Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2007

Helsinki, FINLAND


SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN	PÖRSSITIEDOTE 31.8.2007	                 
KIINTEISTÖT OYJ                                 

SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007      

SSK-konsernin voitto katsauskaudella oli 121 TEUR (209 TEUR).          
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja katsauskaudella oli 152 TEUR (209  
TEUR). Liikevaihto oli 355 TEUR (415 TEUR), tulos/osake 0,08 EUR (0,14 EUR)ja  
oma pääoma/osake 2,84 EUR (2,41 EUR).                      
LIIKETOIMINTA JA KIINTEISTÖKANTA                        
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n liiketoiminta koostuu kahden Porissa  
sijaitsevan kiinteistöyhtiön tilojen vuokraamisesta. Kiinteistöyhtiöt ovat   
Kiinteistö Oy Antintori ja Kiinteistö Oy Toejoen City.             
Kiinteistö Oy Antintori                             
Kiinteistö Oy Antintori on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joka omistaa Porissa  
2339 m2:n suuruisen tontin ja tontilla sijaitsevat noin 6.307 m2:n toimisto-,  
hotelli- ja ravintolatilat sekä kellarikerroksen, jossa on varastotiloja ja   
paikat tällä hetkellä noin 55 autolle.                     
Kiinteistöyhtiön lähes kaikki tilat on vuokrattu. Suurin yksittäinen      
vuokralainen on Scandic Hotels Oy, jonka käytössä on noin 3500 m2 hotelli- ja  
ravintolatilaa. Kiinteistöyhtiön toimistotiloissa on vuokralla tällä hetkellä 7
eri vuokralaista.                                
Kiinteistö Oy Toejoen City                           
Kiinteistö Oy Toejoen City omistaa Porin kaupungilta vuokratulla tontilla    
sijaitsevan 691 m2:n suuruisen liikekiinteistön, joka on kokonaan vuokrattu   
vähittäiskauppatoimintaan.                           
KAUDEN 1.1.2007 - 30.6.2007 TULOS                        

Konsernin voitto oli 121 TEUR (209 TEUR). Kauden liikevaihto konsernissa oli 355
TEUR (415 TEUR ) koostuen vuokratuotoista.                   

Liikevaihdon ja voiton lasku johtuu SSK Kauppakiinteistöt Oy:stä saatujen    
tuottojen pois jäämisestä. Kyseinen yhtiö myytiin 18.8.2006.          

PÄÄOMARAKENNE JA RAHOITUS                            
Konsernin oma pääoma oli 4306 TEUR, (3669 TEUR) ja omavaraisuusaste 98,6 % (90,6
%). Vieraan pääoman määrä oli 64 TEUR (385 TEUR), josta pankkilainan osuus oli 0
TEUR (252 TEUR). Korollista velkaa yhtiöllä ei 30.6.2007 ollut. Oma pääoma   
osaketta kohti oli 2,84 EUR (2,41 EUR).                     
Yhtiön likviditeetti on hyvä.                          
OSAKKEIDEN ARVON KEHITYS JA KAUPANKÄYNTI                    
Tarkasteluajanjaksona yhtiön osakkeiden kaupantekokurssi Helsingin Pörssissä  
vaihteli 4,00 eurosta 2,27 euroon (3,40 eurosta 3,68 euroon). Katsauskauden   
päätöskurssi oli 4,11 euroa (3,61 euroa). Osakkeiden kokonaisvaihto pörssissä  
1.1.-30.6.2007 oli 12 013 kappaletta (44 605 kappaletta). Kokonaisvaihdon arvo 
oli 49 746 euroa (166 513 euroa).                        
HALLINTO JA HENKILÖSTÖ                             
Hallituksen kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja Esa Haavisto,         
varapuheenjohtaja Nino Grönroos, varsinainen jäsen Jorma Tirri.         
Yhtiön toimitusjohtajana toimii VT Ilpo Pirilä. Konsernin palveluksessa ei tällä
hetkellä ole henkilökuntaa.                           
Yhtiön tilintarkastajana on PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-Yhteisö,       
vastuunalaisena tarkastajana KHT Mika Kaarisalo.                
Yhtiö noudattaa HEX Oyj:n, Keskuskauppakamarin sekä Teollisuuden ja Työnantajain
Keskusliiton joulukuussa 2003 antamaa suositusta listayhtiöiden hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmistä (Corporate Governance) seuraavin poikkeuksin:       

