Communications samt Offshore. 

Pengestrømme

Pengestrøm fra driftsaktiviteter er i 1. halvår 2007 positiv med 4.181 T.kr. 

Der er fokus på optimering af nettopengebindingen i arbejdskapitalen, som i
perioden har skabt driftsfinansiering for 13.478 T.kr., der delvis dækker det
finansieringsbehov, som den negative udvikling i Bruttoresultatet medfører. 

Koncernen har i 1. halvår 2007 realiseret en negativ pengestrøm på 19.048 T.kr.
mod en negativ pengestrøm på 609 T.kr. i samme periode 2006. Den negative
påvirkning fra tilkøb af virksomheder for 110 mio.kr. er tilsammen med det
negative resultat årsagerne til denne forskel. 

Begivenheder indtruffet efter 30. juni 2007

I forlængelse af det i fondsbørsmeddelelse nr. 2/2007 udmeldte køb af Aqcel
Gruppen har bestyrelsen udnyttet sin bemyndigelse til kapitalforhøjelse til
vederlag for sælgerne og de hermed udstedte aktier forventes optaget til handel
på Københavns Fondsbørs medio september, hvorefter købet vil være betragtet som
endeligt afsluttet. 
Forventninger til 2007

For 2. halvår 2007 forventes en omsætning DKK 58 - 64 mio. med et EBITDA
resultat på ca. 3. mio. og et nulresultat på EBIT-niveau. 

For hele 2007 betyder det følgende forventede resultat:

•	En vækst i omsætningen i.fh.t. 2006 på ca. 100% svarende til en omsætning på
et stykke over DKK 100. mio. 

•	Et negativt primært driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 2,5-5
mio. 

•	Et negativt primært driftsresultat (EBIT) på 9 mio.

De tabsgivende projekter identificeret i.fb.m overtagelsen af Aqcel-gruppen vil
blive afsluttet i 2. halvår 2007. Det forventes at kunne ske indenfor rammerne
af resthensættelsen som udgør 0,5 mio.kr. 

Der vil i andet halvår blive investeret i fortsat udvikling og integration af
de tilkøbte virksomheder. I Solution investeres i andet halvår 2007 i en
fortsat udvikling af projektledelse og processer for at sikre en optimal
leveringssikkerhed og omkostningsstruktur på fremtidige salgsprojekter. I
Hosting investeres i 2. halvår 2007 i en konsolidering af service- og
leveranceplatformene. Totalt forventes der investeret 3 mio.kr. for at kunne
høste synergierne af første halvårs virksomhedskøb. 

Udtalelser om fremtidige forhold

Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og
driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden
for Mondo's kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger
væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer
omfatter blandt andet men er ikke begrænset til ændringer på IT- og
Teleområdet, politiske og økonomiske forhold i Danmark, Pakistan og Ukraine,
forandringer i verdensøkonomien og ændringer i valutakurser. 

Finanskalender

12. marts 2008 - Offentliggørelse af regnskabsmeddelelse for 2007
25. april 2008 - Ordinær generalforsamling
 
Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for
perioden 1. januar 2007 til 30. juni 2007 for Mondo A/S. 

Delårsrapporten, som er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med anvendelse
af bestemmelserne i IFRS om måling og indregning samt øvrige danske krav til
regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og delårsrapporten
giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og
passiver, den finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. 

København den 31. august 2007,Direktion

Anders C. Andersen			Claus Wellendorf
Administrerende direktør		Finansdirektør

Bestyrelse

Morten Steen Jørgensen		Lars Laier Henriksen
Formand

Martin von Haller Grønbæk 
 
 
 

 
 
Noter

Note 1. Skyldig købesum

Skyldige købesum på 72 mio.kr. vedrører betaling for aktierne i Aqcel-gruppen,
Alpha IT samt Netdanmark. Indfrielsen vil ske ved nyudstedelse af aktier i
Mondo A/S til overkurs. 


Note 2. Aftaler med nærtstående parter

Selskabet har i august flyttet domicil til Lersøpark Allé 107, 2100 København
Ø. Der er indgået en lejekontrakt på markedsvilkår med den forrige ejer af
ejendommen Oyster Estate, Esplanaden 7, 1263 København K. Ejendom og
lejekontrakt er efterfølgende solgt til Raptitus Holding ApS, Ole Olsens alle
26, 2900 Hellerup. Alle anparter i Raptitus Holding ApS 

Attachments

mondo as fondbrsmeddelelse nr  13 31.08-07.pdf