BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2007

Stockholm, SWEDEN


BTS Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari- 30 september 2007

Fortsatt god tillväxt i intäkter och resultat

Januari - september 2007
•	Nettoomsättningen har under niomånadersperioden ökat med 57 pro-cent och
uppgick till 387,3 (247,3) MSEK. Rensat för valutakursföränd-ringar var
tillväxten 67 procent. Den organiska tillväxten för BTS var, rensat för
valutakursförändringar, 14 procent under niomånadersperio-den.
•	Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA)  ökade
med 43 procent till 63,7 (44,6) MSEK
•	Resultatet efter skatt ökade med 20 procent till 32,3 (27,0) MSEK
•	Resultatet per aktie uppgick till 1,79 (1,52) SEK.

Tredje kvartalet
•	Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 61 procent till 121,9 (75,8)
MSEK. Rensat för valutakursförändringar var tillväxten 70 procent. Den organiska
tillväxten för BTS var, rensat för valutakursförändringar, 15 procent
•	Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade
med 54 procent till 16,1 (10,4) MSEK
•	Resultatet efter skatt ökade med 32 procent till 7,8 (5,9) MSEK
Sammanfattning av BTS och marknadens utveckling under tredje kvartalet
	Marknadsutvecklingen på BTS samtliga marknader var fortsatt positiv.
	De förvärvade bolagen APG och RLC fortsatte att visa positiv utveckling av
tillväxt och resultat, samtidigt som korsförsäljningen med BTS ökade.
	Tillflödet av nya kunder under niomånadersperioden har varit bra med bland
andra Essent, Harley-Davidson, Kimberly-Clark, Marsh, NetJets och Palm Computer.


Kontaktinformation
Henrik Ekelund	VD		Tel: 08-5870 7000
Stefan Brown 	CFO		Tel: 08-5870 7062
Thomas Ahlerup	Informationschef		Tel: 08-5870 7002, mobil 0768-966 300

För ytterligare information besök vår hemsida www.bts.com

BTS Group AB är ett internationellt konsult- och utbildningsföretag inom
affärsmannaskap. BTS stödjer företagsledningar att genomföra förändringar och
resultatförbättringar med hjälp av datorbaserade skräddarsydda
simuleringsmodeller. BTS lös-ningar och tjänster tränar hela organisationen att
analysera och fatta beslut med fokus på de faktorer som driver tillväxt och
lönsamhet. Detta ger ökat marknadsfokus och lönsamhetstänkande i det vardagliga
beslutsfattandet, vilket leder till mätbara och bestående resultatförbättringar.
BTS kunder är ofta ledande storföretag.

Attachments

11082015.pdf