Yhtiön hallituksen jäsenistä kukaan ei ole riippuvainen yhtiöstä, mutta kaikki 
kolme ovat riippuvaisia merkittävästä osakkeenomistajasta.           
Hallituksen jäsenten toimikausi poikkeaa suosituksen kohdan 12 mukaisesta yhden 
vuoden toimikaudesta. Hallituksen jäsenten toimikausi on määritelty yhtiön   
yhtiöjärjestyksessä ja yhtiöjärjestyksen muutoksesta voi päättää vain yhtiön  
yhtiökokous.                                  
KONSERNIRAKENNE                                 
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konserniin kuuluvat keskinäiset     
kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Antintori ja Kiinteistö Oy Toejoen City sekä   
hotelli- ja ravintolatoimintaa aikaisempina vuosina harjoittanut SSK Interpori 
Oy, jolla ei enää ole toimintaa. Emoyhtiö SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj 
omistaa kaikki kolme tytäryhtiötään 100 %:sti.                 
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT                              

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:n tulevaisuus on riippuvainen liiketilojen
vuokraustoiminnan menestyksestä ja vuokrasopimusten jatkumisesta.        

SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj -konsernin toiminnallisen tuloksen    
arvioidaan muodostuvan tilikauden toisella puoliskolla ensimmäisen puoliskon  
kaltaiseksi.                                  

