KUTSU SATAMA INTERACTIVE OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN


Satama Interactive Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen       
yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 5. päivänä marraskuuta 2007 kello  
12.00 alkaen Radisson SAS Royal -hotellissa osoitteessa Runeberginkatu 2, 00100 
Helsinki.                                    

Satama Interactive Oyj:n (”Satama”) ja Trainers' House Oy:n (”TH”) hallitukset 
ovat 28.8.2007 allekirjoittaneet yhtiöiden välisen sulautumissuunnitelman, jonka
mukainen sulautuminen esitetään yhtiökokouksen hyväksyttäväksi seuraavasti:   

SULAUTUMISEN PÄÄASIALLISET SYYT JA EHDOT                    
TH sulautuisi Satamaan osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n 1 momentin 1) kohdassa   
tarkoitetulla absorptiosulautumisella siten, että kaikki TH:n varat ja velat  
siirtyisivät ilman selvitysmenettelyä Satamalle.                

Sataman ja TH:n hallitukset katsovat, että yhtiöiden liiketoiminnat täydentävät 
toisiaan. Sulautumisen tavoitteena on synnyttää merkittävä Sataman ja TH:n   
liiketoimintavahvuuksia sekä sulautumisen mukanaan tuomia            
liiketoimintasynergioita hyödyntävä yhtiö, joka yhtäältä pystyy entistä paremmin
palvelemaan asiakkaitaan ja toisaalta tarjoaa osakesijoittajille aiempaa    
suuremman ja mielenkiintoisemman sijoituskohteen parantaen näin osakkeiden   
likviditeettiä ja kurssikehityspotentiaalia.                  

TH:n osakkeenomistajille annetaan sulautumisvastikkeena Sataman uusia osakkeita 
siten, että kutakin TH:n osaketta vastaan annetaan 2,0223 (”Vaihtosuhde”)    
Sataman uutta osaketta. Sataman omistamille TH:n osakkeille ei kuitenkaan    
suoriteta sulautumisvastiketta.                         

SULAUTUMISVASTIKKEEN SUORITTAMINEN                       
Sataman hallitus ehdottaa, että hyväksymällä sulautumissuunnitelman ylimääräinen
yhtiökokous samalla päättää osakeannin toteuttamisesta sulautumisvastikkeen   
suorittamiseksi siten, että osakeannissa annetaan enintään 33,340,567 Sataman  
uutta osaketta. Osakkeet tarjotaan sulautumisvastikkeena muille TH:n      
osakkeenomistajille kuin Satamalle. Mikäli Vaihtosuhteen perusteella määritelty 
sulautumisvastikkeena annettavien Sataman osakkeiden lukumäärä ei jonkun    
osakkeenomistajan osalta ole kokonaisluku, sen ylittävät murto-osat pyöristetään
seuraavaan alempaan kokonaislukuun.                       

Sulautumisvastikkeen määrittely perustuu Sataman ja TH:n arvojen keskinäiseen  
suhteeseen. Osapuolten ja niiden osakkeiden arvonmääritys on tehty käyttäen   
yleisesti käytössä olevia arviointiperusteita. TH:n osalta arvonmääritys on   
ensisijaisesti perustunut tulevaisuuden kassavirtoja koskevaan analyysiin ja  
Sataman osalta Helsingin Pörssissä määräytyneeseen yhtiön markkina-arvoon.   
Käytyjen neuvottelujen ja tehtyjen selvitysten pohjalta sulautuvien yhtiöiden  
hallitukset ovat päätyneet pitämään ehdotettua vastikkeen jakoa perusteltuna ja 
oikeana.                                    

Sataman osakepääomaa ei sulautumisen yhteydessä koroteta. Sataman oman pääoman 
lisäys merkitään kokonaisuudessaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.  
Sulautumisvastikkeena annettavat osakkeet tuottavat osakkeenomistajien oikeudet 
siitä lukien, kun sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin.

SULAUTUMISEN VOIMAANTULO                            
Sulautuminen tulee voimaan, kun ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta on   
rekisteröity. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 31.12.2007.         

SULAUTUMISEN IRTISANOMISTA TAI RAUKEAMISTA KOSKEVAT EHDOT            
Mikäli sulautuminen ei ole tullut voimaan 1.4.2008 mennessä, sekä Sataman että 
TH:n hallituksella on oikeus irtisanoa sulautumissuunnitelma päättymään     
välittömästi toimittamalla kirjallinen irtisanomisilmoitus toisen sulautuvan  
yhtiön hallitukselle.                              