Kuluvan tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan vuoden 2006 tulosta     
olennaisesti pienemmäksi. Tämä johtuu siitä, että SSK Kauppakiinteistöt Oy:n  
myynnin vuoksi yhtiöltä jäävät pois mainitulta yhtiöltä saadut osinkotuotot 63 
TEUR ja hallintopalkkiotuotot 109 TEUR sekä osakekannan myyntivoitto 500 TEUR. 
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITULOSLASKELMA   |  1-6/2007 |  1-6/2006 | muutos % | 1-12/2006 |
| (TEUR)          |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO        |     355 |    415 |  -14,46 |    783 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |      6 |     0 |   100 |    500 |
| tuotot          |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot          |     -62 |    -62 |    0 |    -125 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |    -152 |    -165 |  -7,88 |    -311 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO-/TAPPIO    |     147 |    187 |  -21,39 |    847 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut |      5 |     21 |  -76,19 |     70 |
| (netto)          |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN       |     152 |    209 |  -27,27 |    917 |
| TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA  |       |      |     |      |
| VEROJA          |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |     -31 |     0 |   100 |    -35 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMOYHTIÖN OMISTAJILLE   |     121 |    209 |  42,11 |    953 |
| KUULUVA VOITTO      |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE (TEUR)    |  1-6/2007 |  1-6/2006 | muutos % | 1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT           |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat    |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt    |    2728 |    2854 |  -4,41 |    2790 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut sijoitukset     |      0 |    250 |   -100 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat    |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut  |     337 |    187 |  80,21 |    415 |
| saamiset         |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat         |    1305 |    764 |  70,81 |    1448 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ      |    4369 |    4054 |   7,77 |    4653 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA        |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| EMOYHTIÖN OMISTAJILLE   |       |      |     |      |
| KUULUVA OMA PÄÄOMA    |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma        |    2556 |    2556 |    0 |    2556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu oma pääoma      |    1750 |    1113 |  57,23 |    1857 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä    |    4306 |    3669 |  17,36 |    4413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT           |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat    |      0 |     0 |    0 |     0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat |     32 |     87 |  -63,22 |     46 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat    |     32 |    298 |  -89,26 |    194 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä      |     64 |    385 |  -83,38 |    240 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT    |    4369 |    4054 |   7,77 |    4653 |
| YHTEENSÄ         |       |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
| LASKELMA KONSERNIN OMAN | osakepääoma | ylikurssi- | kertyneet | oma pääoma |
| PÄÄOMAN MUUTOKSISTA   |       |  rahasto | voitto-va |  yhteensä |
| (TEUR)          |       |      |    rat |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2006   |    2556 |     7 |   1125 |    3688 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako       |       |      |   -228 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |       |      |    953 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 31.12.2006  |    2556 |     7 |   1850 |    4413 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2007   |    2556 |     7 |   1850 |    4413 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako       |       |      |   -228 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |       |      |    121 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 30.6.2007   |    2556 |     7 |   1743 |    4306 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 1.1.2006   |    2556 |     7 |   1125 |    3688 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako       |       |      |   -228 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |       |      |    209 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA 30.6.2006   |    2556 |     7 |   1106 |    3688 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA   |   1-6/2007 |   1-6/2006 |  1-12/2006 |
| (TEUR)             |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta |      85 |     239 |     412 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien rahavirrat:   |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit käypään arvoon  |       0 |      0 |     -630 |
| tulosvaikutteisesti      |        |       |       |
| kirjattaviin rahavaroihin   |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkuusyritysten myynti    |       0 |      0 |     750 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon         |       0 |      0 |     413 |
| tulosvaikutteisesti      |        |       |       |
| kirjattujen rahavarojen myynti |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta  |       0 |      0 |     533 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen rahavirta     |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korollisten lainojen      |       0 |      0 |     -252 |
| takaisinmaksut         |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille maksetut |     -228 |     -228 |     -228 |
| osingot            |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta   |     -228 |     -228 |     -480 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos       |     -143 |      11 |     465 |
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
| TUNNUSLUKUJA          |   1-6/2007 |   1-6/2006 |  1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos (EUR)   |     0,08 |     0,14 |     0,63 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen oma pääoma   |     2,84 |     2,41 |     2,90 |
| (EUR)             |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste %       |     98,6 |     90,6 |     95,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit       |       0 |      0 |      0 |
| käyttöomaisuuteen (TEUR)    |        |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta        |       0 |      0 |      0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Osavuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.              
SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN KIINTEISTÖT OYJ                      


Esa Haavisto	Ilpo Pirilä                           JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
Rahoitustarkastus                                

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT                         

Laatimisperusta                                 

Tämä osavuosikatsaus on laadittu standardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja    
konsernin vuositilinpäätöksessä 2006 esitettyjen laatimis- ja          
laskentaperiaatteiden mukaan. Omistetut sijoituskiinteistöt arvostetaan     
tilinpäätöksessä historialliseen alkuperäiseen hankintamenoon ja suunnitelman  
mukaisiin poistoihin perustuen. Tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä 2006 
vuositilinpäätöksen kanssa.                           
Osakepääoma, osakkeet Ja osingot                        
Yhtiön osakepääoma oli 30.6.2007 2 555 543,23 euroa ja osakemäärä 1 519 457 kpl.
Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen        
yhtiökokouksessa. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön 
varoihin. Osakkeella ei ole nimellisarvoa. Osakkeen kirjanpidollinen vasta-arvo 
on 1,68 euroa. Vasta-arvo ei ole tarkka arvo.                  
9.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 228 TEUR eli 0,15 
euroa per osake. Osinko maksettiin 21.3.2007.                  
Tuloverot                                    

Tuloslaskelman verokanta on 20,5 %, joka johtuu laskennallisten verosaamisten  
käsittelyn täsmentymisestä kuluvalla tilikaudella.