Sataman ja TH:n hallituksilla on lisäksi ennen sulautumisen täytäntöönpanon   
rekisteröimistä oikeus irtisanoa sulautumissuunnitelma ja sen mukainen     
sulautuminen kokonaisuudessaan, mikäli:                     

(i) toisen sulautumiseen osallistuvan yhtiön nykyisissä olennaisissa 
taloudellisissa toimintaedellytyksissä tapahtuu pysyvä negatiivinen muutos; 
  
(ii) toisen sulautumiseen osallistuvan yhtiön osalta esiintyy sen arvoon 
olennaisesti negatiivisella tavalla vaikuttavia seikkoja, jotka eivät ole olleet
toisen yhtiön tiedossa sulautumissuunnitelmaa laadittaessa; 
          
(iii) toimivaltainen tuomioistuin tai hallintoviranomainen on tehnyt päätöksen, 
joka estää sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröimisen, ja tämä päätös on   
tullut lopulliseksi ja lainvoimaiseksi ja ennen tätä, mikäli päätös olennaisesti
haittaa Sataman tai TH:n liiketoimintaa; 
                    
(iv) kaikkia Sataman ja TH:n tai TH:n osakkeenomistajien kannalta olennaisia 
viranomaislupia tai ennakkotietopäätöksiä ei ole saatu tai ne eivät ole     
voimassa; tai 
                                 
(v) Sataman ja TH:n sekä TH:n osakkeenomistajien sulautumista koskeva 28.8.2007 
allekirjoitettu yhdistymissopimus on päättynyt sen ehtojen mukaisesti. 
     

Yhdistymissopimuksen ehtojen nojalla sulautuminen voidaan Sataman tai TH:n   
hallituksen toimesta peruuttaa vielä 48 tunnin kuluessa ylimääräisen      
yhtiökokouksen päättymisestä lukien, mikäli yhtiökokouksessa siellä edustettuna 
olevien muiden Sataman osakkeenomistajien kuin TH:n ja Isildur Oy:n enemmistö on
äänestänyt sulautumisen hyväksymistä vastaan.                  

YHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYSTÄ KOSKEVAT MUUTOKSET                   
Sulautumissuunnitelman mukaan Sataman yhtiöjärjestys muuttuisi sulautumisen   
täytäntöönpanon yhteydessä. Ehdotettujen muutosten pääasiallinen sisältö on:  

- yhtiön uusi toiminimi olisi Trainers' House Oyj, ruotsiksi Trainers' House Abp
ja englanniksi Trainers' House Plc; ja 
                     
- yhtiön päätoimialana olisi harjoittaa yritysten ja yhteisöjen myynnin,    
markkinoinnin ja johtamisen valmennusta, tietojärjestelmien sekä myynti-,    
markkinointi- ja johtamispalveluiden tuottamista, valmistusta, myyntiä sekä   
välittämistä ja näihin liittyvän digitaalisen ja kirjallisen materiaalin    
tuottamista, valmistusta, myyntiä, jakelua, ylläpitoa ja alihankintaa sekä muuta
digitaalisten palveluiden tuottamiseen sekä valmennustoimintaan olennaisesti  
liittyvää liiketoimintaa.                            

YHTIÖN HALLITUKSEN KOKOONPANOA KOSKEVAT MUUTOKSET                
Sulautumissuunnitelman mukaan Sataman hallitukseen valitaan sulautumisen    
täytäntöönpanon rekisteröimisestä alkaen uutena jäsenenä Kai Seikku.      

ASIAKIRJAT                                   
Jäljennökset (1) sulautumissuunnitelmasta liitteineen, (2) Sataman sekä TH:n  
kolmen viimeksi päättyneen tilikauden tilinpäätöksistä, toimintakertomuksista ja
tilintarkastuskertomuksista, (3) Sataman tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta
ja tilintarkastuskertomuksesta per 30.6.2007, (4) TH:n viimeisen tilikauden   
jälkeen tekemästä varojen jakamista koskevasta päätöksestä, (5) Sataman     
osavuosikatsauksista per 31.3.2007 ja 30.6.2007, (6) Sataman hallituksen    
selostuksesta 30.6.2007 jälkeisistä yhtiön asemaan olennaisesti vaikuttavista  
tapahtumista sekä (7) hyväksytyn tilintarkastajan sulautumissuunnitelmaa    
koskevasta lausunnosta ovat osakkeenomistajien nähtävillä 5.10.2007 alkaen   
yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Henry Fordin katu 6, 00150 Helsinki.     
Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.  

OSALLISTUMISOIKEUS                               
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään  
26. lokakuuta 2007 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n  
pitämään yhtiön osakasluetteloon.                        

ILMOITTAUTUMINEN                                
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa   
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 2.11.2007 kello 12.00    
mennessä joko kirjallisesti osoitteella Satama Interactive Oyj, Lakiasiat, Henry
Fordin katu 6, 00150 Helsinki tai puhelimitse numeroon 0207 581 581 tai     
sähköpostin välityksellä osoitteella mia.luostarinen@satama.com. Kirjeen on   
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat  
pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.               


Helsingissä 20.9.2007                              

SATAMA INTERACTIVE OYJ                             
Hallitus                                    


LISÄTIETOJA                                   
Jarmo Lönnfors, toimitusjohtaja, 0500 405 178                  

JAKELU                                     
HEX Helsingin Pörssi                              
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.satama.fi - Sijoittajille